တ႐ုတ္ႏို္င္ငံက ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ကမာၻ႕အႀကီးဆံုး ပန္းဥယ်ာဥ္ေဈးကြက္ ျဖစ္လာမည္

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ အပန္းေျဖဥယ်ာဥ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Culture & Entertainment

ေပက်င္း၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ အပန္းေျဖဥယ်ာဥ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ အပန္းေျဖဥယ်ာဥ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ အပန္းေျဖဥယ်ာဥ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ အပန္းေျဖဥယ်ာဥ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ အပန္းေျဖဥယ်ာဥ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ အပန္းေျဖဥယ်ာဥ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ အပန္းေျဖဥယ်ာဥ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ အပန္းေျဖဥယ်ာဥ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ အပန္းေျဖဥယ်ာဥ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ အပန္းေျဖဥယ်ာဥ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ အပန္းေျဖဥယ်ာဥ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ကမာၻ႕အႀကီးဆံုး ပန္းဥယ်ာဥ္ေဈးကြက္ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ခရီးသြားဧည့္သည္ သန္း ၂၃၀ အထိ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း AECOM က လတ္တေလာထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ ပန္းဥယ်ာဥ္မ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္သည့္ ခရီးသြားဧည့္သည္အေရအတြက္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ် ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာခ့ဲကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ သန္း ၁၉၀ သို႔ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ (Xinhua)