တရုတ္နိုင္ငံ ၏ ခရီးသြားက႑လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္လ်က္ရွိ

တရုတ္နိုင္ငံ ယန္က်ဳိးၿမိဳ႕တြင္ ခရီးသြားဧည္႔သည္မ်ားလည္ပတ္ေနစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Economy

ေပက်င္း၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္နုိင္ငံ ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ႏွင္႔ ဆက္စပ္သည္႔ လုပ္ငန္းမ်ား သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွစၿပီး လ်င္ျမန္စြာ တန္ဖိုးျမင္႔တက္လာေၾကာင္း  သိရသည္။

၂ဝ၁ရ ခုႏွစ္တြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္၍ ျဖည့္စြက္ထုတ္ကုန္ျမင့္ တန္ဖုိးသည္ ယြမ္ ၃.၇၂ ထရီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၅ဝ ဘီလီယံ) ရွိခဲ့ရာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ရွိခဲ့ေသာ တုိးတက္မႈႏႈန္း ၉.၉ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ေက်ာ္လြန္၍ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ တုိးတက္မႈႏႈန္း ၁၂.၈ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားစာရင္းအင္းဗ်ဴရုိ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။ 

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ အဆုိပါ က႑မ်ား၏ ျပည္တြင္းစုစုေပါင္းထုတ္လုပ္မႈတန္ဖုိး(GDP) သည္ ၄.၅၃ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိခဲ့ရာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ထက္ ဝ.၁၈ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

ခရီးသြားက႑အားလံုးအနက္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသည္ တုိးတက္မႈႏႈန္း အလ်င္ျမန္ဆံုးအဆင့္တြင္ရပ္တည္ေနၿပီး ၁၇.၂ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ၊ ယင္းေနာက္တြင္ ခရီးသြား ႏွင့္ အစားအေသာက္လုပ္ငန္းမ်ား အသီးသီးရပ္တည္ေနသည္။ ခရီးသြားက႑တြင္ ေစ်းဝယ္ထြက္ျခင္း( ပစၥည္းေရာင္းခ်ျခင္း) က အႀကီးမားဆံုး ဝင္ေငြရွာေပးေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ေနၿပီး ထုတ္ကုန္ျဖည့္စြက္တန္ဖုိး စုစုေပါင္းအားလံုး၏ သံုးပံုတစ္ပံု အထိ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။   (Xinhua)