ျမန္မာ့ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ ျပပြဲ န၀မေန ့တြင္ ေက်ာက္စိမ္း အတြဲ ၉၂၅ တြဲကုိ ယူ႐ိုေငြ ၁၁၈.၆၉၁ သန္းျဖင့္ ေရာင္းခ် ႏုိင္ခဲ့

၅၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ ျပပြဲက်င္းပမႈ ျမင္ကြင္းမ်ား (ဆင္ဟြာ) Local

ရန္ကုန္ ၊ ဇြန္ ၂၉ ရက္(ဆင္ဟြာ)

၅၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ ျပပြဲ န၀မေန ့ျဖစ္သည့္ ဇြန္ ၂၈ ရက္တြင္ ေက်ာက္စိမ္း အတြဲ ၉၂၅ တြဲကုိ ယူ႐ိုေငြ ၁၁၈.၆၉၁ သန္းျဖင့္ ေရာင္းခ် ႏုိင္ခဲ့ရေၾကာင္း ျမန္မာ့ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ ေရာင္း၀ယ္ ေရး လုပ္ငန္း၏ ထုတ္ျပန္မႈ အရ သိရသည္။

ျပပြဲ န၀မေန ့တြင္ ေက်ာက္စိမ္း အတြဲ အမွတ္ (၄၆၀၁)မွ (၅၇၅၀)အထိကုိ အိတ္ဖြင့္ တင္ဒါ စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ် ခဲ့ရာ ေက်ာက္စိမ္း အတြဲ ၉၂၅ တြဲကုိ ယူ႐ိုေငြ ၁၁၈.၆၉၁ သန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

၅၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ ျပပြဲတြင္ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲ စုစုေပါင္း ၆၇၉၅ တြဲအား အိတ္ဖြင့္ တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်သြားမည္ ျဖစ္ရာ ဇြန္ ၂၃ ရက္တြင္ ေက်ာက္မ်က္အတြဲ ၆၉ တြဲ ၊ ဇြန္ ၂၄ ရက္တြင္ ေက်ာက္စိမ္း အတြဲ ၉၇၃ တြဲ ၊ ဇြန္ ၂၅ ရက္တြင္ ေက်ာက္စိမ္း အတြဲ ၈၃၃ တြဲ ၊ ဇြန္ ၂၆ ရက္တြင္ ေက်ာက္စိမ္း အတြဲ ၈၁၈ တြဲ ၊ ဇြန္ ၂၇ ရက္တြင္ ေက်ာက္စိမ္း အတြဲ ၈၉၂ တြဲႏွင့္ ဇြန္ ၂၈ ရက္တြင္ ေက်ာက္စိမ္း အတြဲ ၉၂၅ တြဲ ေရာင္းခ်ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

၅၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ ျပပြဲအား ဇြန္ ၂၀ ရက္မွ ၂၉ ရက္ အထိ က်င္းပ ျပဳလုပ္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။(Xinhua)