ကမာၻႀကီးကို ဆြဲေဆာင္ထားေသာ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ႏို္င္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးဖိုရမ္၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေနသည့္ တ႐ုတ္ႏို္င္ငံ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္အား ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Economy

ေပက်င္း၊ ဧၿပီ ၆ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေရးဝါဒႏွင့္ တစ္ဖက္သတ္ဝါဒ ႀကီးထြားလာသည့္ၾကားမွ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးေဖာ္ေဆာင္မႈ (Belt and Road Initiative= BRI) က ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားေရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားကိုပါ အက်ိဳးေက်းဇူးရွိသည့္ အလားအလာႏွင့္ အခိုင္အမာဆြဲေဆာင္ထားသည္ကို ျပသေနေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ယေန႔အထိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္အတူ BRI ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအား လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ႏိုင္ငံ ၁၂၄ ႏိုင္ငံရွိၿပီး ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း ၂၉ ခုရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံကလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္အတူ BRI ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ တတိယေဈးကြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပူးတြဲျမႇင့္တင္ရန္ သေဘာတူခဲ့ၿပီး အီတလီႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ကလည္း BRI ေဖာ္ေဆာင္မႈ ပူးတြဲျမႇင့္တင္ေရး နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည္။

ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈ၏ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္-ဥေရာပ ကုန္တင္ရထားမ်ားမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ ၅၉ ၿမိဳ႕ကို ဥေရာပႏိုင္ငံ ၁၅ ႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၅၀ ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားကာ ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္ပိုင္းတြင္ ခရီးစဥ္ ၁၄,၀၀၀ အထိ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

ကမာၻ႕ဘဏ္ႏွင့္ အျခားႏို္င္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေနာက္ဆံုးေလ့လာမႈမ်ားအရ BRI ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈက ကမာၻ႕ကုန္သြယ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ ၁.၁ မွ ၂.၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ကမာၻ႕စီးပြားေရးတိုးတက္မႈအား အနည္းဆံုး ၀.၁ ရာခိုင္ႏႈန္း အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္မည္ဟု ဆိုသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ႏို္င္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္လာေသာ ကမာၻ႕ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

ကမာၻႀကီးက ေမာင္းႏွင္ေရးအင္ဂ်င္သစ္မ်ား ပူးတြဲရွင္သန္ရန္ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ ျမႇင့္တင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ မညီမွ်ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ျပႆနာကို ရင္ဆိုင္ေနရေပသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ BRI တြင္ တက္ၾကြစြာ ပိုမိုပါဝင္ျခင္းက တ႐ုတ္ ေဈးကြက္အတြင္းသို႔ ပို၍ေကာင္းမြန္စြာ ထိုးေဖာက္ရန္ အေသအခ်ာျဖစ္ေပၚခြင့္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ BRI အရ ေခတ္သစ္ ကုန္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားအျဖစ္ က႑မ်ားစြာ၌ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားတြင္ ၎တို႔ အျမတ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္းက ကုန္စည္ လုပ္ငန္းပိုင္းတြင္သာမက ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ အထူးသျဖင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ ဥပေဒမ်ား၊ ေထာက္ပံ့သယ္ပို႔လုပ္ငန္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ား အက်ိဳးေက်းဇူးရွိသည့္ အျခားေသာ နယ္ပယ္မ်ား အတြက္လည္း ျမႇင့္တင္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ႏို္င္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးဖိုရမ္အား ဧၿပီလကုန္ပိုင္းတြင္ က်င္းပရန္လ်ာထားသည္။ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ ၄၀ ခန္႔အပါအဝင္ ႏို္င္ငံေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္မည္ဟု အတည္ျပဳထားၾကသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေၾကညာခဲ့ေသာ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး ေဖာ္ေဆာင္မႈမွာ အစပ်ိဳးေဆာင္ရြက္သည့္ အေျခအေန၌ပင္ ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွတစ္ဆင့္ တိုးတက္မႈကို မွ်ေဝျမႇင့္တင္ရန္ ရွာေဖြျခင္းျဖင့္ ကမာၻႀကီးအတြက္ မ်ားစြာ ေအာင္ျမင္ေစႏို္င္မည္ကို ေတြ႕ရွိရေပသည္။ (Xinhua)