ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းSMEလုပ္ငန္းမ်ား စာရင္းေကာက္ယူျခင္းေဆာင္ရြက္

လုပ္ငန္းစိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းကို ေရွ႕ေျပးစစ္တမ္းအျဖစ္ေဆာင္ရြက္စဥ္ (ဓာတ္ပံု-- MOI) Local

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၇ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းSMEလုပ္ငန္းမ်ား စာရင္းေကာက္ယူျခင္း လုပ္ငန္း ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုေအာင္ျမင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ လုပ္ကိုင္ ႏိုင္ေျခရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ အျပင္ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးႏွင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳ သည့္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား(SME)ကို ပံ့ပိုးကူညီ ေပးရန္ဟူသည့္ ဦးတည္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ဦးေဆာင္၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာSME စာရင္းေကာက္ယူ၍ လုပ္ငန္းစိစစ္ေရး ကတ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးျခင္းအျပင္ ေကာက္ယူရရွိလာေသာ စာရင္းအင္းမ်ားကုိSME Data Centre တစ္ခု ထူေထာင္၍ SME လုပ္ငန္းမ်ားအနက္မွ မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ ျမႇင့္တင္ေပးရမည္ကို ဆုံးျဖတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ေခ်းေငြရယူရန္ စီစဥ္ေပးျခင္းတို႔ကို ကူညီေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ SME စာရင္းမ်ားကို အေျချပဳၿပီးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လုပ္ငန္းစိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းကို ေရွ႕ေျပးစစ္တမ္းအျဖစ္ ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၿပီး ဆက္လက္၍ က်န္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးမ်ား၊ စက္မႈဇုန္ေကာ္မတီ႐ုံးမ်ားအထိ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ပါရွိသည္။  (Xinhua)