ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္ က ပါကစၥတန္-တ႐ုတ္ ကုန္သြယ္မႈ တြက္ခ်က္ရာတြင္ တ႐ုတ္ ယြမ္ေငြ(RMB) ျဖင့္ တြက္ခ်က္ရန္ ခြင့္ျပဳ

၁၀၀ တန္ဖိုးရွိ တ႐ုတ္ ယြမ္ေငြ(RMB) မ်ားအား ျမင္ေတြ႕ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Economy

အစၥလာမ္မာဘတ္ ၊ ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ပါကစၥတန္ ႏုိင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘဏ္ (ဗဟိုဘဏ္) က ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္ေန႕ ညပိုင္းအခ်ိန္၌ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ တ႐ုတ္ ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ႏွစ္ဘက္ ကုန္သြယ္မႈ ရွင္းတမ္းအား တ႐ုတ္ ယြမ္ေငြ(RMB) ျဖင့္ တြက္ခ်က္ရန္ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ပါဝင္ ခဲ့သည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါကစၥတန္-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ၏ အမ်ားပိုင္ ႏွင့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္း ကုမၸဏီ မ်ားအေနျဖင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ တ႐ုတ္ ယြမ္ေငြ ျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ အသံုးျပဳ ႏုိင္ေၾကာင္း ၊ ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘဏ္ အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားကို ခ်မွတ္ ၿပီးျဖစ္ကာ တ႐ုတ္ ယြမ္ေငြ ကို ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တြင္ ပိုမို အသံုးျပဳ ႏိုင္ရန္ တြန္းအား ေပး ေဆာင္ရြက္မႈ ျဖစ္ေၾကာင္း ပါဝင္ ခဲ့သည္။

ထို႕ျပင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ လတ္တေလာ ကာလ ႏိုင္ငံတကာ ႏွင့္ ေဒသတြင္း စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေျခအေန ႏွင့္ အထူး သျဖင့္ တ႐ုတ္-ပါကစၥတန္ စီးပြားေရး စၾကၤ ံအရွိန္ျမႇင့္ တည္ေဆာက္ေနျခင္း တို႕ေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈ တြင္ တ႐ုတ္ ယြမ္ေငြျဖင့္ တြက္ခ်က္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္ ယြမ္ေငြ ျဖင့္ တြက္ခ်က္ ျခင္းသည္ ကုန္သြယ္မႈ ကို ပိုမို ျမႇင့္တင္ ႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြား ႏွင့္ လည္း ကိုက္ညီမႈ ရွိေၾကာင္း ပါဝင္ ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ဗဟိုဘဏ္ ႏွင့္ ပါကစၥတန္ ႏုိင္ငံ ဗဟိုဘဏ္ တို႕က ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရး ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ေငြေၾကး က႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တို႕ကို တြန္းအား ေပး ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ လ တြင္ ပမာဏ တ႐ုတ္ ယြမ္ေငြ ၁၀ ဘီလီယံ တန္ဖိုးရွိ Currency Swap သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ တြင္ ဆက္လက္၍ သက္တမ္းတိုး ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။(Xinhua)