ကန္႔သတ္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားရန္ ထပ္မံႏႈိးေဆာ္ခ်က္ထုတ္ျပန္

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏွင္႔ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီး ဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အားေတြ႔ရစဥ္ (DICA) Local

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ကန္႔သတ္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားရန္ ထပ္မံႏႈိးေဆာ္ခ်က္အား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီး ဌာန မွ ယေန႔သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ယခင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒမ်ားအရ ေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၁၅/၂၀၁၇ ပါ ကန္႔သတ္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားအား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ားသည္ သတ္မွတ္ပုံစံျဖင့္ ေကာ္မရွင္သို႔ မပ်က္မကြက္ အေၾကာင္းၾကားရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီး ဌာန၏ website ျဖစ္သည့္ www.dica.gov.mm ႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေၾကညာခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ထိုသို႔အေၾကာင္းၾကားရန္ ပ်က္ကြက္လ်က္ရွိသည္ ကို စိစစ္ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ သို႔ပါ၍ ယခင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒမ်ားအရ ေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိသည့္ ႏိုင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ ၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၁၅/၂၀၁၇ ပါ ကန္႔သတ္သည့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစားမ်ားအား ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ႏိုင္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ကန္႔သတ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ ေနေၾကာင္းကို ေကာ္မရွင္၏ သတ္မွတ္ပုံစံ (၉) ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္႐ုံး သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီ႐ုံးမ်ားသို႔ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔ မတိုင္မီ မပ်က္မကြက္အေၾကာင္း ၾကားရန္ ထပ္မံသတိေပးႏႈိးေဆာ္အပ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ပါရွိသည္။  (Xinua)