ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း(၂၆)ခု အား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမွအတည္ျပဳ

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီအစည္းအေဝး က်င္းပစဥ္ (ဓာတ္ပံု-- DICA) Local

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ရက္ (ဆင္ဟြာ)

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးသုံး Signal Cable အမ်ိဳးမ်ိဳး ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္း ၂ ခုတို႔ အပါအဝင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း(၂၆)ခု အား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီ(၁၆/၂၀၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးမွ အတည္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီ မွ ယေန႔သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီ၏ (၁၆/၂၀၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝး ကို က်င္းပခဲ႔ၿပီး၊ အဆိုပါ အစည္းအေဝးသို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားတက္ေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အစည္းအေဝးတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒႏွင့္အညီ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း စက္မႈက႑ ႏွင့္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈ က႑ တို႔၌ ေဆာင္႐ြက္မည့္ ႏိုင္ငံ ၅ ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း ၁၄ ခု ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၂ ခု တို႔ကို အတည္ျပဳ ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊  အဆိုပါ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ား၏ မတည္ေငြရင္း ပမာဏ စုစုေပါင္းမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၇.၂၄၁ သန္း ႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃၄၉၃.၆၄၆ သန္း ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ၁၄,၃၅၀ ဦး အတြက္ ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ျခင္း အေနျဖင့္ စက္မႈက႑တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅.၁၆၀ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီ ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ပါရွွိသည္။  (Xinhua)