တရုတ္ႏုိင္ငံ ကြမ္ရွီေဒသမွ ျပည္သူ ၆၉ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ကုိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမွ ဆြဲတင္ခဲ့

တရုတ္ႏုိင္ငံ ကြမ္ရွီျပည္နယ္ အားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Economy

နန္နင္း ၊ မတ္ ၅ ရက္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္း ကြမ္ရွီဇူအန္း(Guangxi Zhuang) ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မွ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္အရ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ရက္ မွစတင္ကာ စုစုေပါင္း ႏြမ္းပါးျပည္သူ ၆၉၅,ဝဝဝ ဦးကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ လူေနမႈဘဝသုိ ့ပုိ ့ေဆာင္ေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကြမ္ရွီသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈတုိက္ဖ်က္ေရး အဓိကေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေဒသတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လူေပါင္း ၇၁ဝ,ဝဝဝ ဦးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ႏွင့္ ၄င္းတုိ ့အား ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ မွ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ အတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမွ ရုန္းထြက္ႏုိင္ရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒသဆုိင္ရာအစုိးရက ေရႊ ့ေျပာင္းေနထုိင္ၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား ဖန္တီးကူညီေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အေျခခံလူမႈဘဝလံုျခံဳေရးအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္လည္း ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ- ပေပ်ာက္ေရး အလုပ္အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္အရ သိရသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္အေရာက္တြင္ ႏုိင္ငံအတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)