21
Wed, Aug
526 New Articles

ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး ေဖာ္ေဆာင္္မႈ၏ ေအာင္ျမင္မႈအဓိကေသာ့ခ်က္မ်ား

သီရိလကၤာႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ ကိုလံဘိုၿမိဳ႕ ရွိ လိုးတပ္စ္ေမွ်ာ္စင္အား အလုပ္သမားမ်ားက ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁၀ ရက္တြင္ သန္႔ရွင္းေနစဥ္။ သီရိလကၤာႏုိင္ငံႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံတို႔သည္ ေတာင္အာရွတြင္ အျမင့္ဆံုး ရုပ္သံေမွ်ာ္စင္အား တည္ေဆာက္ရန္ China National Electronics Import and Export Corporation (CEIEC) က ကန္ထရိုက္တာအျဖစ္ေဆာင္ရြက္၍ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ လိုးတပ္စ္ေမွ်ာ္စင္ သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။ အဆိုပါေမွ်ာ္စင္စီမံကိန္းသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ၿပီးဆံုးမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိ႕ေနာက္ လိုးတပ္စ္ေမွ်ာ္စင္အား ရုပ္သံလိုင္းအတြက္သာမက ဟိုတယ္၊ ေစ်းဝယ္စင္တာ ႏွင့္ ကြန္ဖရင့္စင္တာအျဖစ္ပါ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။ (Xinhua/Guo Lei) Economy

တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္အဆိုျပဳခဲ့ေသာ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးေဖာ္ေဆာင္္မႈ (Belt and Road Initiative - BRI) က အာရွတိုက္ႏွင့္ ဥေရာပ၊ အာဖရိကတို႔အျပင္ ထို႔ထက္ ေဝးလံေသာေဒသမ်ားသို႔တိုင္ ကုန္သြြယ္ေရးႏွင့္အေျခခံအေဆာက္အအံုကြန္ယက္တစ္ခုတည္ေဆာက္ကာ ဆက္သြယ္သြားရန္ရည္မွန္းထားသည္ကိုေလ့လာေတြ႕ရွိၾကရေပမည္။ 

ႏွစ္အတန္ၾကာ မဆုတ္မနစ္မရပ္မနားအားထုတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္မူကား ပိုးလမ္းမစီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ၂၁ ရာစုပင္လယ္ေရေၾကာင္းပိုးလမ္းမႀကီးတို႔ ပါဝင္ေသာ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးသည္ ေအာင္ျမင္တိုးတက္မႈမ်ားစြာရရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးေဖာ္ေဆာင္္မႈ၏ တရားဝင္ဝက္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ Belt and Road Portal ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း ရရွိခဲ့ေသာ ေအာင္ျမင္တိုးတက္မႈမ်ားအေပၚတြင္ အဓိကေသာ့ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ေအာက္ပါတို႔ကိုေတြ႕ရေပမည္။ 

ႏိုင္ငံတကာလႊမ္းမိုးပါဝင္မႈတိုးတက္လာျခင္း 

ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးေဖာ္ေဆာင္္မႈတြင္ ႏိုင္ငံတကာလႊမ္းမိုးပါဝင္မႈကလည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစ၍ တျဖည္းျဖည္းတိုးတက္လာခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္ထဲတြင္ပင္ နယူးဇီလန္၊ ၾသစႀတီးယား၊ ကာဇက္စတန္ႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကတို႔အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္က ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးေဖာ္ေဆာင္္မႈ၌ ထပ္မံပူးေပါင္းပါဝင္လာခဲ့ၾကသည္။ 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အကုန္တြင္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးေဖာ္ေဆာင္မႈအတြက္ ႏိုင္ငံ ၁၂၂ ႏိုင္ငံႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖဲြ႕အစည္း ၂၉ ခုတို႔ျဖင့္ အစိုးရမ်ားအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစာခ်ဳပ္မ်ားကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ကိုေတြ႕ရသည္။ 

ကမာၻ႕ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားႏွင့္ ေဒသမ်ားကလည္း ဥေရာပသမဂၢ၏ Junker Investment Plan၊ ရုရွားဦး ေဆာင္ေသာ ယူေရးရွင္းစီးပြားေရးသမဂၢ၏အစီအစဥ္၊ မြန္ဂိုလီးယား၏ Prairie Road အစီအစဥ္ႏွင့္ ကာဇက္စတန္ႏိုင္ငံ၏ Nurly Zhol (Bright Path) အစီအစဥ္တို႔ကဲ့သို႔ ကိုယ္ပိုင္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးေဖာ္ေဆာင္မႈကို ေကာင္းစြာခ်ိတ္ဆက္မိၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရေပသည္။ 

သီရိလကၤာႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ ကိုလံဘိုၿမိဳ႕ ရွိ လိုးတပ္စ္ေမွ်ာ္စင္အား အလုပ္သမားမ်ားက ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁၀ ရက္တြင္ သန္႔ရွင္းေနစဥ္။ သီရိလကၤာႏုိင္ငံႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံတို႔သည္ ေတာင္အာရွတြင္ အျမင့္ဆံုး ရုပ္သံေမွ်ာ္စင္အား တည္ေဆာက္ရန္ China National Electronics Import and Export Corporation (CEIEC) က ကန္ထရိုက္တာအျဖစ္ေဆာင္ရြက္၍ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ လိုးတပ္စ္ေမွ်ာ္စင္ သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။ အဆိုပါေမွ်ာ္စင္စီမံကိန္းသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ၿပီးဆံုးမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိ႕ေနာက္ လိုးတပ္စ္ေမွ်ာ္စင္အား ရုပ္သံလိုင္းအတြက္သာမက ဟိုတယ္၊ ေစ်းဝယ္စင္တာ ႏွင့္ ကြန္ဖရင့္စင္တာအျဖစ္ပါ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။ (Xinhua/Guo Lei)

အီဂ်စ္ႏုိင္ငံ ကိုင္ရိုၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ ၄၅ ကီလိုမီတာ အကြာခန္႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ အဆိုျပဳထားေသာၿမိဳ႕ (New Administrative Capital) ရွိ ၃၈၅ မီတာ ျမင့္ေသာ အထင္ကရေမွ်ာ္စင္၏ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္အား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၂ ရက္ က ေတြ႕ရစဥ္။ အဆိုပါေမွ်ာ္စင္အား China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) ကေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံက အဆိုတင္သြင္းေသာ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အတြက္ မွတ္ေက်ာက္တင္ေစသည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ (Xinhua/Wu Huiwo)

အေျခခံအေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္မႈ တိုးျမင့္လာျခင္း 

ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးျဖတ္သန္းတည္ရွိရာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ ရထားလမ္းမ်ား၊ အေဝးေျပးကားလမ္းမမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးေရးစနစ္မ်ား၊ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားႏွင့္ဆက္ သြယ္ေရးမ်ားစသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာအဆင့္ျမွင့္တင္ကာ ေမွ်ာ္မွန္းသည္ထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ တိုးတက္မႈမ်ားကိုရရွိခဲ့သည္။ 

သေဘၤာဆိပ္ကမ္းမ်ားကေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးတစ္ေလွ်ာက္ရွိ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံတို႔ကိုအျခားေသာ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားထက္ ပိုမိုခ်ိတ္ဆက္မိေစသည္ကိုလည္းေတြ႕ရေပသည္။ ယခုအခါတရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၎၏ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕မ်ားအားႏိုင္ငံေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ အဓိကဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ေပါင္း ၆၀၀ ခန္႔တို႔ႏွင့္ သေဘၤာလမ္းေၾကာင္းမ်ားဆက္သြယ္မိေစကာ ေရေၾကာင္းလမ္းဆက္သြယ္မႈ၌ကမာၻ႕ ပထမေနရာတြင္ရပ္တည္ေနၿပီျဖစ္သည္။ 

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ဥေရာပသို႔ေျပးဆဲြေသာ ကုန္ရထားခရီးစဥ္အေရအတြက္ ၁၂,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္အထိ ရထားလမ္းခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကိုလည္း တစ္ဟုန္ထိုးတိုးတက္လာေစခဲ့ရာ ႏွစ္စဥ္ကုန္ စည္တင္ပို႕မႈတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆ ဘီလီယံထိ ရွိလာသည္။ ၎က ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္းက ရထားလမ္းခရီးစဥ္ ၁၇ ခုႏွင့္ ကုန္စည္တင္ပို႕မႈတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၀၀ ေအာက္ သာရွိရာမွ တိုးတက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္းႏႈိင္းယွဥ္ေတြ႕ရွိရေပသည္။

ကုန္သြယ္မႈမ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္ေပါမ်ားလာျခင္း

တရုတ္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ အျခားေသာ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးႏုိင္ငံမ်ားအၾကား စုစုေပါင္း ကုန္သြယ္မႈသည္ ၂၀၁၃-၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆.၄၇ ထရီလီယံအထိ ရွိခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံရပ္ျခားစီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္ ၈၀ ေက်ာ္ကို ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ေဒသခံမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၂၄၄,၀၀၀ ေက်ာ္ ဖန္တီးေပးႏုိင္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ကာလအတြင္း တရုတ္ႏုိင္ငံ က အျခား ေခတ္သစ္ပုိးလမ္းမႀကီးႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ တုိက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၀ ဘီလီယံေက်ာ္အထိ ရွိခဲ့သည္။

အီဂ်စ္ႏုိင္ငံ ကိုင္ရိုၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ ၄၅ ကီလိုမီတာ အကြာခန္႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ အဆိုျပဳထားေသာၿမိဳ႕ (New Administrative Capital) ရွိ ၃၈၅ မီတာ ျမင့္ေသာ အထင္ကရေမွ်ာ္စင္၏ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္အား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၂ ရက္ က ေတြ႕ရစဥ္။ အဆိုပါေမွ်ာ္စင္အား China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) ကေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံက အဆိုတင္သြင္းေသာ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အတြက္ မွတ္ေက်ာက္တင္ေစသည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ (Xinhua/Wu Huiwo)

ေငြေၾကးက႑တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ဖြံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ မူဝါဒအေျချပဳ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၅ ႏွစ္အတြင္း ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ေထာက္ပံ့မႈကို အရွိန္ျမင့္ေစၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္းစံုႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပါဝင္ေသာ ေငြေၾကးစနစ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပလက္ေဖာင္းမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာအထိ ေပက်င္းၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဘဏ္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ အာရွအေျခခံအေဆာက္အအံုရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဘဏ္ (AIIB) ၏ အဖြဲ႕ဝင္ အေရအတြက္အားလံုး၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္တြင္ ပါဝင္ေနသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀ ဘီလီယံျဖင့္ အစျပဳခဲ့ေသာ ပိုးလမ္းမႀကီးရန္ပံုေငြအား ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးစီမံကိန္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ တရုတ္ယြမ္ ၁၀၀ ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ ဘီလီယံခန္႔) ထပ္ေပါင္းခဲ့ၿပီး စီမံကိန္း ၁၉ ခုအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရန္ စာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။

ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ဖလွယ္မႈ 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလကုန္တြင္  တရုတ္ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ႏုိင္ငံေပါင္း ၆၁ ႏုိင္ငံအၾကား ညီအမၿမိဳ႕မ်ားအျဖစ္ ၁,၀၂၃ စံုတြဲၿမိဳ႕မ်ားအား တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားအၾကားတည္ေထာင္ခ့ဲသည့္ ညီအမၿမိဳ႕ စုစုေပါင္း၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ကမာၻလွည့္ ခရီးသြားမ်ားသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား ခရီးစဥ္ေပါင္း သန္း ၆၀ ခု သြားလာခဲ့ၾကၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကထက္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ခရီးသြားဧည့္သည္အေရအတြက္သည္ ၂.၆ ဆ ႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံသုိ႔ လာေရာက္သည့္ ခရီးသြားဧည့္သည္ ၂.၃ ဆ အသီးသီးျမင့္တက္ခဲ့ကာ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ ႀကီးထြားတိုးတက္မႈအရင္းအျမစ္သစ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ (Xinhua)