၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ (ေအာက္တိုဘာလမွ ဒီဇင္ဘာလထိ) တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈,၁၄၃ သန္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္

ကုန္သြယ္မႈကာလတူႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္အားေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-- MOI) Local

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ (ေအာက္တိုဘာလမွ ဒီဇင္ဘာလထိ) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈအား အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈,၁၄၃ သန္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ႔ရာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၆ သန္း ပိုမိုေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ (ေအာက္တိုဘာလမွ ဒီဇင္ဘာလထိ) (ယာယီ) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပပို႔ကုန္တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃,၅၉၈ သန္းႏွင့္ ျပည္ပသြင္းကုန္တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄,၅၄၅ သန္း ရွိသျဖင့္ ျပည္ပ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈,၁၄၃ သန္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္ႏွစ္ ကာလတူအတြင္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ (ေအာက္တိုဘာလမွ ဒီဇင္ဘာလထိ) ျပည္ပပို႔ကုန္တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃,၄၅၅ သန္း၊ ျပည္ပသြင္းကုန္တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄,၅၆၂ သန္းျဖစ္၍ ျပည္ပ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈,၀၁၇ သန္း ျဖစ္သျဖင့္ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ပို႔ကုန္တြင္ ၁၄၃ ေဒၚလာသန္း ပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး သြင္းကုန္တြင္ ၁၇ ေဒၚလာသန္း ေလ်ာ့နည္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၆ သန္း ပိုမိုေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။  (Xinhua)