ေပက်င္း၌ ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အဓိက ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း ၃၀၀အား အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ခ်ျပ

တရုတ္ႏိုင္ငံ ေပက်င္းၿမိဳ႕ ျမင္ကြင္းအားေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Economy

ေပက်င္း၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏိုင္ငံ ေပက်င္းၿမိဳ႕ ၌ ၂၀၁၉ခုႏွစ္အတြင္းျပဳလုပ္မည့္ အဓိက ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းႀကီး စုစုေပါင္း အခု ၃၀၀ ကို အမ်ားျပည္သူထံခ်ျပခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ ရက္တြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဆိုင္ရာ ေပက်င္းၿမိဳ႕စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မရွင္က စီမံကိန္းအခု ၃၀၀ တြင္ အေျခခံအေဆာက္အအံု စီမံကိန္း အခု၁၀၀၊ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းတုိးတက္ေကာင္းမြန္မႈ အေပၚ အဓိကထားသည့္ စီမံကိန္း အခု ၁၀၀ ႏွင့္ နည္းပညာျမင့္စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စီမံကိန္းအခု ၁၀၀ ပါဝင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈသည္ တရုတ္ယြမ္ ၂၃၅ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၅ဘီလီယံ) သုိ႔ေရာက္ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။

ေကာ္မရွင္က စီမံကိန္းမ်ားသည္ ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ဧရိယာမ်ား တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ ထံုးက်ဳိးခရုိင္ ရွိ ေပက်င္းၿမိဳ႕ subcenter အရည္အေသြးျမင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေဂဟစနစ္၊ အစိမ္းေရာင္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ားအေပၚ အဓိကထားေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ (Xinhua)