22
Fri, Mar
709 New Articles

ဘက္ေပါင္းစုံကုန္သြယ္ေရးစနစ္သည္ စိန္ေခၚမႈအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ APECကုန္သြယ္ေရး ထိပ္သီး အစည္းအေ၀းတြင္ အမွတ္တရစုေပါင္းဓာတ္ပုံ ရုိက္ကူးစဥ္( ဆင္ဟြာ ) Economy

ေပက်င္း ၊ ဇြန္ ၃ ရက္(ဆင္ဟြာ)

အေမရိကန္က ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ဥေရာပသမဂၢ၊ ကေနဒါႏွင့္ မကၠစီကုိ ႏုိင္ငံမ်ားအား သံမဏိႏွင့္အလူမီနီယံခြန္စည္းၾကပ္မည္ဟူေသာ သတင္းထြက္ေပၚလာျပီးေနာက္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္း၏ေ၀ဖန္ေျပာဆုိမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္။ ၀ါရွင္တန္၏ ဤလုပ္ရပ္မွာ ဘက္ေပါင္းစုံကုန္သြယ္ေရးစနစ္ကုိ ပ်က္စီးေစမည့္အႏၱရာယ္မ်ား ထပ္တုိးေစေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာက စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနၾကသည္။ 

အေမရိကန္၏ထုိဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ျပင္သစ္သမၼတ အီမန္ႏ်ဴရယ္ မက္ခရြန္ (Emmanuel Macron )က တရားမ၀င္မူေဘာင္မဲ့လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု လည္းေကာင္း၊ ဥေရာပေကာ္မရွင္ ဥကၠဌJean-Claude Junckerက ကုိယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္မႈသက္သက္သာျဖစ္သည္ဟု လည္းေကာင္း၊ ကေနဒါ အစုိးရက အေမရိကန္၏လုပ္ေဆာင္ပုံမွာ လုံး၀လက္ခံႏုိင္စရာမရွိဟု လည္းေကာင္း အသီးသီးေ၀ဖန္ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ကေနဒါႏုိင္ငံတုိ႔က  အေမရိကန္၏အခြန္ စည္းၾကပ္မႈကုိ တန္ျပန္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ျပီး ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႔ အျငင္းပြားမႈ ဆုိင္ရာ ေျဖရွင္းစနစ္ကုိ သုံး၍ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ကာကြယ္သြားမည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ 

ကမၻာ့စီးပြားေရးနာလန္ထူရန္ ကုန္သြယ္ေရးတုိးျမွင့္ရန္လုိအပ္ေနသည့္ လက္ရွိကာလတြင္ ကုန္သြယ္ေရးပြတ္တုိက္မႈက တစ္ကမၻာလုံးကုိ ထိခုိက္နစ္နာေစပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႔က ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲေရရွည္ျဖစ္ပြားမႈတြင္ ႏုိင္သူမရွိ အရႈံးမ်ားသာရွိႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႔၏စုိးရိမ္မႈသည္ ႏုိင္ငံအမ်ားစု၏ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈပင္ ျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ဘက္ေပါင္းစုံကုန္သြယ္ေရးစနစ္သည္ ႏုိင္ငံအသီးသီး၏စီးပြားေရးကုိ ျဖစ္ထြန္းေစႏုိင္သည့္ ေဆာင္ရြက္မႈစနစ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သမုိင္းတြင္ လက္ေတြ႔ သက္ေသထူျပီး ျဖစ္သည္။ အတိတ္ကာလက စီးပြားေရးဆုတ္ယုတ္မႈကုိ ရင္ဆုိင္လာရသည့္အခါတြင္ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕က ကုိယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္မႈစနစ္ကုိ အသုံးျပဳေဆာင္ရြက္ၾကေသာေၾကာင့္ ကုန္သြယ္ေရး စစ္ပြဲစတင္ခဲ့ရာ အေျခအေနဆုိး၀ါးလာၿပီး တစ္ကမၻာလုံး အက်ိဳးအျမတ္မ်ားေပးဆပ္ခဲ့ရသည္။ 

လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ႏွစ္က ႏုိင္ငံတကာဘ႑ာေရးအၾကပ္အတည္း ျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံအသီးသီး ႏွင့္စီးပြားေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား မူေဘာင္အသီးသီးမွ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းေျဖရွင္း ျခင္း၊ ေပၚလစီ  ညွိႏႈိင္းျခင္း ျဖင့္ စီးပြားေရးဆုတ္ယုတ္မႈအေျခအေနကုိ ျပန္လည္ ထိန္းညွိကာ ကမၻာ့ စီးပြားေရးကုိ ျပန္လည္နာလန္ထလာေအာင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ က်င့္သုံး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဘက္ေပါင္းစုံ ကုန္သြယ္ေရးစနစ္သည္ သမုိင္းကေပးသည့္သင္ခန္းစာကုိရယူျပီး အတူတကြ ခက္ခက္ခဲခဲ ထိန္းသိမ္းတည္ေဆာက္ထားသည့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရလဒ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္  စြန္႔လႊတ္ဖ်က္ဆီးျခင္းသည္ ဆင္ျခင္တုံမဲ့ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 

ဘက္ေပါင္းစုံကုန္သြယ္ေရးစနစ္သည္ ကုန္သြယ္ေရးမညီမွ်မႈကုိ ေျဖရွင္းထိန္းညွိသည့္အေျခခံျဖစ္ျပီး ကုန္သြယ္ေရးမညီမွ်မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အေၾကာင္းတရားမဟုတ္ပါ။ ယင္းစနစ္ကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္းသည္ မေရာင္ရာဆီလူးေနျခင္းပင္ျဖစ္ရာ ႏုိင္ငံအသီးသီးက မိမိႏုိင္ငံ၏အက်ိဳးစီးပြားကုိ ကာကြယ္ရန္ အျခားသူအား ေခ်ာက္ထဲတြန္းျခင္းဟူေသာ စနစ္ေဟာင္းကုိ ျပန္ေရာက္သြားေစမည္သာ ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးမညီမွ်မႈဆုိသည္မွာ ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းေခတ္တြင္ ႏုိင္ငံတကာ၏လုပ္ငန္း တာ၀န္ခြဲေ၀မႈ (international division of labor)မ်ားအၾကား ျဖစ္ေပၚလာသည့္ လကၡဏာတစ္ခုျဖစ္ရာ ႏုိင္ငံတကာက ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းျခင္း ၊ လုပ္ငန္းတာ၀န္ဖြဲ႔စည္းပုံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္ အေျဖရွာရန္ လုိအပ္သည္။ ဘက္စုံကုန္သြယ္မႈစနစ္ ျပိဳကြဲသြားပါက ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာ အေျခခံ ပလက္ေဖာင္းလည္း ပ်က္စီးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးChristine Lagardeက ႏုိင္ငံအသီးသီး ဘက္ေပါင္းစုံမူေဘာင္ေအာက္တြင္ ကုန္သြယ္ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ၾကျပီး ကမၻာ့ႀကီးတြင္ ပုိမုိဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္သည့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းသည့္ အသုိင္းအ၀ုိင္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ တုိက္တြန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ယေန႔ေခတ္ယေန႔အခ်ိန္သည္ စီးပြားေရးဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းေခတ္၊ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံျခားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျပားေနသည့္ေခတ္၊ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္မွီခုိေနရသည့္ ေခတ္ၾကီးျဖစ္ရာ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးႏွင့္မဟာဗ်ဴဟာသုေတသနဌာန ပညာရွင္ ေဂါလ္ေ၀မက္လီ ဆုိသကဲ့သုိ႔ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲတြင္ ႏုိင္သူမရွိႏုိင္ေပ။

ဘက္ေပါင္းစုံကုန္သြယ္ေရးစနစ္ႏွင့္တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ အတူတကြ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းၾကမည္ လား၊ တစ္ဖက္သက္ကုိယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ျပီး ေရွးသမုိင္းေၾကာင္းကုိ ျပန္လည္ေလွ်ာက္လွမ္း ၾကမည္လား ဆုိသည့္ ယေန႔ေခတ္  အေမးပုစၦာကုိေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအသီးသိီး မိမိႏုိင္ငံႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာလူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြက္ တာ၀န္သိသိ ေျဖရွင္းရန္ လုိေနပါေသးသည္။  (Xinhua)