21
Wed, Aug
526 New Articles

ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး (သုိ႔) ကမာၻႀကီးအတြက္ အလားအလာေကာင္းတစ္ခု

လူဇမ္းဘတ္ႏုိင္ငံ Dudelange ၿမိဳ႕ ကုန္တင္ရထားဘူတာရံုတစ္ခုတြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၄ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ လူဇမ္းဘတ္-ခ်န္ဒူး ကုန္တင္ရထားလမ္း တရားဝင္ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတစ္ခုသို႔ တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ လူဇမ္းဘတ္ႏုိင္ငံမွ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား တက္ေရာက္၍ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးစဥ္။ ကုန္ေသတၱာ ၄၁ လံုးတင္ေဆာင္ထားေသာ ပထမဆံုးေသာ ကုန္တင္ရထားသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံသုိ႔ ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္ၿပီး ေပ ၄၀ ကုန္ေသတၱာမ်ားတြင္ စက္ပစၥည္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၊ အစားအစာ၊ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား အပါအဝင္ ဥေရာပတိုက္မွ အျခားေသာ သြင္းကုန္ပစၥည္းမ်ား ပါရွိလာၿပီး ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ၊ ပိုလန္ႏုိင္ငံ၊ ဘယ္လ္လာရုစ္ႏုိင္ငံ၊ ရုရွားႏုိင္ငံ ႏွင့္ ကာဇက္စတန္ႏုိင္ငံတို႔ကို ျဖတ္၍ ၁၅ ရက္အၾကာတြင္ ခ်န္ဒူးၿမိဳ႕ရွိ ခ်င္းဘိုင္က်န္းအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဘူတာရံုသုိ႔ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ရထားလမ္းသစ္အား အျပည့္အဝလည္ပတ္ႏုိင္ၿပီဆိုပါက ကုန္တင္ရထားမ်ားသည္ အနည္းဆံုးတစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ျဖတ္သန္းသြားမည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ (Xinhua/Zheng Huansong) Economy

ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားကာကြယ္မႈ ႏွင့္ တစ္ဖက္သတ္ဝါဒမ်ား ႀကီးထြားလာမႈေၾကာင့္ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည့္ၾကားမွ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ (BRI) သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲစီးပြားေရးႏိုင္ငံမ်ား အားလံုးအတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ေျခရွိေသာ အားေကာင္းသည့္ အလားအလာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ယခုအခ်ိန္အထိ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၂၄ ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း ၂၉ ခု သည္ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတြက္ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ BRI ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ တတိယႏုိင္ငံမ်ားေစ်းကြက္အား ပူးတြဲျမွင့္တင္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့သလို အီတလီႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံတို႔သည္ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအား ပူးတြဲအဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာတစ္ေစာင္ကို လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈ၏ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ေသာ တရုတ္-ဥေရာပ ကုန္တင္ရထားမ်ားသည္ ယခုအခါ တရုတ္ႏုိင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၅၉ ၿမိဳ႕ကို ဥေရာပႏိုင္ငံ ၁၅ ႏုိင္ငံမွ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၅၀ ၿမိဳ႕ ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီးျဖစ္ကာ ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္အထိ ခရီးစဥ္ေျပးဆြဲမႈေပါင္း ၁၄,၀၀၀ ခု အထိ တျဖည္းျဖည္း ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

ကမာၻ႔ဘဏ္ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေနာက္ဆံုးေလ့လာခ်က္မ်ားအရ BRI ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာကုန္သြယ္မႈစရိတ္မ်ားကို ၁.၁ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂.၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ကမာၻ႔စီးပြားေရးတုိးတက္ႀကီးပြားမႈကို အနည္းဆံုး ၀.၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ဟန္းဘာ့ခ္ၿမိဳ႕ရွိ ယူရိုကြန္ဘီဂိတ္၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၉ ရက္တြင္ China Railway Express (CRE) ကုန္တင္ရထား၏ ကုန္ေသတၱာအားသယ္ခ်ေနစဥ္။ ဟန္းဘာ့ခ္ၿမိဳ႕သည္ ဥေရာပတုိက္၏ ဒုတိယအႀကီးဆံုး ဆိပ္ကမ္းတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး China Railway Express (CRE) ၏ အေရးႀကီးေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ကာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတြင္ ထင္ရွားေသာအခန္းက႑မွပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ (Xinhua/Shan Yuqi)

ကမာၻ႔စီးပြားေရးအား ျခံဳငံုသံုးသပ္ၾကည့္မည္ဆိုပါက အထူးသျဖင့္ ကုန္သြယ္ေရးတိုးတက္ႀကီးပြားမႈသည္ ေႏွးေကြးေနသည့္အတြက္ BRI အေနျဖင့္ ပိုမိုပြင့္လင္းေသာ၊ အားလံုးပါဝင္ႏုိင္ေသာ၊ ဟန္ခ်က္ညီမႈရွိေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖင့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာလႊမ္းျခံဳမႈစနစ္ကို အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ကမာၻ႔စီးပြားေရး ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္မွာ သံသယဝင္စရာမရွိေခ်။

ကမာၻႀကီးသည္ ႀကီးပြားတိုးတက္မႈအတြက္ တြန္းအားသစ္မ်ား ေပါက္ပြားလာေစရန္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီမႈမရွိေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ယခင္ကထက္ မ်ားစြာလိုအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတြင္ ပိုမိုတက္ၾကြစြာပါဝင္မႈသည္ ၎တို႔အား တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေစ်းကြက္အတြင္း ေကာင္းမြန္စြာဝင္ေရာက္ႏိုင္ခြင့္ကို ရရွိေစမည္ျဖစ္ကာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းသံုးစြဲမႈကို ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းမွတစ္ဆင့္ ၎တို႔ႏုိင္ငံမ်ားမွ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈကို အရွိန္အဟုန္ျမင့္တိုးတက္လာေစမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ထိုႏိုင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ႀကီးမားလွေသာက႑မ်ားတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံရွိဖံြ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈအခြင့္အလမ္းမ်ားမွလည္း ၎တို႔အတြက္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိႏိုင္ေပသည္။ ပိုးလမ္းမႀကီး စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မႈေအာက္ရွိ ေခတ္မီကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားက ကုန္စည္မ်ားကိုသာမက ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ တင္ပို႔စီးဆင္းေစမည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေရး၊ ေငြေရးေၾကးေရး၊ ဥပေဒ၊ ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔ျဖန္႔ျဖဴးမႈႏွင့္ အျခားနယ္ပယ္မ်ားတြင္ပါ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာရရွိေစႏိုင္ေပမည္။ 

ပိုးလမ္းမႀကီးစီမံကိန္း၏ ဒုတိယေျမာက္ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဖိုရမ္ကို ေပက်င္းၿမိဳ႕တြင္ ဧၿပီလေႏွာင္းပိုင္း၌က်င္းပရန္ အစီအစဥ္ရွိေပသည္။ ထိုဖိုရမ္သို႔ အစိုးရအဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၄၀ ဦးခန္႔ အပါအဝင္ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္မွကိုယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္ရန္အတည္ျပဳထားေပသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကစတင္ခဲ့ေသာ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးေဖာ္ေဆာင္မႈမွာ ယခုအခါ ရည္မွန္းခ်က္ေကာင္း ေကာင္းျဖင့္ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ေနႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။

ကမာၻ႕ႏိုင္ငံမ်ားအေနႏွင့္လည္းညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေဝမွ်ယူႏိုင္ေရးအတြက္ မ်ားစြာေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေပသည္။ (Xinhua)