ဒကၡိဏသီရိတြင္  အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စက္မႈဇုန္ရွိ ေျမကြက္မ်ားအား ဝယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ ေၾကာ္ျငာ

ဒကၡိဏသီရိတြင္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စက္မႈဇုန္ရွိ ေျမကြက္မ်ားဝယ္ယူနိုင္ေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာခ်က္အားေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-- DICA) Local

ရန္ကုန္၊ နိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ေနျပည္ေတာ္ ဒကၡိဏသီရိတြင္  အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စက္မႈဇုန္ရွိ ေျမကြက္မ်ားအား ဝယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ ယေန႔ ေၾကာ္ျငာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။

အဆုိပါေၾကာ္ျငာခ်က္ထဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဒကၡိဏသီရိ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စက္မႈဇုန္တြင္ ေရာင္းခ်ရန္ ေျမကြက္မ်ား က်န္ရွိေနေၾကာင္း၊ အဆိုပါ စက္မႈဇုန္၏ က်န္ရွိေသာ ေျမကြက္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စိတ္ပါဝင္စားေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္သို႔ လူကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ ဖုန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါေၾကာင္း သိရသည္။  (Xinhua)