တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အစိမ္းေရာင္ဖံြ ့ၿဖိဳးတုိးတက္မႈသည္ မယိမ္းမယုိင္ဆက္လက္ခ်ီတက္ေန

တရုတ္ႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္း ထ်န္းက်င္း(Tianjin)၌ တည္ေဆာက္ထားေသာ တရုတ္-စင္ကာပူ ထ်န္းက်င္း Eco-ၿမိဳ ့ေတာ္ အားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Economy

ေပက်င္း ၊ မတ္ ၆ ရက္(ဆင္ဟြာ)

စီးပြားေရးက႑အေပၚ ဖိအားမ်ား တုိးျမင့္လာေနလင့္ကစား တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ လူမႈေရး ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ၄င္း၏ အစိမ္းေရာင္ဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္းကုိ မဆုတ္မနစ္ေသာဇြဲ  ႏွင့္ အာရံုစူးစုိက္မႈအျပည့္ျဖင့္ကမာၻႀကီးကုိ အာမခံေျပာၾကားအသိေပးလ်က္ရွိသည္။ 

တရုတ္ႏုိင္ငံအတြက္ အစိမ္းေရာင္ဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္မႈသည္ စီးပြားေရးကုိ ေခတ္မီေအာင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ အေရးပါေသာက႑တစ္ခုအျဖစ္ ပါဝင္ေနသည္။ ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အသစ္တစ္ခုတြင္ အားလံုးအတြက္အက်ိဳးအျမတ္ရွိေစမည့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ၊ အစိမ္းေရာင္ ႏွင့္ တံခါးဖြင့္ဝါဒ ဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ယင္းမွာ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ေၾကာင့္  မဟုတ္ဘဲ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ကုိယ္ပုိင္စိတ္ဆႏၵျဖင့္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ျပဳလုပ္ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။

မ်ားျပားေသာႏုိင္ငံ့ လူဦးေရ ႏွင့္အတူ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ အရင္းအျမစ္ဆုိင္ရာကန္ ့သတ္မႈမ်ား ၊ မၾကာခဏသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈ ႏွင့္ ေဂဟစနစ္ထိခုိက္မႈတစ္ခု ကုိ တုိးျမင့္ၾကံဳေတြ ့ခံစားေနရသည္။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ျပႆနာရပ္မ်ားကုိ ပုိမုိ၍ သတိျပဳလာခဲ့ၾကသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ၾကည္လင္ေတာက္ပေသာ အျပာေရာင္ေကာင္းကင္ ႏွင့္ သန္ ့ရွင္းလတ္ဆတ္ေသာ ေရ ႏွင့္ ေျမဆီ ရရွိေရး  အားထုတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေသအခ်ာေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေစရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အေနႏွင့္ ရွင္းလင္းစြာ ေခါင္းေဆာင္မႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆုိပါ အားထုတ္ေဆာင္ရြက္မႈက လြယ္ကူစြာ ေအာင္ျမင္မႈ ရလိမ့္မည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ျပည္တြင္းျပည္ပ စိန္ေခၚမႈမ်ား ႏွင့္ ရႈပ္ေထြးေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ကုိ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အတန္ၾကာကတည္းက ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ ့ေနခဲ့ရၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္း ႏွစ္သြယ္ ရရွိခဲ့သည္။ ယင္းတုိ ့မွာ အရွိန္အဟုန္ျမင့္တုိးတက္ေနေသာ စီမံကိန္းအသစ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အကာအကြယ္ေပးေရး အဆင့္အတန္းကုိ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကုိ အေျခခံက်က်အေျဖရွာရန္ ႏွင့္ ေနာင္လာမည့္မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ အက်ိဳးရလဒ္ေကာင္းကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးျခင္း မည့္ ေဂဟေဗဒဆုိင္ရာ လူမႈအသိုက္အဝန္းတစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္ရန္တုိ ့ျဖစ္သည္။ 

တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္က ၄င္း၏ မဆုတ္မနစ္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အစိမ္းေရာင္ ဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအေပၚ သံသယရွိေနသူမ်ားအတြက္ ပုိမုိေသခ်ာေရရာေစခဲ့သည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံက “ ေဂဟစနစ္ကာကြယ္ေရးကုိ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္မည္” ဟု ေျပာၾကားလုိက္ခ်ိန္တြင္ ယင္းမွာ ဟန္ျပရံုသက္သက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ 

ယခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ တုိင္းျပည္အသားတင္ထုတ္ကုန္တန္ဖုိး(GDP) တစ္ယူနစ္အေပၚတြင္ စြမ္းအင္အသံုးျပဳမႈကုိ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ျဖတ္ေတာက္ေလွ်ာ့ခ်ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ဆာလ္ဖာဒုိင္ေအာက္ဆုိဒ္ ႏွင့္ ႏုိက္ထရုိဂ်င္ေအာက္ဆုိဒ္ ထုတ္လႊတ္မႈကုိ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်သြားမွာျဖစ္ၿပီး အေရးပါေသာ နယ္ေျမဧရိယာမ်ားတြင္ ေလထုသိပ္သည္းမႈကုိ PM2.5 အထိ ေလ်ာ့က်ေစရန္ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

တရုတ္ႏုိင္ငံဗဟုိအစုိးရသည္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႏွင့္ ကာကြယ္ရန္အတြက္ တရုတ္ယြမ္ေငြ ၂၅ ဘီလီယံ( အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၇၃ ဘီလီယံ) ထိ သံုးစြဲသြားရန္ ခြဲတမ္းခ်ထားရာ ယခင္ႏွစ္ထက္၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တုိးျမင့္လာခဲ့သည္။ ယင္းမွာ အဓိကေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ အေလးထားအသံုးခ်ႏုိင္သည့္  တရုတ္အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားစနစ္၏ အားသာခ်က္ သက္ေသျပခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ အစိမ္းေရာင္ဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားတြင္လည္း အားျဖည့္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေတာေတာင္မ်ား ၊ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအုိင္မ်ား ၊ သစ္ေတာမ်ား ၊ စုိက္ပ်ဳိးေျမမ်ား ႏွင့္ ျမက္ခင္းေျမမ်ား၏ ေဂဟစနစ္ကုိ ျပန္လည္မြမ္းမံျခင္း ႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းျခင္း မ်ားကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ရုိးရွင္းေသာ ၊ ေခတ္မီေသာ ၊ စိမ္းလန္းေသာ ႏွင့္ ကာဗြန္ထုတ္လုပ္မႈ ေလ်ာ့နည္းေသာ လူမႈဘဝေနထုိင္ပံုနည္းလမ္းမ်ားမွာ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ အထူးေရပန္းစားမႈမ်ားျပား လာေနသည္။ ယင္းမွာ အမ်ားျပည္သူအၾကား အျမင္တူညီလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး “ သန္ ့ရွင္းေသာေရ ႏွင့္ စိမ္းစုိေသာ ေတာေတာင္မ်ားက အဖုိးမျဖတ္ႏုိင္ဆုိသည္ကုိ ၄င္းတုိ ့ကုိယ္တုိင္ သိရွိခံစားလာၾကပါၿပီ ”။

အခ်က္အလက္တစ္ခု အေနျဖင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ အစိမ္းရာင္ဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ လုိလားခ်က္က တရုတ္ႏုိင္ငံ ႏွင့္ အျခားကမာၻ ့ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးက်ဆင္းေအာင္ ဆြဲခ်ဖုိ ့ထက္ တုိးတက္ေအာင္ အားေပးလုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုပင္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ အပူစြမ္းအင္ ႏွင့္ သံမဏိစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား  အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း ၊ ေရဆုိးစြန္ ့ပစ္ေရးစနစ္တုိးတက္ေကာင္းမြန္ျခင္း ႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကုိ ေကာင္းမြန္စြာအသံုးျပဳျခင္း ႏွင့္ ေဂဟစနစ္ႏွင့္လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိေသာ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းကဲ့သုိ ့ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္တြင္ အခြင့္အေရး တုိးတက္မႈ အသစ္တစ္ခု ေပၚထြက္လာေနသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းဆုိင္ရာ ပါရီသေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ကုိ ပထမဆံုး လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားထဲတြင္ တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္ဝန္းက်င္တြင္ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိဒ္ထုတ္လုပ္မႈ အဆံုးသတ္ေရးကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ကတိျပဳထားသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ မိရုိးဖလာေတြးေခၚေမွ်ာ္ျမင္မႈပံုစံသည္ လူသား ႏွင့္ သဘာဝျဖင့္ လူမႈဘဝတစ္ခုကုိ ပံုေဖာ္တည္ေဆာက္ေရး အျမင္ေပၚတြင္ အေျခခံထားသည္။ သဘာဝတရားထဲတြင္ အမွန္တရားရွာေဖြျခင္းနည္းလမ္းတစ္ခုတည္းကသာ ႀကီးမားေသာအမွားအယြင္းကုိ ေရွာင္ဖယ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ထုိသုိ ့မေခ်ာေမြ ့ေသာလမ္းေပၚတြင္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနရေသာ္လည္း ယင္းလမ္းကုိ ဆက္ေလွ်ာက္ရန္ သႏိၷ႒ာန္ျပဳထားသည္။ အစိမ္းေရာင္ဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေခတ္သစ္တစ္ခုဆီသုိ ့ ဦးတည္ ခ်ီတက္ေနၿပီး ေနာက္ျပန္လွည့္ရန္ အေၾကာင္း မရွိေတာ့ေပ။ (Xinhua)