ရန္ကုန္စေတာ႔ အိပ္ခ်ိန္း တြင္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေျမာက္မႈတန္ဖိုး ယခင္ထက္ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္လာ

ရန္ကုန္စေတာ႔အိပ္ခ်ိန္းတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားသို႔သတင္းထုတ္ျပန္စဥ္ (ဆင္ဟြာ) Stock Market

ရန္ကုန္၊ ေမ ၁၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ) 

ရန္ကုန္စေတာ႔ အိပ္ခ်ိန္း (YSX)၏ အေရာင္းအဝယ္အႀကိမ္ေရတိုးျမႇင္႔ၿပီးေနာက္ ေယဘုယ်ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားအရ စုစုေပါင္းတစ္ေန႔ ပ်မ္းမွ်အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေျမာက္မႈတန္ဖိုးမွာ က်ပ္ ၅၇ သန္းရွိခဲ႔ၿပီး ယခင္ကထက္ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေျမာက္ခဲ႔ေၾကာင္း YSX မွ အႀကီးတန္းမန္ေနဂ်ာ ဦးမင္းသူကေျပာသည္။

ဦးမင္းသူက “အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္တဲ႔ တစ္ေန႔ပ်မ္းမွ်အေရအတြက္ က ၉၂၅၁ေစာင္ရွိတယ္။ အရင္ကထက္ ၃၇.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုမ်ားလာခဲ႔တယ္’’ ဟုေျပာသည္။

ရန္ကုန္စေတာ႔အိပ္ခ်ိန္းသည္ စေတာ႔ ေစ်းကြက္အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအေရအတြက္ တုိးပြားလာေစေရး ရည္ရြယ္လ်က္ ရန္ကုန္စေတာ႔အိပ္ခ်ိန္း ၏ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္သည္႔ အႀကိမ္ေရအား မူလ ၂ႀကိမ္ေဆာင္ရြက္ ရာမွ ၄ ႀကိမ္အထိ တိုးျမႇင္႔ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။  

ရန္ကုန္စေတာ႔အိပ္ခ်ိန္းတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားသို႔သတင္းထုတ္ျပန္စဥ္ (ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္စေတာ႔အိပ္ခ်ိန္းတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားသို႔သတင္းထုတ္ျပန္စဥ္ (ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္စေတာ႔အိပ္ခ်ိန္း တြင္ စာရင္းဝင္လိုေသာ ကုမၸဏီမ်ား ႏွင္႔ ဆက္စပ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီမ်ား၊ ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္ကုမၸဏီမ်ား ႏွင္႔ စာရင္းစစ္အဖြဲ႔အစည္း မ်ားမွ သိရွိလိုေသာတရားဝင္စံႏႈန္းမ်ား၊ စာရင္းဝင္စည္းမ်ဥ္းမ်ား ႏွင္႔ စာရင္းဝင္စစ္ေဆးျခင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအ ျပင္ အျခားဆက္စပ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ကို ရန္ကုန္စေတာ႔အိပ္ခ်ိန္း ၏ Listing Consulting Division တြင္ စံုစမ္းေမးျမန္ညႇိႏႈိင္းတုိင္ပင္နိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

စာရင္းဝင္ကုမၸဏီအေရအတြက္ တိုးပြားလာေစေရးအတြက္ Listing Promotion Seminar အား ရန္ကုန္စေတာ႔ အိပ္ခ်ိန္းတြင္ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔၌ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အဓိကေဆြးေႏြးမည္႔အေၾကာင္း အရာအား အထူးစီးပြားေရးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သူ Mr.Sean Turnell (မစၥတာေရွာင္တန္နယ္) တက္ေရာက္ေျပာၾကားမည္ျဖစ္သည္။  

ထို႔ျပင္ KTZ Ruby Hill Securities Co.ltd ၏ အြန္လုိင္းထေရးဒင္းဝန္ေဆာင္မႈစတင္ရန္ ျမန္မာနုိင္ငံေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္ မွ ခြင္႔ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အြန္လုိင္းထေရးဒင္း ဝန္ေဆာင္မႈ စတင္ျခင္းအခမ္းအနား အား ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္စေတာ႔အိပ္ခ်ိန္းခန္းမ ၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္စေတာ႔အိပ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ား တုိးပြားလာေရး ႏွင္႔ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ား ရန္ကုန္စေတာ႔အိပ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းဝင္လာနုိင္ေရးအတြက္ Special Task Force (အထူးအဖြဲ႔) တစ္ခုအား ဖြဲ႔စည္းခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။  (Xinhua)