19
Sat, Jan
685 New Articles

ျမန္မာနုိင္ငံစီးပြားေရး အေကာင္းဘက္ရွိေန ေၾကာင္း ကမၻာ႔ဘဏ္မွထုတ္ျပန္

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္း အား ေတြ႔ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Local

ရန္ကုန္၊ ေမ ၁၇ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာနိုင္ငံ ၏ စီးပြားေရးသည္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တြြင္ အနည္းငယ္ အရွိန္ေႏွးသြားခဲ႕ေသာ္လည္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ မေရရာမေသခ်ာသည္႔ အေျခအေနမ်ားအၾကား အေကာင္းဘက္တြင္ ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ႔ဘဏ္ ၏ အစီရင္ခံစာ သစ္တြင္ ပါရွိသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္း က “ကမၻာ႔ဘဏ္အုပ္စု ျမန္မာ႔စီးပြားေရးေစာင္႔ၾကည္႔တဲ႔ စီးပြားေရးအစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္တဲ႔ အခမ္းအနားက အလြန္အေရးပါတဲ႔ ပြဲျဖစ္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ ယူဆပါတယ္။အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္တဲ႔ ကမၻာ႔ဘဏ္၊ ADB တုိ႔မွ နုိင္ငံေတာ္နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး လိုအပ္ေသာ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ႔ကိုေပးေနတာ လည္း အားလံုးအသိပဲျဖစ္ပါတယ္။ နုိင္ငံရဲ ႔စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ တိက်မွန္ကန္တဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြရယူၿပီး အက်ဳိးရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္နုိင္မွသာ နုိင္ငံရဲ ႔စီးပြားေရးေတြက တိုးတက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။’’ ဟုေျပာသည္။

 ကမၻာ႔ဘဏ္မွ ဒါရိုက္တာ Ellen Goldstein (အယ္လန္ဂိုးစတိန္း) အားေတြ႔ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာဦးျမင္႔အားေတြ႔ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

ကမၻာ႔ဘဏ္ ၏ အစီရင္ခံစာ ရွင္းလင္းပြဲအားေတြ႔ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

ကမၻာ႔ဘဏ္ ၏ အစီရင္ခံစာ ရွင္းလင္းပြဲအားေတြ႔ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈသည္  က႑ေပါင္းစံုပါဝင္သည္႔  က်ယ္ျပန္ေသာဖြ႔ံၿဖိဳးမႈျဖစ္သည္ ဟု ေတြ႔႔ရွိရေၾကာင္း၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းက်ဆင္းလ်က္ရွိကာ  တိုင္းျပည္ ၏ ဘ႑ာေရး ႏွင္႔  external balance အေျခအေနေကာင္းလာခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။ ျပည္ပပို႔ကုန္ ႏွင္႔ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအားေကာင္းလာခဲ႔ ျခင္းေၾကာင္႔ က်ပ္ေငြတန္ဖိုးလည္း အနည္းငယ္ပိုခိုင္မာလာခဲ႔ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးအလားအလာ သည္ အေကာင္းဘက္တြင္ ရွိေနေသာ္လည္း အႏၱရာယ္စိန္ေခၚမႈမ်ားလည္း ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းတုိ႔ကို ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ ျခင္းမျပဳပါက စီးပြားေရး အနာဂတ္အလားအလာအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိနုိင္သည္ ဟု ကမၻာ႔ဘဏ္မွ ေနာက္ဆံုးထုတ္ျပန္လိုက္သည္႔ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေပၚ ေစာင္႔ၾကည္႔ အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည္။

ျပည္တြင္း အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏႈန္းသည္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ တြင္ ၅.၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရာမွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ တြင္ ၆.၄ ရာခိုင္ႏႈန္း သို႔ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ႏွင္႔ ေငြေရးေၾကးေရး ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑တို႔တြင္ မေရရာမႈမ်ားေၾကာင္႔ အနည္းငယ္ေႏွးေကြးခဲ႔သည္ ဟုေတြ႔ရွိရေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ တြင္ ပါရွိသည္။

ကမၻာ႔ဘဏ္မွ ဒါရိုက္တာ Ellen Goldstein (အယ္လန္ဂိုးစတိန္း) က “ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕စီးပြားေရး ႏွင့္အျခားက႑မ်ားရဲ႕ အေျပာင္းအလဲကို မ်က္ျမင္ေတြ႔ရတဲ႔အတြက္ ကၽြန္မ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာရရွိပါတယ္အရမ္းအေရးႀကီးတဲ႔ကိစၥကေတာ့ ဒီတုိင္းျပည္က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ရဲ႕အရွိန္အဟုန္ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းလ်က္ရွိၿပီး တိုင္းျပည္က အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ အခြင့္အလမ္းေတြဖြံ႔ၿဖိဳးတုိး တက္မႈေတြကိုထိန္းသိမ္းလ်က္ရွိပါတယ္။ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈေတြကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ့လူ႔အသိုက္အဝန္းကို အဆင့္ျမင့့္ျမင့္တုိးတက္ေစမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္’’ ဟုေျပာသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ျမန္မာနုိင္ငံ ၏ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ အေကာင္းဘက္တြင္ ရွိေနၿပီး ၆.၇ ရာခိုင္ႏႈန္း သို႔ေရာက္ရွိလာမည္ဟု ခန္းမွန္းထားေၾကာင္း၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းသည္  ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ႔ရာမွ  ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တြင္ ၅.၅ ရာခိုင္ႏႈန္း သို႔ က်ဆင္းခဲ႔ၿပီး ၂၀၁၈- ၁၉ တြင္ ၄.၉ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ က်ဆင္းမည္ ဟု ခန္႔မွန္းေၾကာင္း သိရသည္။

စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာဦးျမင္႔ က “ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ Economic Monitor May 2018 အေပၚယံုၾကည္မႈ႐ွိၿပီး ႏုိင္ငံအတြက္ ႐ွင္းလင္းတဲ့ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္း တိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳေပးမွာျဖစ္တယ္။ ဒါက ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံကေန ျပည္ပထြက္ခြာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကတဲ့ ငယ္႐ြယ္တက္ၾကြသူမ်ား အတြက္သာမက အရည္အခ်ည္း မျပည့္ဝေသာ သို႔မဟုတ္ အရည္အခ်င္း တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ျပည့္ဝေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ေဆာင္ၾကဥ္းေပးလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။’’ ဟုေျပာၾကားသည္။  (Xinhua)