တရုတ္ ႏုိင္ငံ ဟူနန္ ျပည္နယ္၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္သူ ၁.၃ သန္းအား ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမွ ဆြဲတင္ႏုိင္ခဲ့

ဟူနန္ ျပည္နယ္ ခ်န္ရွားၿမဳိ ့အား ေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Economy

ခ်န္ရွား ၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ရက္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံ အလယ္ပုိင္း ဟူနန္ ျပည္နယ္၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေက်းလက္ေန ျပည္သူ ၁.၃၁ သန္းအား ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈမွ ဆြဲတင္ ႏုိင္ခဲ့ ေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ က်င္းပဆဲ ျပည္နယ္ ျပည္သူ ့ညီလာခံ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းမွ သိရသည္။

ဟူနယ္ျပည္နယ္တြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ ဦးေရ အခ်ဳိးကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၃.၈၆ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၁.၄၉ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ဟူနန္ ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Xu Dazhe က ျပည္နယ္ ႏွစ္ပတ္လည္ ဥပေဒျပဳ အစည္းအေ၀း ဖြင့္ပြဲ၌ အစုိးရ၏ လုပ္ေဆာင္မႈ အစီရင္ခံစာအား ဖတ္ၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဟူနန္ ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ဒုကၡ ဆင္းရဲတြင္းတြင္ ေနထုိင္ ေနၾကရသည့္ ေက်းရြာ ေပါင္း ၂,၄၉၁ ရြာ ႏွင့္ ၿမဳိ ့ငယ္ေပါင္း ၁၈ ၿမဳိ ့မွ ျပည္သူမ်ားကုိ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈမွ ဆြဲတင္ ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား၏ တစ္ဦးခ်င္း ၀င္ေငြမွာ ၁၁ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိ တုိးတက္ခဲ့ရာ တရုတ္ ယြမ္ ၁၀,၂၈၅ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁,၅၂၄ ) အထိ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ဟူနယ္ျပည္နယ္ အတြင္း၌ ေနထုိင္ၾကသည့္ ရွန္းရွီး ရွိ ေျမာင္ ႏွင့္ ထူက်ား တုိင္းရင္းသား အပါအ၀င္ အနည္းဆုံး လူေပါင္း ၆ သိန္းအား ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမွ ဆြဲတင္ႏုိင္ရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဆုိသည္။(Xinhua)