တရုတ္ႏုိ္င္ငံက အဘူဒါဘီတြင္ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးႏွင့္ ဆက္စပ္စီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၀၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ

တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ခါလီဖာ စက္မႈဇုန္ အဘူဒါဘီ (Kizad) အားေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-အင္တာနက္) Economy

နန္က်င္း၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ကုမၸဏီ ၁၂ ခုက အဘူဒါဘီတြင္ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးႏွင့္ဆက္စပ္စီမံကိန္း တစ္ခု၌ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၀၀ ေက်ာ္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္ရာ အလုပ္အကိုင္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ဖန္တီးေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးျဖစ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအနက္ ၁၀ ခုက တရုတ္ႏုိင္ငံ အေရွ႕ပိုင္း က်န္းစုျပည္နယ္မွျဖစ္ၾကၿပီး ၎တို႔က က်န္းစုျပည္နယ္ဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံရပ္ျခား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီ (JOCIC) ႏွင့္အတူ ခါလီဖာ စက္မႈဇုန္ အဘူဒါဘီ (Kizad) ရွိ ၂.၂ စတုရန္းမီတာ က်ယ္ဝန္းေသာ ေျမ၌ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး မူေဘာင္ေအာက္တြင္ လက္ေတြ႕က်ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ရန္ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ သရုပ္ျပဥယ်ာဥ္အား Kizad အတြင္း တည္ေထာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး ေဖာ္ေဆာင္မႈ၏ အထင္ကရ အစီအစဥ္တစ္ခုအျဖစ္ စက္မႈဥယ်ာဥ္ တစ္ခုအား တည္ေထာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းစုျပည္နယ္အတြင္းႏွင့္ ျပင္ပမွ ကုမၸဏီမ်ားအား ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းစုျပည္နယ္ အစိုးရက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စက္မႈဥယ်ာဥ္ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းအား ဇန္နဝါရီလက စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua)