တရုတ္ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ ဘဏ္ကတ္ပိုင္ဆုိင္မႈသည္ ကတ္ေပါင္း ၇.၆ဘီလီယံနီးပါးရွိ

တရုတ္ႏုိင္ငံ၌ ဘဏ္ကတ္တစ္ခုအား ဘဏ္ဝန္ထမ္းတစ္ဦးမွ မိတ္ဆက္ေပးေနစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Economy

ေပက်င္း၊ မတ္ ၂၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီသည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္အကုန္တြင္  ဘဏ္ကတ္ ၅ကတ္ေက်ာ္ ကိုင္ေဆာင္ထားၿပီး ကမာၻ႕ဒုတိယစီးပြားေရးအင္အားအႀကီးဆံုးႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ မွ လူအမ်ားအျပားသည္ ေငြစကၠဴျဖင့္ လဲလွယ္သံုးစြဲမႈမွ ကတ္စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသံုးစြဲလာေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္၏ အစီရင္ခံစာတစ္ခုအရသိရသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံ ျပည္သူ႕ဘဏ္ (PBOC) က ၂၀၁၈ခုႏွစ္ အကုန္တြင္ စုစုေပါင္း ဘဏ္ကတ္အသံုးျပဳမႈသည္ ၇.၆၀ ဘီလီယံရွိခဲ့ၿပီး တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ၁၃.၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ႏိုင္ငံ၏ ဘဏ္စနစ္ျဖင့္ ေငြေပးေခ်မႈဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ခု၌ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ယြမ္ ၃,၇၆၈.၆၇ ထရီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၆၂ထရီလီယံေဒၚလာခန္႔) တန္ဖိုးရွိသည့္ စုစုေပါင္း ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈ အႀကိမ္ေရ ၂၂၀.၃၁ ဘီလီယံ ကို ဘဏ္ကတ္ကဲ့သုိ႔ေသာ္ ေငြစကၠဴမဟုတ္သည့္ ေငြေပးေခ်သည့္ ကိရိယာမ်ားအသံုးျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘဏ္ကတ္အသံုးျပဳမႈမ်ားအၾကား အေၾကြးဝယ္ကဒ္အသံုးျပဳမႈသည္လည္း တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ၁၃.၂ရာခိုင္ႏႈန္းတုိးတက္လာကာ အေရအတြက္ ၆.၉၁ဘီလီယံ အထိ တိုးတက္လာေၾကာင္း သိရသည္။

PBOC မွ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ဘဏ္ကတ္တစ္ခု၌ ပ်မ္းမွ်ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈသည္ တရုတ္ယြမ္ ၁၂,၂၀၀ ယြမ္ အထိရွိလာၿပီး ၂၀၁၇ခုႏွစ္ထက္ ၁၉.၀၆ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္လာေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua)