ဗဟုိဘဏ္မွ ႏုိင္ငံျခားေငြမ်ား ၀ယ္ယူ ေရာင္းခ်လဲလွယ္ေပးခြင့္ လုိင္စင္ ရရွိသူမ်ား ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသုံးေငြမ်ား ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကား သည့္ လုပ္ငန္း လုိင္စင္ ရရွိသူမ်ား လုိက္နာရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္

ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ား ျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာမ်ားအား ေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Local

ရန္ကုန္ ၊ ေအာက္တုိဘာ ၂၀ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္မွ ႏုိင္ငံျခားေငြမ်ား ၀ယ္ယူ ေရာင္းခ်လဲလွယ္ေပးခြင့္ လုိင္စင္ ရရွိသူမ်ား(Money Changer Licence-MC) ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသုံးေငြမ်ား ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားသည့္ လုပ္ငန္း လုိင္စင္(Authorized Dealer Licence-AD) ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ား လုိက္နာရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ အမွတ္(၅/၂၀၁၈)အား ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိညႊန္ၾကားခ်က္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြမ်ား ၀ယ္ယူ ေရာင္းခ်လဲလွယ္ေပးခြင့္ လုိင္စင္ ရရွိသူမ်ား ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသုံးေငြမ်ား ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကား သည့္ လုပ္ငန္း လုိင္စင္ ရရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး စနစ္ တည္ၿငိမ္မႈကုိ ထိခုိက္ေစေသာ သုိ ့မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေငြေၾကး စနစ္ အေပၚ ျပည္သူတုိ ့၏ အယုံအၾကည္ ပ်က္ျပားေစေသာ သုိ ့မဟုတ္ ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းအား မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ေစေသာ ေစ်းကစားျခင္း သုိ ့မဟုတ္ ယင္းသုိ ့ျဖစ္ေစရန္ အေၾကာင္းရွိေသာ အမႈ တစ္ခုခုကုိ မည္သည့္ နည္းလမ္း ႏွင့္မွ် ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရေၾကာင္း ဗဟုိဘဏ္မွ ေအာက္တုိဘာ ၁၈ ရက္စြဲျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ထုိသုိ ့ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း စစ္ေဆး ေတြ ့ရွိပါက ႏုိင္ငံျခားသုံးေငြ စီမံခန္ ့ခြဲမႈ ဥပေဒ အရ အေရးယူ အျပစ္ေပးခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ညႊန္ၾကားခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။(Xinhua)