တရုတ္ႏုိင္ငံက ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္တြင္ အေျခခံအေဆာက္အအံုပုိင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုိ ေငြေၾကးတုိးျမင့္သံုးစြဲမည္

တရုတ္ႏုိင္ငံ၌ ဟုိင္နန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ မုိးပ်ံ ရထားလမ္းပုိင္းမ်ားအားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Economy

ေပက်င္း ၊ မတ္ ၅ ရက္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ အေရးႀကီးေသာစီမံကိန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာင္ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ရန္ ထိေရာက္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစုိးရအလုပ္အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္အရ သိရသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လီခဲ့ခ်န္က ထိပ္တန္းဥပေဒျပဳကုိယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည့္ အမ်ိဳးသားျပည္သူ႕ကြန္ဂရက္ (NPC) ၏ ႏွစ္ပတ္လည္ပံုမွန္အစည္းအေဝး၌ မိန္ ့ခြန္းေျပာၾကားစဥ္ အစီရင္ခံစာပါ အေၾကာင္းအရာကုိ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

လီက ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ေရးတြင္ တရုတ္ယြမ္ေငြ ဘီလီယံ ၈ဝဝ ( အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၉ ဘီလီယံ) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ လမ္းပုိင္းတည္ေဆာက္ေရး ႏွင့္ ေရလႊတ္ေျမာင္း စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ တရုတ္ယြမ္ ၁.၈ ထရီလီယံ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဓိကေရဆုိးစြန္ ့ပစ္ေရးစီမံကိန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ စီခြ်န္း-တိဘက္( Sichuan-Tibet) ရထားလမ္းပုိင္းတည္ေဆာက္ေရး ႏွင့္ အစီအစဥ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။

ပုိ ့ေဆာင္ေရး ၊ ေထာက္ပုိ ့၊ ျပည္သူ ့ဝန္ေဆာင္မႈ ၊ သဘာဝေဘးဒဏ္ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ ေဘးကင္းေရး ၊ အရပ္ဘက္ႏွင့္အေထြေထြေလေၾကာင္းပုိ ့ေဆာင္ေရး ႏွင့္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သတင္းအခ်က္အလက္ပုိင္းဆုိင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အံု စသည့္က႑မ်ားအပါအဝင္ အျခားေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုက႑ဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟုလည္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ ့ျပင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လီက ယခုႏွစ္ ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ဗဟုိအစုိးရဘက္ဂ်က္ေငြမွာ တရုတ္ယြမ္ေငြ  ၅၇၇.၆  ဘီလီယံ ထိရွိေနရာ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္ကထက္ ၄ဝ ဘီလီယံထိ တုိးျမင့္ခဲ့ေၾကာင္း ဆုိသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာစီမံကိန္းပံုစံသစ္မ်ား ၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုပုိင္းအတြက္ သင့္တင့္ေသာ မတည္ ရင္းႏွီးေငြ ၊ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ ႏွင့္ အေရးႀကီးေသာနယ္ပယ္က႑မ်ားတြင္ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပုိမုိစြဲေဆာင္ႏုိင္ေရး တုိ ့ကုိ တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း လီက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။(Xinhua)