အမ်ားျပည္သူသို႔ အစုရွယ္ယာ ေရာင္းခ်ခြင့္ရသည့္ ကုမၸဏီ ႏွစ္ခုအား ထပ္မံ အသိေပး ေၾကညာ

အမ်ားျပည္သူသို႔ အစုရွယ္ယာ ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိသည့္ ကုမၸဏီ ၂ ခုအား ထပ္မံ အသိေပး ေၾကညာခ်က္အား ေတြ ့ရစဥ္(ဓာတ္ပုံ-DICA) Local

ရန္ကုန္ ၊ ေအာက္တုိဘာ ၂ ရက္(ဆင္ဟြာ)

အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ား အနက္ အမ်ားျပည္သူသို႔ အစုရွယ္ယာ ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိေသာ ကုမၸဏီ ၅၉ ခု ရွိရာမွ ယခုအခါ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီ ၂ ခုအား အစုရွယ္ယာ ေရာင္းခ်ခြင့္ ရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ထပ္မံ အသိေပး ေၾကညာခဲ့သည္။

အမ်ားျပည္သူသို႔ အစုရွယ္ယာ ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိေၾကာင္းထပ္မံ အသိေပး ေၾကညာခဲ့သည့္ ကုမၸဏီ ၂ ခုမွာ အမတ ဟိုး(လ္)ဒင္း အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီ လီမိတက္ ႏွင့္ တီအမ္အိတ္ခ်္ ဆက္သြယ္ေရး အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီ လီမိတက္ တုိ ့ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခု ထပ္မံ ခြင့္ျပဳလုိက္သည့္ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီ ၂ ခု အပါအ၀င္ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီ ၆၁ ခု မွလြဲ၍ က်န္မည္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ် အမ်ားျပည္သူသို႔ အစုရွယ္ယာ ေရာင္းခ်ခြင့္ မရွိေၾကာင္း ႏွင့္ အမ်ား ျပည္သူ သို႔ အစု ရွယ္ယာေရာင္းခ်ရန္ ထပ္မံခြင့္ျပဳေသာ ကုမၸဏီမ်ားရွိလာပါက ၎ကုမၸဏီမ်ား၏ စာရင္းကို ဆက္လက္ အသိေပး ထုတ္ျပန္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာခဲ့သည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒ ႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္း မွတ္ပုံတင္ ထားေသာ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ား အနက္ အမ်ားျပည္သူသို႔ အစုရွယ္ယာ ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိေသာ ကုမၸဏီ ၅၅ ခု စာရင္းအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္တြင္ လည္းေကာင္း ၊ ထပ္မံ၍ ခြင့္ျပဳ ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီ ၄ ခု စာရင္းအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္တြင္ လည္းေကာင္း ေၾကညာခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)