25
Thu, Apr
591 New Articles

ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ ဝါဒတုိးတက္ေစေရး ဒါဗုိစ့္ဖုိရမ္မွသည္ ဘုိးေအာက္(Boao)ဖိုရမ္  ဆီသုိ ့ 

ဒါဗုိစ့္ညီလာခံ၌ မိန္ ့ခြန္းေျပာၾကားေနေသာ တရုတ္ႏုိင္ငံသမၼတရွီက်င့္ဖိန္ အားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Economy

 ဘုိေအာက္ ၊ ဧၿပီ ၉ ရက္ (ဆင္ဟြာ) 

လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္က ဒါဗုိစ့္ၿမိဳ ့၌ က်င္းပခဲ့သည့္ ကမာၻ ့စီးပြားေရးဖုိရမ္တြင္ မိန္ ့ခြန္းေျပာၾကားစဥ္ တရုတ္ႏုိင္ငံသမၼတရွီက်င့္ဖိန္က လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရးမူဝါဒအားခုခံကာကြယ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎က တရုတ္ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာမူဝါဒ ကို အားေပးေထာက္ခံေၾကာင္း အခိုင္အမာေဖၚျပခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ခုခံကာကြယ္မႈသည္ ယေန ့အခ်ိန္တြင္ ပုိမုိ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈ ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ရာစုႏွစ္ႏွစ္ခုအတြင္း မတူကြဲျပားေသာႏုိင္ငံမ်ား ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ပုိမုိနီးကပ္လာေအာင္ ေဆာင္ၾကည္းေပးခဲ့သည့္ သမုိင္းေၾကာင္းျဖစ္စဥ္ျဖစ္ေသာ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာဝါဒ သည္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ တုိက္ခုိက္မႈ မ်ားခံေနရၿပီး့ သံသယမ်က္လံုးမ်ားျဖင့္ စူးစုိက္မႈ ခံေနရသည္။ ကုန္သြယ္ေရး ကုိယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ျခင္းဝါဒ ႏွင့္ စီးပြားေရး မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္ဝါဒ တို႔ႏွင့္အတူ တစ္ႏုိင္ငံတည္းအထီးက်န္ တံခါးပိတ္ရပ္တည္မႈဝါဒက ပိုမိုျမင့္မား ေပၚထြက္လာေနသည္။ အမွန္တကယ္တြင္အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ ကုိယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေရးမူဝါဒသည္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာတစ္ခုသာမက ပ်က္စီးျခင္းလည္း ျဖစ္ေစပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္က ၄င္းတုိ ့က ကုန္သြယ္ဖက္မ်ားအေပၚ အႏုိင္က်င့္ရန္ အလြန္အမင္းျပင္းထန္ေသာ ကုန္သြယ္အခြန္ႏႈန္းတိုးျမွင့္မႈ တုတ္ေခ်ာင္းႀကီးတစ္ခုျဖင့္ ေဝွ႕ယမ္း ခဲ့သည္။ ဒီထက္ပုိ၍ မူအေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္ က “ အေမရိကန္ပထမ” ဟူေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံ ကို ဇန္နဝါရီလအတြင္းက ဒါဗို႔စ္ ညီလာခံ၌ဟစ္ေၾကြးကာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသည္ တစ္ခ်ိန္က၄င္းတုိ ့ကုိယ္တုိင္ တည္ေထာင္လာခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံစံုုကုန္သြယ္ေရးစနစ္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားပ်က္စီးေရးအတြက္ စုိးရိမ္ဖြယ္စိန္ေခၚမႈတစ္ခု သြတ္သြင္းခဲ့သည္။

ဤကဲ့သို႔ကမာၻလံုးဆုိင္ရာဝါဒ အားအင္ေလ်ာ့က်ၿပီး ေထာက္ခံမႈလုိအပ္ေနခ်ိန္တြင္ ၊ တရုတ္ႏုိင္ငံသမၼတရွီက်င့္ဖိန္က အနာဂတ္တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ရပ္တည္ခ်က္သေဘာထား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏွစ္ပတ္လည္ ဘုိးေအာက္ဖိုရမ္(Boao) အာရွညီလာခံ၌ ေဆြးေႏြးသြားရန္ စီစဥ္ထားသည္။ အခမ္းအနားက်င္းပရန္ ဘုိးေအာက္ ထက္ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ ေနရာ မရွိႏုိင္ေပ။တစ္ခ်ိန္က တရုတ္ႏုိင္ငံ ေတာင္ပုိင္းစြန္း ဟုိင္နန္(Hainan) ျပည္နယ္အတြင္းရွိ တံငါရြာေလးတစ္ခုသာျဖစ္ေသာ ဗုိးေအာက္သည္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ ကမာၻ ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား စုရံုးလာေရာက္ၿပီး ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားက်င္းပရန္ ေနရာတစ္ခု ႏွင့္အတူ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဂိတ္ထြက္ေပါက္တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ဗုိးေအာက္ တံငါရြာေလးတစ္ခုအျဖစ္မွ ကမ္းေျခအနားယူစခန္းတစ္ခုအျဖစ္ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္းကလည္း တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ တစ္သီးတစ္ျခား တံခါးပိတ္ကာ ဝါဒျဖင့္ ကမာၻ ့ဖြံ ့ၿဖိဳးမႈ အႏုိမ့္ဆံုးႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ အျဖစ္တည္ရွိခဲ့ေသာအေျခအေနမွ ကမာၻ စီးပြားေရးအင္အားဒုတိယအႀကီးဆံုးႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ေရာက္ရွိေစခဲ့ျခင္းကို ေဖၚျပေနေသာ သာဓက ေကာင္းတစ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္။

ေမွာ္ဆန္ေသာ နည္းလမ္းမွာ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ျပင္ပကမာၻ ႏွင့္ တံခါးဖြင့္စီးပြားေရး စနစ္က်င့္သံုးလာခဲ့ျခင္း ႏွင့္ ကမာၻ ့စီးပြားေရးအတြက္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာဝါဒတြင္ တက္ၾကြစြာပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းတုိ ့ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အေနာက္ကမာၻျခမ္းသည္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာမူဝါဒအစျပဳရာေနရာတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ရာမွ ယခုအခါ ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္ကာ တစ္လမ္းသြား (သုိ ့မဟုတ္) အျခားနည္းလမ္း ျဖင့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ မူဝါဒ ၏ရန္သူသဖြယ္ ျဖစ္လာေနသည္။ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာမူဝါဒ အရ  လြတ္လပ္ပြင့္လင္းေသာ ကုန္သြယ္ျခင္း က အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ၄င္းတုိ ့၏ႏိုင္ငံမ်ားမွာထက္ လူေနမႈဘဝ ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စရိတ္ပုိမုိကုန္က် ေစေၾကာင္းလည္းေျပာၾကားလာၾကသည္။

ထုိထက္ပုိ၍ မူ ထိုႏိုင္ငံမ်ား၌မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားသည္ အေျခအတင္ျငင္းခုံမႈကုိ အလြန္အမင္းကုိးစားျခင္း (သုိ ့မဟုတ္) ႏုိင္ငံအတြင္း ေထာက္ခံမဲ ရရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းတုိ ့ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သုိ ့ေသာ္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာမူဝါဒကုိ ဆန္ ့က်င္ေနသူမ်ားသည္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာစီးပြားေရး၏ အႀကီးမားဆံုး အက်ိဳးအျမတ္ကုိ အေနာက္ကမာၻအေနျဖင့္ ဆက္လက္ရရွိေနသည္ဆုိသည့္ အခ်က္ကုိမူ ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကသည္။ ကမာၻ ့အခ်မ္းသာဆံုးႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ Apple ၊ McDonald ႏွင့္ IKEA ကဲ့သုိ ့ေသာ ႏိုင္ငံစံုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား(MNCs) မ်ား၏ အႀကီးမားဆံုးအပိုင္းမ်ားကိုပိုင္ဆိုင္ထားၾကသည္။

၄င္း MNCs မ်ားသည္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ နည္းပါးျခင္း၊ အက်ိဳးအျမတ္ပုိမုိရရွိျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းမ်ား၏အစုရွယ္ယာအမ်ားစု ကိုျပန္လည္ရရွိပို႔ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဖြံ ့ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားမွ လုပ္သားမ်ား အတြက္အက်ိဳးအျမတ္အနည္းငယ္ကိုသာအသံုးျပဳရျခင္း စသည့္ ခံစားခြင့္မ်ား ရေနသည္။ ဗုိးေအာက္ ဖုိရမ္သုိ ့တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ ့၏ iPhones မ်ားကုိ ယူေဆာင္လာခ်ိန္တြင္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာမူဝါဒအေပၚ အၾကံဥာဏ္မ်ား ေခါင္းခ်င္းဆုိင္ေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳမီ အခ်ိဳ ့ေသာ အတြက္အခ်က္မ်ားအတြက္ အကူအညီျဖစ္ေစ လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ Oregon တကၠသုိလ္မွ လူမႈေဗဒဌာန ပါေမာကၡ John Bellamy Foster က၄င္းေရးသားထုတ္ေဝခဲ့သည့္ The Endless Crisis: How Monopoly-Finance Capital Produces Stagnation and Upheaval from the USA to China စာအုပ္တြင္ အာရွဖြံ ့ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုိးကားေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး “ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ Apple အတြက္ တဆင့္ခံကန္ထရုိက္ လုပ္ေပးတဲ့ Foxconn အတြက္ iPhones ထုတ္လုပ္ရာတြင္ တရုတ္အလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္အားခသည္ အၿပီးသတ္ စုစုေပါင္း ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္ ၏ ၃.၆ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရွိၿပီး iPhones ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္တြင္ Apple ၏ အႀကီးမားဆံုးအျမတ္ေငြ ၆၄ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရရွိေစခဲ့ပါတယ္ ” ဟု ဆုိထားသည္။

သုိ ့ေသာ္ ထုိအရာသည္ ေငြေၾကးကိစၥရပ္သက္သက္မွ်သာျဖစ္သည္။ ကမာၻ ့အခင္းအက်င္းတြင္ အေနာက္ကမာၻ၏ ၾသဇာပါဝါ လႊမ္းမုိးမႈကုိ အႀကီးမားဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၄င္းတုိ ့အား ယူေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ ဒုတိယကမာၻစစ္ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ၄င္း၏ မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္အတူ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ ေငြေၾကးစနစ္၏ အဓိကေထာက္တုိင္မ်ားျဖစ္ေသာ ကမာၻ ့ဘဏ္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးရံပံုေငြအဖြဲ ့ကုိ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳလာခဲ့သည္။ အမွန္စင္စစ္ ဒုတိယကမာၻစစ္အလြန္ေခတ္သည္ Pax Americana ေခၚႏိုင္ငံတကာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံကသာႀကီးၾကပ္ခ်ဳပ္ကိုင္ေသာ ေခတ္တစ္ခုအျဖစ္ အမ်ားစုက ရႈျမင္ခဲ့သည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ လည္းအေနာက္ကမာၻတြင္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာဝါဒကုိဆန္ ့က်င္မႈ ျဖစ္ေပၚလာရပါသနည္းသံုးသပ္ပါက အဓိကအေၾကာင္းျပခ်က္မွာ စီးပြားေရး က်ယ္ျပန္ ့စြာတုိးတက္လာေနျခင္းအခ်က္အလက္ ရွိေနလင့္ကစား မညီမွ်ေသာပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ အေနအထား တုိးတက္ေနျခင္း တုိ ့ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ယခင္ႏွစ္က ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ပါရီစီးပြားေရးေက်ာင္းမွ ထုတ္ျပန္ေသာ World Inequality Lab ကမာၻ ့မညီမွ်ျခင္း အစီရင္ခံစာအရ ၁၉၈၀ ႏွင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အၾကား အေနာက္ဥေရာပ ႏွင့္ ေျမာက္အေမရိက ႏုိင္ငံမ်ား၌ အမွန္တကယ္ ဝင္ေငြျခားနားခ်က္သည္ ေအာက္ေျခအဆင့္ ၅ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းက ၄င္း၏ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္ ့သာရရွိေနခ်ိန္တြင္ ထိပ္ဆံုးအဆင့္တြင္ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၂၈ ရခုိင္ႏႈန္းအထိ ရရွိေနသည္။

အဆုိပါ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈ ကြာဟခ်က္တြင္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ အေျဖကုိ ရွာေဖြေရး ေရွ ့ဆက္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ မညီမမွ် ျဖစ္ရျခင္းအတြက္ ၎တို႔က တုိင္းတစ္ပါးႏိုင္ငံမ်ားကုိ  ဓါးစာခံမ်ားသာျပစ္တင္ေျပာဆုိမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ျပည္တြင္း လူႀကိဳက္မ်ားေရးအတြက္ေငြသံုးစဲြမႈႏွင့့္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းဆံုးရံႈးမႈမ်ားအတြက္အျခားႏိုင္ငံမ်ားကိုလက္ညိွဳးထိုးခဲ့ၾကသည္။  ကမာၻလံုးဆုိင္ရာမူဝါဒအစိတ္အပုိင္းသည္ ေခ်ာေမြ ့မႈ မရွိေသးေသာ္လညည္း အမွန္စင္စစ္ ကမာၻႀကီးအေနျဖင့္ အက်ိိဳးအျမတ္မ်ားပုိမုိရရွိလာျခင္းအတြက္ ၄င္းအား ေက်းဇူးတင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ မွန္ကန္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာမူဝါဒကုိ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းသည္ ၄င္းအား တားျမစ္ရန္ ( သုိ ့မဟုတ္) ၄င္းအား ေျပာင္းျပန္လွန္ေရး ႀကိဳးပမ္းရန္ မဟုတ္ေပ။ သုိ ့ေသာ္ ၄င္းအား တင္းၾကပ္စြာေပြ ့ဖက္ရန္ ႏွင့္တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေရးွ့ ျမႇင့္တင္ရန္ သာျဖစ္သည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာမူဝါဒကုိ ေထာက္ခံသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ လူသားမ်ားအတြက္ ေကာင္းစြာ အသက္ရွင္သန္ႏုိင္ရန္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ မွ်ေဝခံစားၿပီး အားလံုးပုိမုိပါဝင္ေသာ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာဝါဒျဖစ္ေစရန္ တရုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေခတ္သစ္ပုိးလမ္းမႀကီး ေဖာ္ေဆာင္မႈကုိ အဆုိျပဳခဲ့သည္။ လူသားတစ္ရပ္လံုးအတြက္ မွ်ေဝျခင္းႏွင့္အတူ လူမႈအသုိက္အဝန္းတစ္ခုကုိ ဖန္တီးရန္ အားလံုးပါဝင္ေအာင္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ အေနာက္ႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ကာလရွည္ၾကာစြာ ၾကံဳေတြ ့ေနခဲ့ရသည့္ လူမႈစီးပြားျပႆနာရပ္မ်ားကုိ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာအေျဖတစ္ခု ရွာႏုိင္ရန္ ၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္   ပြင့္လင္းေသာ စိတ္အစဥ္ျဖင့္ ေနထုိင္သင့္ေနပါၿပီ။ က်ဳ္အရာမွာ မလြယ္ကူဟုဆိုေကာင္းဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ ယခုႏွစ္သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏွင့္ တံခါးဖြင့္စီးပြားေရးက်င့္သံုးျခင္း ႏွစ္ ၄ဝ ျပည့္ အခါသမယ ျဖစ္သည္။ ဘုိးေအာက္ဖုိရမ္ (Boao Forum)၌ သမၼတရွီက်င့္ဖိန္သည္ တံခါးဖြင့္ျခင္း ႏွင့္ အဓိက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္သစ္မ်ားကုိ ဖြင့္ဟ ေဖာ္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝမ္ရိ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။ ကမာၻတစ္ဝန္း ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ ဝါဒကုိ ဆန္ ့က်င္ေနခ်ိန္တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာဝါဒကုိ ေထာက္ခံျခင္း ႏွင့္ တရားမွ်တေသာ ကမာၻ ့အခင္းအက်င္းတစ္ခု ျဖစ္ရန္ ဆက္လက္ရပ္တည္ေနေပလိမ့္မည္။ တရုတ္စီးပြားေရး ေအာင္ျမင္ျခင္း အေၾကာင္းတရားမွာ ျပည္တြင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး တြန္းအားေပးျခင္း ႏွင့္ ကမာၻ့အျပင္ဘက္တြင္ ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑ကုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ႏွင့္စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္ျခင္းကုိ အားေပးေထာက္ခံျခင္းတုိ ့ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အဆံုးသတ္မွာေတာ့ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာမူဝါဒ ဆိုသည္မွာ မိမိ တို႔၏ အသီးသီးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္းမွသာအစျပဳ ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။(Xinhua)