ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း ၃ ခုအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီမွ ခြင့္ျပဳ

ရန္ကုန္ၿမဳိ ့အား ေတြ ့ျမင္ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Local

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ ႏွင့္ အညီ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း ၃ ခုအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီ၏ (၁/၂၀၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္း အေဝးတြင္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုိရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ား၏ မတည္ေငြရင္းပမာဏ စုစုေပါင္းမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃.၄၂၇ သန္းႏွင့္ ျပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ၁,၁၆၇ ေနရာ ဖန္တီးေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီ၏ (၁/၂၀၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးအား ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး၌ က်င္းပခဲ့ရာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္မွ ၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္အထိ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီ အေနျဖင့္ စက္မႈ က႑၊ ဟိုတယ္က႑ ႏွင့္ အျခား ဝန္ေဆာင္မႈ က႑ တို႔တြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း ၄၃ ခု ႏွင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း ၆ ခု ၊ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း ၄၉ ခု တို႔အား အတည္ျပဳမိန႔္မ်ား ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ား၏ မတည္ေငြရင္းပမာဏ စုစုေပါင္းအေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၆.၂၀၄ သန္း ႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၀၃၈၀.၆၃၆သန္း၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ေနရာ ၂၃,၂၅၈ ဦး အတြက္ ဖန္တီးေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဆာင္ရြက္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ မတည္ေငြရင္းပမာဏ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅ သန္း (သို႔) က်ပ္သန္း ၆၀၀၀ အထိ ရင္းႏွီး ျမႇုဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ အတည္ျပဳ ေလၽွာက္ထားလႊာ မ်ားကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီး ဌာန ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴး႐ုံးသုိ ့ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္း ေလၽွာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)