ဘ႑ာႏွစ္ ၃ လအတြင္း ကုန္သြယ္မႈ လုိေငြ ကန္ေဒၚလာ ၁၃၅၃.၇၁ သန္း ျဖစ္ေပၚခဲ့

ဆိပ္ကမ္း၌ ကုန္ေသတၱာမ်ား တင္/ခ် ျပဳလုပ္ေနမႈမ်ားအား ေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Local

ရန္ကုန္ ၊ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္(ဆင္ဟြာ)

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီလမွ ဇြန္လ အတြင္း စုစုေပါင္း ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ ၇၇၉၅.၇၉ သန္း ျဖစ္ၿပီး ကုန္သြယ္မႈ လုိေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၅၃.၇၁ သန္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ဗဟုိ စာရင္းအင္း အဖြဲ ့မွ လစဥ္တင္ျပေသာ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ အေျခအေန အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

ဧၿပီလမွ ဇြန္လ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပို႔ကုန္ တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၂၂၁.၀၄ သန္း တင္ပို႔ ႏိုင္ခဲ့ၿပီး သြင္းကုန္တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၅၇၄.၇၅ သန္း ျဖစ္သျဖင့္ စုစုေပါင္း ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ ၇၇၉၅.၇၉ သန္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ ့အတူ ဇြန္လအတြက္ စုစုေပါင္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၈၄၉.၆၁ သန္း ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္းကုန္သြယ္မႈ လုိေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၄၈.၂၃ သန္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)