ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ေက်ာ္ရွိသည့္ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ကေလးက ေက်းရြာ စီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အက်ိဳးေဆာင္

၀ူးက်န္းျမစ္ အေရွ႕ဘက္ကမ္းရွိ ကုန္းထန္းေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေလး အား ေတြ႔ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Culture & Entertainment

ခ်ဳံခ်င့္၊ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံ ခ်ဳံခ်င့္ၿမိဳ႕ ေျမာင္လူမ်ိဳးကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးခရုိင္ရွိ ကုန္းထန္းေရွ႕ေဟာင္းၿမိဳ႕ေလးသည္ ၀ူးက်န္းျမစ္ အေရွ႕ဘက္ကမ္းတြင္ တည္ရွိရာ ေ၀းလံေသာ္လည္း သာယာလွပၿပီး ဆိတ္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း သည့္ သမုိင္း ႏွစ္ေပါင္း ၁၇၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕ေလးျဖစ္သည္။

၀ူးက်န္းျမစ္ အေရွ႕ဘက္ကမ္းရွိ ကုန္းထန္းေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေလး အား ေတြ႔ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) 

၀ူးက်န္းျမစ္ အေရွ႕ဘက္ကမ္းရွိ ကုန္းထန္းေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေလး အား ေတြ႔ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) 

၀ူးက်န္းျမစ္ အေရွ႕ဘက္ကမ္းရွိ ကုန္းထန္းေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေလး အား ေတြ႔ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) 

၀ူးက်န္းျမစ္ အေရွ႕ဘက္ကမ္းရွိ ကုန္းထန္းေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေလး အား ေတြ႔ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) 

၀ူးက်န္းျမစ္ အေရွ႕ဘက္ကမ္းရွိ ကုန္းထန္းေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေလး အား ေတြ႔ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) 

၀ူးက်န္းျမစ္ အေရွ႕ဘက္ကမ္းရွိ ကုန္းထန္းေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေလး အား ေတြ႔ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) 

၀ူးက်န္းျမစ္ အေရွ႕ဘက္ကမ္းရွိ ကုန္းထန္းေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေလး အား ေတြ႔ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) 

ယခုႏွစ္ပုိင္းမ်ားတြင္ ယင္းၿမိဳ႕ေလး၏ သမုိင္း ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စိမ္းလန္းစုိေျပသည့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ အားသာခ်က္မ်ားျဖင့္ ေက်းလက္ ေတာရြာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ျဖိဳးေအာင္ အားထားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ ထုိေဒသရွိျပည္သူမ်ား၏ ေရႊလမ္း ေငြလမ္း ေပါက္ရာ ခရီးသြားေနရာျဖစ္လာသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ မွ ၾသဂုတ္လ အတြင္း ကုန္းထန္း ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေလးသုိ႔ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ စုစုေပါင္းခရီးသြားဦးေရမွာ ၁.၂၄၆ သန္း ခန္႔ရွိၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာအေထြေထြ၀င္ေငြမွာ တရုတ္ယြမ္ေငြ ၄၇၉.၄၅၆ သန္း ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua)