စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ပုိမုိ က်ယ္ျပန္ ့လာေစရန္ ရန္ကုန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဖုိရမ္ ၂၀၁၈ က်င္းပမည္

ရန္ကုန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဖုိရမ္ ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ပြဲႀကဳိ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲအား က်င္းပစဥ္(ဆင္ဟြာ) Local

ရန္ကုန္ ၊ ေမ ၂ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္ၿမဳိ ့အား အာရွတုိက္၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဗဟုိ အခ်က္အခ်ာ ေနရာ တစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ ႀကဳိးပမ္း အား ထုတ္သည့္ အေနျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရ အဖဲြ ့သည္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ပုိမုိ က်ယ္ျပန္ ့ လာေစရန္ ရန္ကုန္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဖုိရမ္(Yangon Investment Forum 2018)အား ေမ ၉ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ ့၌ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဖုိရမ္အား ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီ(YRIC) ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန(DICA) တုိ ့မွ ႀကီးမွဴး က်င္းပျခင္း ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္း ႏွင့္ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ဦးေရ ၅၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဖုိရမ္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရ အဖြဲ ့၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖဳိးမင္းသိန္းက ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းကုိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ရွင္းလင္း တင္ျပ သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒျပဳသူမ်ား ၊ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္သူမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ အသစ္ ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေျခခံ မူေဘာင္ ၊ အခြန္ ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ၊ လက္ရွိ စီးပြားေရး ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားကုိ ကြ်မ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ ့ျဖင့္ ဦးေဆာင္ ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရ အဖြဲ ့၊ စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ရွင္းလင္း ေျပာၾကားစဥ္(ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရ အဖြဲ ့၊ ကရင္တုိင္းရင္းသား ေရးရာ ၀န္ႀကီး ေဒၚေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ဳိးက ရွင္းလင္း ေျပာၾကားစဥ္(ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဖြံ ့ၿဖဳိး တုိးတက္ေရး အသင္း ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေအးက ရွင္းလင္း ေျပာၾကားစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

ဖုိရမ္တြင္ လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ား အနက္ စက္မႈဇုန္ လုပ္ငန္း ၊ လွ်ပ္စစ္ ႏွင့္ စြမ္းအင္ ၊ ပုိ ့ေဆာင္ေရး က႑ ၊ ဟုိတယ္ ႏွင့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း ၊ အထည္အလိပ္ စသည့္ လုပ္ငန္း နယ္ပယ္တုိ ့မွ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံ သူမ်ားသည္ ၄င္းတုိ ့၏ အေတြ ့အႀကဳံမ်ား ၊ အျမင္မ်ားကုိ ျပန္လည္ ေ၀မွ် ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဖုိရမ္ ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ယေန ့ေမ ၂ ရက္တြင္ ပြဲႀကဳိ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ တစ္ရပ္အား က်င္းပခဲ့ရာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရ အဖြဲ ့၊ စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ဖုိရမ္တြင္ ေဆြးေႏြးသြားမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရ အဖြဲ ့၊ ကရင္တုိင္းရင္းသား ေရးရာ ၀န္ႀကီး ေဒၚေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ဳိးက “ျမန္မာ ႏုိင္ငံရဲ ့စီးပြားေရး ၿမဳိ ့ေတာ္ ရန္ကုန္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဖုိရမ္ကေနၿပီးေတာ့ ေနာင္လာမည့္ ႏွစ္ထဲမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ပုိတုိးပြားလာဖုိ ့အမ်ားႀကီး ရည္ရြယ္ပါတယ္။”ဟု ပြဲႀကဳိ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဖုိရမ္မွတစ္ဆင့္ ေရွ ့ဆက္၍ ဖြံ ့ၿဖဳိး တုိးတက္ေရး က႑မ်ား ၊ ႏုိင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က႑မ်ား အားလုံး ျမႇင့္တင္သြားႏုိင္မည္ဟု မ်ားစြာ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ၄င္းက ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဖုိရမ္သည္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရ အဖြဲ ့အေနျဖင့္ ပထမဆုံး က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပြဲတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဖုိရမ္သုိ ့တက္ေရာက္ရန္ ဦးေရ ၅၀၀ ေက်ာ္ ေမွ်ာ္မွန္း ထားေသာ္လည္း ယေန ့ထိ စာရင္း ေပးသြင္းထားမႈမွာ ၆၆၅ ဦး ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ၄င္းတုိ ့အနက္ ႏုိင္ငံတကာမွ လာေရာက္မည့္ ႏုိင္ငံျခားသား ၃၀၀ ဦးေရခန္ ့ရွိၿပီး ျပည္တြင္းမွ ၃၆၅ ဦးေရ ပါ၀င္ေၾကာင္း ၊ ထုိ ့အျပင္ ႏုိင္ငံျခားသား ၅၀ ဦးေရခန္ ့တက္ေရာက္ရန္ စာရင္း ထပ္မံ ေပးပုိ ့ထားေၾကာင္း ၊ ထုိေၾကာင့္ ဖုိရမ္သုိ ့တက္ေရာက္ရန္ ဦးေရ ၇၀၀ ခန္ ့ျဖစ္သြားႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဖြံ ့ၿဖဳိး တုိးတက္ေရး အသင္း(MIDA)ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေအးက သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ား အရ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ ့ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီး၀င္မႈ အနက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးသုိ ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီး၀င္မႈသည္ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၁၉၉၄-၁၉၉၅ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အထိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း ၅၈၅ ခုျဖင့္ မတည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ က်ပ္ ဘီလီယံ ၆၉၉၀.၂၁၃၄ ႏွင့္ ၁၉၈၈-၁၉၈၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အထိ ႏုိင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း ၈၄၅ ခုျဖင့္ မတည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၂၀.၂၇၆ တုိ ့အသီးသီး စီး၀င္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၌ စက္မႈဇုန္ ၃၀ ခုႏွင့္ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ အေနျဖင့္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တုိ ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)