21
Wed, Aug
526 New Articles

တရုတ္- အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရးပြတ္တုိက္ျခင္းကို အေျဖရွာရန္ ေဆြးေႏြးျခင္းက အဓိကျဖစ္ေနဆဲ

တရုတ္-အေမရိကန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအလံအားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Economy

ေပက်င္း ၊ ေမ ၉ ရက္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္-အေမရိကန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီမႈတစ္ခု ေရာက္ရွိရန္ အလြန္နီးစပ္လာခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္က တရုတ္ထုတ္ကုန္မ်ားအေပၚ သြင္းကုန္ခြန္တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံမည္ဟု ရုတ္တရက္ ေၾကညာမႈတစ္ရပ္ထြက္ေပၚလာခဲ့ေပသည္။ အေမရိကန္၏ လုပ္ရပ္ေပၚ အမွန္တကယ္ မႀကိဳဆုိၾကသလုိ အလုပ္လည္းျဖစ္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။

တရုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ႏွစ္ဖက္စလံုးအတြက္ အေကာင္းဆံုးေရြးခ်ယ္မႈမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးမႈသာျဖစ္ေၾကာင္း စြဲစြဲျမဲျမဲ ယံုၾကည္လက္ခံထားသည္။ အေမရိကန္ဘက္ျခမ္းအေနျဖင့္ ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ေလးစားမႈအေပၚ အေျခခံၿပီး ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္အက်ိဳးစီးမည့္ ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ျပဳလုပ္ရန္ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ခ်က္ျခင္းေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးသြားရမည္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံသည္ ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၂ဝဝ ေက်ာ္ တန္ဖုိးရွိသည့္ တရုတ္ထုတ္ကုန္မ်ားအေပၚ ေမ ၁ဝ ရက္မွ စတင္ကာ သြင္းကုန္ခြန္ ၁ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံရန္ ေမ ၅ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အမွန္စင္စစ္ အခြန္တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံရန္ ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ လုပ္ရပ္မွာ အေမရိကန္အတြက္ အသစ္အဆန္းမဟုတ္ေတာ့သည့္ လွည့္ကြက္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ကုန္သြယ္ေရးပြတ္တုိက္မႈ ေပၚေပါက္လာခ်ိန္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အတြင္းကလည္း အလားတူ သြင္းကုန္ခြန္တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံရန္ အေမရိကန္က ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ႏွင့္ တရုတ္အၾကား လြန္းထုိးလြန္းပ်ံသံတမန္ဆက္ဆံေရး (Shuttle diplomacy) ကာလအတြင္း ကုန္သြယ္ေရးပြတ္တုိက္မႈမ်ားအေပၚ တရုတ္ ႏွင့္ အေမရိကန္သည္ စကားဝုိင္းေဆြးေႏြးပြဲ ဆယ္ႀကိမ္ထိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ႏွစ္ဖက္စလံုးအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးရရွိေအာင္ ေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ ့မ်ားသည္ သေဘာတူညီမႈတစ္ခုရရွိေစရန္ အခ်ိန္ေပး၍ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ အေရးႀကီးေသာ အဆင့္တစ္ခုတြင္ တရုတ္ျပည္သူ  ၊ အေမရိကန္ျပည္သူ ႏွင့္ တစ္ကမာၻလံုးက ယခင္ကေဆြးေႏြးပြဲလုိမ်ိဳးတစ္ေက်ာ့ျပန္ ရလဒ္မ်ားကုိ ျမင္ေတြ ့လုိျခင္းမရွိေပ။

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲဆင္ႏႊဲရန္ ေၾကာက္ရြံ ့ေနျခင္း မရွိသလုိ လုိလားျခင္းလည္းမရွိေပ။ သုိ ့ေသာ္ တျခားေရြးခ်ယ္စရာမရွိသျဖင့္ လုိအပ္လာပါက ျပန္လည္တုိက္ခုိက္ရန္သာ ရွိသည္။ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာေတြ ့ဆံုညႇိႏႈိင္းခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ႏွစ္ဖက္ကုန္သြယ္ေရးအေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ကာလၾကာရွည္ ေခတ္မီဆန္းျပားမႈ ႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားရွိမႈကုိ ပုိမုိနက္ရႈိင္းစြာ သိရွိနားလည္ခဲ့ရသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံႏွင့္ ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္အက်ိဳးရွိေစမည့္သေဘာတူညီမႈတစ္ခု ရရွိေစရန္ ႏွင့္ ဘံုအက်ိဳးစီးပြားမ်ားအတြက္ ေလးနက္စြာျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

သုိ ့ေသာ္ မည္သည့္အေျခအေနမ်ိဳးၾကံဳေတြ ့ရေစကာမူ ျပင္ဆင္မႈကုိလည္း အျပည့္အဝ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ၄င္း၏ အေရးပါေသာအမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားမ်ားကုိ ဆက္လက္ ကာကြယ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူတုိ ့၏ အေျခခံအက်ိဳးစီးပြားကုိ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပုိင္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ မည္သည့္အခါမွ အေလွ်ာ့ေပးသြားမည္မဟုတ္ေပ။

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ တည္ေဆာက္ပံုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ နက္ရႈွိင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္သလုိ  ျပင္ပကမာၻႏွင့္ ဆက္ဆံရန္ ၄င္း၏တံခါးကုိလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့ဖြင့္လွစ္ထားသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတြင္ အဓိကစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ၾကံဳေတြ ့ရလင့္ကစား တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ ရွင္သန္ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့သလုိ  အေမရိကန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးပြတ္တုိက္မႈကုိလည္း ခုိင္မာစြာၾကံ့ၾကံ့ခံ ႏုိင္ခဲ့သည္။ 

ယခုႏွစ္ ပထမ ေလးလတာကာလတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖုိး GDP သည္ ႏွစ္စဥ္ ၆.၄ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တုိးတက္ခဲ့ရာ ကမာၻေပၚတြင္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ အလ်င္ျမန္ဆံုး ႏုိင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ ေကာင္းမြန္ေသာအေျခအေနတြင္ရွိၿပီး ကာလရွည္အတြက္လည္း အေျခအေနေကာင္းမ်ားတည္ရွိေနသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အခြင့္အလမ္း၏ အေရးပါေသာကာလတစ္ခုသုိ ့ေရာက္ရွိေနၿပီး တစ္ဖန္ျပန္လည္ ႏုိးထရန္ ၊ အလြန္ႀကီးမားေသာအလားအလာ ႏွင့္ ႀကီးက်ယ္ေသာတီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ားလည္း  လံုလံုေလာက္ေလာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ မယိမ္းမယုိင္ေသာႏုိင္ငံတစ္ခုအျဖစ္တည္ရွိေနမွာျဖစ္သလုိ မည္သည့္စိန္ေခၚမႈ ႏွင့္ အခက္အခဲမ်ိဳးကို မဆုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္စြမ္းရွိသည္။

စြန္ ့ဦးတီထြင္သူမ်ား ႏွင့္ သာမန္တရုတ္ျပည္သူမ်ားသည္ ခက္ခဲမႈမ်ားႏွင့္ၾကံဳေတြ ့ေသာအခါတြင္ ပုိ၍ တည္ၿငိမ္လာခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ကြ်ႏု္တုိ ့၏ကုိယ္ပုိင္စီးပြားေရးကုိ ေကာင္စြာစီမံခန္ ့ခြဲႏုိင္ခဲ့သလုိ မေက်ာ္လႊားႏုိင္ေသာ ခက္ခဲမႈမ်ိဳး မရွိႏုိင္ေပ။

အမွန္ဆုိရလွ်င္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲတြင္ မည္သူမွ် အႏုိင္မရႏုိင္ေပ။ ကမာၻ ့စီးပြားေရးဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အားအင္ခ်ိနဲ ့ေနခ်ိန္တြင္ တရုတ္ ႏွင့္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံတုိ ့သည္ လက္ခ်င္းခ်ိတ္၍ အေမွ်ာ္အျမင္ႀကီးစြာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားရမည္သာျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ျပည္သူမ်ား၏အက်ိဳးစီးပြားသာမက ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ တည္ၿငိမ္မႈ ႏွင့္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈကုိ ျမႇင့္တင္ျခင္းလည္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းရန္ တံခါးဖြင့္ထားဆဲျဖစ္သည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Liu He သည္ ေမ ၉ ရက္ မွ ၁ဝ ရက္အထိ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသုိ ့သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး အေပါင္းလကၡဏာတစ္ရပ္ကုိ ေဖာ္ညႊန္းခဲ့သလုိ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈရွိပံုကုိ ကမာၻအားေတြ ့ျမင္ေစခဲ့သည္။

တရုတ္သြင္းထုတ္ကုန္မ်ားအား အေမရိကန္က အခြန္တုိးျမွင့္ေကာက္ခံျခင္းအေပၚ ႏွစ္ႏုိင္ငံျပည္သူမ်ားအပါအဝင္ကမာၻ ့ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ဆန္ ့က်င္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးပြတ္တုိက္မႈအျဖစ္ တရုတ္ႏုိင္ငံက ေမ ၈ ရက္တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ တရုတ္ႏုိင္ငံက ေတာ္ေတာ္ေလးစိတ္မေကာင္းျဖစ္မိတယ္။ၿပီးေတာ့ အေမရိကန္က သြင္းကုန္ခြန္တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံဖုိ ့စတင္အသက္ဝင္ၿပီးဆုိတာနဲ ့ တရုတ္နုိင္ငံဖက္ကလည္း လုိအပ္တဲ့ တန္ျပန္အေရးယူမႈေတြ လုပ္ေဆာင္သြားရပါလိမ့္မယ္” ဟု တရုတ္ႏုိင္ငံက ေမ ၈ ရက္တြင္ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အမွန္စင္စစ္ တရုတ္-အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရးဆက္ဆံမႈသည္ မည္သူမွ် အႏုိင္မရသည့္ zero-sun game ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုျဖစ္သည္။ အေရးႀကီးေသာ အခုိက္အတန္ ့တစ္ခုဆုိက္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ ႏွစ္ဖက္စလံုးအေနျဖင့္ တူညီေသာသေဘာထားအျမင္ကုိက်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့ရယူေရး ႏွင့္ သေဘာထားမကုိက္ညီမႈမ်ားကုိ က်ဥ္းေျမာင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္သြားေရး အတြက္ ႀကီးမားေသာ ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္မ်ား ရွိရန္လုိအပ္လွေပသည္။(Xinhua)