ျမန္မာ့ စီးပြားေရး ၂၀၁၈-၁၉ တြင္ ၆ ဒႆမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းတိုးတက္ႏုိင္

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာကမၻာ့ဘဏ္ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Mr.GevorgSargsyan အမွာစကားေျပာၾကားစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Local

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္၁၂ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

၂၀၁၈ ေမလတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာကမၻာ့ဘဏ္ အုပ္စု၏ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးေစာင့္ၾကည့္ အစီရင္ခံ ျခင္း(MEM:_  Myanmar Economic Monitor) အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ GDP မွာတိုးတက္လာလ်က္ ၇ွိျပီးအျခားေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာညႊန္းကိ္န္းမ်ားလည္းတိုးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးက႑ကိုအားေကာင္းလာရန္ ေဆာင္၇ြက္ေပးဖို ့ လိုေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာကမၻာ့ဘဏ္  ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Mr. GevorgSargsyanယေန ့ေျပာခဲ့သည္။

“ျမန္္မာႏိုင္ငံရဲ့ စီးပြားေရးကလက္ရွိႏႈန္းထက္ ပိုမိုတိုးတက္ႏိုင္မယ့္ အလားအလာေတြ ရွိေနပါတယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ျမဲျပီးဟန္ခ်က္ညီတဲ့ ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းဟာလူ ့စြမ္းအားရင္းျမစ္ဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္မယ့္ အလားအလာေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒီလို ျဖစ္လာဖို ့အတြက္ တီထြင္ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းနဲ ့ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ေတြ ျမွင့္တင္ေပးဖို ့ လိုအပ္သလိုပုဂၢလိကစီးပြားေရးက႑ကိုအားေကာင္းလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို ့ လိုပါလိမ့္မယ္”ဟုေနျပည္ ေတာ္ Hilton Hotel တြင္ ယေန ့ ေန ့လယ္ပိုင္းက်င္းပေသာ “မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ား ၾကားမွ တိုးတက္လာေသာ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး” ဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲ၌  ၎က ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာနဒုတိယ ၀န္ၾကီးအမွာစကားေျပာၾကားစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာ့ စီးပြားေရးေစာင့္ၾကည့္ အစီရင္ခံျခင္း (MEM) အရ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ GDP တိုးတက္မႈႏႈန္းမွာ ၂၀၁၆ - ၁၇ တြင္ ၅ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၇ - ၁၈ တြင္ ၆ ဒသမ ၄ သို ့ေရာက္၇ွိလာခဲ့ျပီး ၂၀၁၈ - ၁၉ တြင္ ၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိဆက္လက္ေကာင္းမြန္ႏိုင္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ျမဲျပီးဟန္ခ်က္ညီသည့္စီးပြားေရးဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္မႈအားေဖာ္ ေဆာင္ ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရက ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရ်ိသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအဖြဲ ့မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္ အရာရွိမ်ားေဆြးေႏြးၾကသည့္ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲကိုစီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ ကမၻာ ့ဘဏ္တို ့ ပူးေပါင္းစီစဥ္ၾကျခင္းျဖစ္ျပီးစီမံ - ဘ႑ာဒုတိယ ၀န္ၾကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ျမဲျပီးဟန္ခ်က္ညီတဲ့ ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း(MSDP:_ Myanmar Sustainable Development Plan) မွာေဖာ္ျပထားတဲ့အတိုင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္္ျငိမ္ေရးနဲ ့ အျခားစဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္မႈေတြ ရရွိေအာင္ ဦးတည္ ၾကိဳးပမ္းရာမွာေမခရိုစီးပြားေရးစီမံခန္ ့ခြဲမႈ အားေကာင္းဖို ့က မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါတယ္၊ MSDP က ႏိုုင္ငံအတြက္ တည္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္မႈေတြကိုယူေဆာင္လာေပးမယ့္ လိုအပ္တဲ့ အရင္းအျမစ္ေတြ အားလုံးကိုအသုံးခ်ႏိုင္ဖို ့ ေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟုဒုတိယ ၀န္ၾကီးကေျပာခဲ့သည္။

အဆိုပါ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးေဆြးေႏြးပြဲ၌ ျမန္မာ့ ဖြံ ့ျဖိဳးမႈ အဖြဲ႔အစည္းအႀကီးတန္းသုေတသနပညာရွင္ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညြန္ ့က ၾကားခံေဆြူးေႏြးေပးသူအျဖစ္ တာ၀န္ယူျပီး အစိုးရ၀န္ၾကီးဌာနအသီးသီး၊ အဖြဲ ့အစည္းအသီးသီးတို ့မွ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိၾကီးမ်ားက ပါ၀င္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ (Xinhua)