24
Sat, Aug
524 New Articles

တရုတ္ႏုိင္ငံတကာသြင္းကုန္ျပပြဲ ဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္အတူ ကမာၻ ့စီးပြားေရးတံခါးဖြင့္လွစ္ၾကပါစုိ ့

ပထမအႀကိမ္ တရုတ္ႏုိင္ငံတကာသြင္းကုန္ျပပြဲတြင္ အဖြင့္မိန္ ့ခြန္းေျပာၾကားေနေသာ သမၼတရွီက်င့္ဖိန္အားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Economy

ရွန္ဟုိင္း ၊ ႏုိဝင္ဘာ ၆ ရက္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံသမၼတရွီက်င့္ဖိန္သည္ ႏုိဝင္ဘာ ၅ ရက္က ရွန္ဟုိင္းၿမိဳ ့၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံအဆင့္ ကမာၻ ့ပထမဆံုး သြင္းကုန္ျပပြဲ အဖြင့္မိန္ ့ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၏ သမုိင္းဝင္ အေရြ ့တစ္ခုအျဖစ္ “ လမ္းသစ္ေဖာက္ျခင္း” ဟူ၍ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တုိက္ႀကီး ငါးတုိက္မွ ကမာၻ ့ႏုိင္ငံမ်ား ၊ ေဒသမ်ား ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ ့အစည္းမ်ား စုစုေပါင္း ၁၇၂ ခုက ၄င္းတုိ ့၏ ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာပံုရိပ္ကုိ ပထမအႀကိမ္တရုတ္ႏုိင္ငံတကာသြင္းကုန္ျပပြဲ(CIIE) ၌ လာေရာက္ ထုတ္ေဖာ္ျပသၾကမည္ျဖစ္သည္။

မတူညီေသာ ကမာၻ ့ႏုိင္ငံစုံမွ ကုမၸဏီေပါင္း ၃၆ဝဝ ေက်ာ္သည္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ အဝယ္ေတာ္ေပါင္း ၄ဝဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ႏွင့္အတူ ဘံုဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာမ်ားကုိ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ 

CIIE သည္ တံခါးဖြင့္ျခင္းအတြက္ အဆင့္ျမင့္ အဆင့္တစ္ခုအျဖစ္ တရုတ္ႏုိင္ငံအတြက္ တြန္းအားေပးသည့္ အဓိကမူဝါဒတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံအား ေစ်းကြက္အျဖစ္ ကမာၻတစ္ဝန္းလံုးအတြက္ တံခါးဖြင့္ေပးရန္ အစပ်ိဳးေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတရွီ၏ အဖြင့္မိန္ ့ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

တစ္ကမာၻလံုးလႊမ္းျခံဳမည့္စီးပြားေရး၏အေရးပါမႈကုိ သမၼတရွီက မီးေမာင္းထုိးျပခဲ့ၿပီး ၄င္းက သမုိင္းေရစီးေၾကာင္း တစ္ပတ္ျပန္လည္မႈတစ္ခု မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း  ႏွင့္ ကမာၻ ့စီးပြားေရးဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ခုိင္မာေတာင့္တင္းသည့္ အရွိန္အဟုန္ကုိ ပံ့ပုိးေပးလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ ႏုိင္ငံအားလံုးအေနနဲ ့တံခါးဖြင့္ျခင္းကုိ လုပ္ေဆာင္သြားသင့္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကုိယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေရးဝါဒ နဲ ့ တစ္ဖက္သတ္ဝါဒကုိ ဆန္ ့က်င္တဲ့ ရွင္းလင္းတဲ့ရပ္တည္ခ်က္ ရွိသင့္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ပြင့္လင္းကမာၻ ့စီးပြားေရးတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းအားထုတ္သြားၾကရန္ သမၼတရွီက တုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ကမာၻ ့ဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ ကုိယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေရးဝါဒ ႏွင့္ တစ္ဖက္သတ္ဝါဒ လႈိင္းတံပုိးမ်ား ရုိက္ခတ္ေနခ်ိန္တြင္ ယခုျပဳလုပ္ေသာ သြင္းကုန္ျပပြဲသည္ ကမာၻ ့စီးပြားေရးေသခ်ာခုိင္မာမႈရွိေစရန္ ႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရးအတြက္ အားေပးေထာက္ခံႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

ျပပြဲႀကီးသည္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာစီးပြားေရး၏ စံျပနမူနာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္လာႏုိင္ၿပီး ဂ်ာမနီစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ၊ ဂ်ပန္စက္ရုပ္မ်ား ၊ အေမရိကန္ေဆးပညာရပ္ဆုိင္ရာ တန္ဆာပလာမ်ား ၊ ၾသစေၾတးလ်နာမည္ေက်ာ္ဝုိင္အရက္မ်ား ၊ ဘရာဇီးစက္မႈလယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား ႏွင့္ေတာင္ဆူဒန္လက္မႈပစၥည္းမ်ားအပါအဝင္ အရည္အေသြးျမင့္ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ျပပြဲတြင္ ခင္းက်င္းျပသသြားမည္ျဖစ္သည္။

“ ေခတ္သစ္ ၊ မွ်ေဝအနာဂတ္” ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပပြဲႀကီးသည္ သမၼတရွီက်င့္ဖိန္၏ ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားမႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး  win-win စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ စၾကၤ ံတစ္ခုျဖစ္လာလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ အဆင့္ျမင့္တံခါးဖြင့္ျခင္းဆုိင္ရာ သမုိင္းတြင္မည့္ စီမံခ်က္တစ္ခုျဖစ္လာလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ သြင္းကုန္တုိးျမႇင့္ျခင္း၏ အေရးပါမႈကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပသမည္ျဖစ္ၿပီး ကမာၻ ့အဆင့္ ေစ်းကြက္ဝင္ေရာက္ခြင့္က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့ရရွိေစေရး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ၊ စီးပြားေရးပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းတစ္ခုကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ၊ တံခါးဖြင့္ျခင္းျဖင့္ ေရျပင္ညီတန္းတူညီမွ်မႈတစ္ခုကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္သြားရန္ ႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ခ်င္းအဆင့္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံစံုအဆင့္ ႏုိင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တုိးျမႇင့္ရန္တုိ ့ကုိ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတရွီက ဆုိသည္။

“ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာကုန္သြယ္ေရးကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံက အားေပးေထာက္ခံေၾကာင္း နဲ ့ကမာၻႀကီးထဲဝင္ေရာက္ဖုိ ့ တရုတ္ႏုိင္ငံက ၄င္းကုိယ္တုိင္ အနာဂတ္ တံခါးဖြင့္ျခင္းကုိ စီစဥ္ထားေၾကာင္းကုိ သမၼတရွီထံမွ ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳခ်က္ ၾကားသိခြင့္ရတဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့အားတက္မိပါတယ္” ဟု အေမရိကန္အေျခစုိက္ Cargill လယ္ယာစီးပြားကုမၸဏီ၏ အာရွပစိဖိတ္ေဒသဆုိင္ရာ ဥကၠ႒ Robert Aspell က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ Cargill ကုမၸဏီသည္ CIIE ျပပြဲတြင္ ပါဝင္ျပသခဲ့သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ျပပြဲတြင္လည္း ပါဝင္ျပသသြားရန္ ဆံုးျဖတ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းကုိ Aspell က ဆုိသည္။

“ ဒါဟာ ပထမအႀကိမ္CIIE ရဲ့ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားလွတဲ့ ေျခလွမ္းတစ္ခုပါပဲ ” ဟူ၍ ၄င္းကဆုိသည္။

ပထမအႀကိမ္တရုတ္ႏုိင္ငံတကာသြင္းကုန္ျပပြဲႀကီးသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ အကူးအေျပာင္းမွာ အရည္အေသြးျမင့္ ဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ေရာင္ျပန္ဟပ္သည့္ဆံုမွတ္တစ္ခုအျဖစ္ ေပၚထြက္လာခဲ့ၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ကမာၻ ့အလုပ္ရံုမွ ကမာၻ ့အေစ်းကြက္အျဖစ္သုိ ့ေရြ ့လ်ားသြားေနျခင္း နွင့္အတူ ကမာၻ ့အေရအတြက္အမ်ားဆံုး လူလတ္တန္းစားမ်ားအတြက္ အရည္အေသြးျမင့္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ဝယ္လုိအား ရွိေၾကာင္း ျပသေနျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

သမၼတရီွက ႏုိဝင္ဘာ ၄ ရက္တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ရာ၌ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ သြင္းကုန္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈက႑မ်ားသည္ လာမည့္ ၁၅ ႏွစ္အတြင္း ခန္ ့မွန္းေျခ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ဝ ထရီလီယံ ႏွင့္ ၁ဝ ထရီလီယံ အသီးသီးေရာက္ရွိလာလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။ ထုိ ့ျပင္တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ကမာၻ ့ဒုတိယအႀကီးဆံုး စက္မႈသြင္းကုန္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ၉ ႏွစ္ဆက္ ရပ္တည္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဂါနာႏုိင္ငံ၏ ကုိကုိးစက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း Cocoa Board မွ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Joseph Boahen Aidoo က ေျပာၾကားရာတြင္ ယခုက်င္းပေသာျပပြဲသည္ အေနာက္အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ား၏ ကုိကုိးပုိ ့ကုန္မ်ားအတြက္ စာမ်က္ႏွာအသစ္တစ္ခုကုိ ဖြင့္လွစ္လုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။

“ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ေစ်းကြက္ကုိ ေရျပင္ညီတန္းတူ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ ့ယံုၾကည္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ဟာ လူေပါင္း ၁.၃ ဘီလီယံအေၾကာင္းကုိ ေျပာေနၾကတာပါ။ ၿပီးေတာ့အကယ္၍ အဲဒီေစ်းကြက္မွာ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းပဲ ရရင္ေတာင္ အဲဒါက သိပ္ကုိႀကီးမားတဲ့ ပမာဏပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္လူတုိင္းလူတုိင္းက တရုတ္ေစ်းကြက္ကုိ မ်က္စိက်ေနၾကတာပါ ” ဟု Aidoo က ဆုိသည္။

ယခုႏွစ္သည္တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏွင့္ တံခါးဖြင့္စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၄ဝ ေျမာက္ အခါသမယျဖစ္ၿပီး တံခါးဖြင့္ျခင္းျဖင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံႀကီးသည္ ခုိင္မာေတာင့္တင္းမႈတစ္ခုကုိ ျမင္ေတြ ့လာခဲ့ၾကၿပီျဖစ္သည္။

“ ကမာၻႀကီးနဲ ့ဝင္ထြက္ဖုိ ့တရုတ္ႏုိင္ငံဟာ သူ ့ႏုိင္ငံတံခါးကုိ ပိတ္ထားမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ပုိ၍ပုိ၍ ဖြင့္သြားဖုိ ့ပဲရွိပါတယ္” ဟု သမၼတရွီက ဆုိသည္။(Xinhua)