20
Tue, Aug
533 New Articles

တရုတ္ႏိုင္ငံသံုး ယြမ္ေငြ က ကမာၻအႏွံ႔အသိအမွတ္ျပဳခံရသည့္ အေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိ

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ဟဲေဘးျပည္နယ္၊ ရွီးက်ားကၽြမ္းၿမိဳ႕တြင္ အခမ္းအနားတစ္ခုအတြင္း ယြမ္ေငြ No. J000000001 အမွတ္တရေငြစကၠဴအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Economy

ေပက်င္း ၊ ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးေဈးကြက္တြင္ သတိျပဳမိၾကသည္ဆိုေသာအေနအထားတြင္သာရွိခဲ့သည့္ေငြေၾကး အျဖစ္မွသည္ယခုအခါကမာၻအႏွံ႔အသိအမွတ္ျပဳခံရသည့္အေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိလာခဲ့ေသာ ေငြေၾကး တစ္မ်ိဳးကိုေဖၚျပပါဆိုလွ်င္ တရုတ္ႏိုင္ငံသံုးေငြေၾကးျဖစ္ေသာ ယြမ္ေငြ ကို ရည္ညႊန္း ေဖၚျပရေပမည္။  လြန္ခဲ့သည့္ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္း ကမာၻ႕အဆင့္တြင္တရုတ္ယြမ္ေငြ ပါဝင္မႈတိုးျမင့္လာျခင္းကလည္း တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအင္အားႏွင့္ေျပာင္းလဲမႈမရွိႏိုင္ေသာတံခါးဖြင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစဥ္တိုးတက္မႈ တို႔အားေဖၚျပေန ျခင္းလည္းျဖစ္ေပသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ဇူလိုင္လတြင္တရုတ္ယြမ္ေငြ၏ ကမာၻ႕ေဈးကြက္တြင္ပါဝင္မႈခရီးလမ္းေၾကာင္းကို ေရွ႕ေျပး အစီအစဥ္တစ္ရပ္ႏွင့္အတူ စတင္ခဲ့သည္ မွစ၍ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမ်ားတြင္ ယြမ္ေငြအသံုးျပဳမႈမ်ား၊ ယြမ္ေငြသံုးစဲြမႈပမာဏ ကမာၻ႕ပင္လယ္ရပ္ျခားအႏွံ႔တြင္ လွ်င္ျမန္စြာတိုးတက္လာမႈမ်ား၊ႏိုင္ငံတကာကုန္ သြယ္ေရးတြင္ ယြမ္ေငြကိုက်ယ္ျပန္႔စြာအသံုးျပဳလာမႈမ်ား၊သာမန္ေငြေၾကးတစ္ရပ္အေနႏွင့္သာမကအရံ ေငြေၾကးတစ္ရပ္အျဖစ္ပါရပ္တည္လာႏိုင္မႈမ်ား ကိုေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။

People's Bank of China ဘဏ္႐ံုးခ်ဳပ္အား ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

ရန္မင္တကၠသိုလ္(Renmin University) ၌ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးဆိုင္ရာဖိုရမ္က ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ထုတ္ ျပန္ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္အရ ယြမ္ေငြအားႏိုင္ငံတကာက လက္ခံအသံုးျပဳမႈအညႊန္းကိန္း(RII) က၂၀၁၈ ခုႏွစ္အကုန္တြင္ ၂ ဒသမ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိလာခဲ့ေၾကာင္းကမာၻ႕ေငြေရးေၾကးေရးအသံုးျပဳမႈ၌  ယြမ္ေငြ၏ပါဝင္မႈေဝစုကို ယြမ္ေငြတိုးတက္မႈလမ္းေၾကာင္းကိုေလ့လာပါကေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။    

ကမာၻ႕ေငြေၾကးေဈးကြက္တြင္အေမရိကန္ေဒၚလာေငြ၏ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈက တန္႔ေနခဲ့ေသာ္ျငားလည္းယြမ္ ေငြကမူ လြန္ခဲ့ေသာဆယ္ႏွစ္က ကမာၻ႕ေငြေၾကးေဈးကြက္၏ သုည ဒသမ ၀၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိခဲ့ရာမွ ယခုအခါ ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားတိုးတက္လာခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရေပမည္။ႏိုင္ငံတကာေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာအေရာင္းအဝယ္ေအဂ်င္စီတစ္ခုျဖစ္ေသာ SWIFT ကထုတ္ျပန္ခဲ့ သည့္အျခားအစီရင္ခံစာတစ္ရပ္တြင္လည္း ေမလတြင္ကမာၻ႕ေငြေၾကးဆိုင္ရာေပးေခ်မႈမ်ား၌ ယြမ္ေငြ ပါဝင္မႈပမာဏက ၁ ဒသမ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္းေဖၚျပခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္းယြမ္ ေငြက အေမရိကန္ေဒၚလာ၊ယူရိုေငြ၊ေပါင္စတာလင္ႏွင့္ဂ်ပန္ယန္းေငြတို႔ၿပီးလွ်င္ ျပည္တြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံတ ကာေငြေၾကးေပးေခ်မႈမ်ား၌ ပဥၥမေျမာက္အသံုးအမ်ားဆံုးေငြေၾကးအျဖစ္ရပ္တည္လာႏိုင္ခဲ့သည္။

ေငြေၾကးဆိုင္ရာအကဲျဖတ္ေလ့လာသူမ်ားကလည္း ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္း တရုတ္ယြမ္ေငြက ကမာၻ႕ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ေငြေၾကးဆိုင္ရာစနစ္အတြင္းအေရးႀကီးေသာက႑မွတိုးတက္ေနရာယူလာခဲ့ႏိုင္ျခင္းက တရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အရည္အေသြးျမင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ရွိေနၿပီး ယြမ္ေငြ၏ ေငြေၾကးေဈးကြက္လႊမ္းမိုးမႈမွာလည္းျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ Dusseldorf ၿမိဳ႕ရွိ Breuninger စတိုးတြင္ ေဈးဝယ္သူတစ္ဦးက အလီဘာဘာ၏ Alipay အသံုးျပဳေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

ခိုင္မာေသာစီးပြားေရးအေျခခံမူဝါဒမ်ား

ေငြေၾကးတစ္ခု၏အင္အားဆိုသည္မွာဆန္းစစ္ေလ့လာၾကည့္ပါကထိုႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႔ရွိရေပမည္။ရန္မင္တကၠသိုလ္၊ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးအဖဲြ႕အစည္း၏ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးဝမ္ဖန္(Wang Fang)က ယြမ္ေငြအား တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ခိုင္မာေသာစီးပြားေရးအေျခခံမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ကမာၻ႔အႀကီးမားဆံုးကုန္ပစၥည္း မ်ားကို ကုန္သြယ္ေရာင္းဝယ္သည့္ႏိုင္ငံဟူေသာ အဆင့္အတန္းႏွင့္အည္ီက်ယ္ျပန္႔စြာအဓိကအားျဖင့္ အသံုးျပဳေနေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိႏွစ္မ်ားအတြင္း တရုတ္ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးက ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် ၇ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္က်ယ္ျပန္႔တိုးတက္လာေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးဆိုင္ရာဖိုရမ္ ၂၀၁၉ ၏အစီရင္ ခံစာအရသိရသည္။၎ေၾကာင့္လည္း ကမာၻ႕စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ တရုတ္ႏိုင္ငံကအေထာက္အကူျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ ယြမ္ေငြအား ႏို္င္ငံတကာအရန္ပိုင္ဆိုင္မႈ (SDR) ေငြေၾကးစနစ္၏ ေငြေၾကးအသစ္တစ္ရပ္ အျဖစ္ ထည့္သြင္းေၾကာင္းေၾကညာသည့္အခမ္းအနား၌ IMF မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ခရစၥတင္းလာဂါဒီအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းအေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးတင္းမာမႈမ်ားစတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ္လည္းတရုတ္ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၎၏စီးပြားေရးကိုတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္တိုးတက္မႈလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ရွိေနေစရန္ထိန္းထား ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍လည္း ၎၏ေငြေၾကးဆိုင္ရာေဈးကြက္ကို တံခါးဖြင့္မူဝါဒျဖင့္ဆက္လက္က်င့္ သံုးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၎၏က႑ကိုလည္းကမာၻ႕စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကိုတြန္းအားေပးေနေသာေမာင္း ႏွင္အားအျဖစ္ ခိုင္မာစြာရပ္တည္ေစခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရံပံုေငြအဖဲြ႕(IMF)က ယခုႏွစ္အတြက္ကမာၻ႕စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို သုည ဒသမ ၂ ရာခိုင္ ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ကာ ၃ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိမည္ဟုဧၿပီလအတြင္း ၌ေလွ်ာ့ခ်ခန္႔မွန္းခဲ့ေသာ္လည္း  တရုတ္ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးကိုမူ ဇန္နဝါရီလတြင္မူလခန္႔မွန္းခ်က္ထက္ သုည ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးျမွင့္ ကာ ၆ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္လာမည္ဟုခန္႔မွန္းခဲ့သည္။တည္ၿငိမ္ေသာႏိုင္ငံစီးပြားေရးတိုးတက္မႈက ယြမ္ေငြ၏အင္အားခိုင္မာမႈကိုလည္းအေထာက္အကူျဖစ္ ေစမည္ျဖစ္ကာ ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရးျပဳလုပ္ေနၾကသူမ်ားအား ပိုမို၍ဆဲြေဆာင္မႈလည္းျပဳလုပ္ႏိုင္လိမ့္ မည္ျဖစ္သည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဘီလီယံႏွင့္ခ်ီေသာ လူဦးေရအတြက္ မ်ားျပားေသာသြင္းကုန္ပစၥည္းမ်ားလိုအပ္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုန္သြယ္မႈ၌တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ခိုင္မာေသာစီးပြားေရးက အထူးသျဖင့္စက္မႈလုပ္ငန္း က႑၌ပို႔ကုန္တိုးျမင့္ေစမႈအား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္ေရး၌ ပို႔ကုန္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္မႈမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ထက္ ၉ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္ကာ ယြမ္ေငြ ၃၀ ဒသမ ၅၁ ထရီလီယံ(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၅ ထရီလီယံ)အထိ စံခ်ိန္တင္တိုးတက္ခဲ့ရာ ယြမ္ေငြအားႏိုင္ငံတကာမွအသံုးျပဳမႈအတြက္ေနာက္ ကြယ္မွအဓိကတြန္းအားျဖစ္ခဲ့သည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ တံခါးဖြင့္ဝါဒ မရပ္မနားလုပ္ေဆာင္ျခင္း 

ယြမ္ေငြအား ကမာၻလံုးဆိုင္ရာမွန္ကန္ေသာေငြေၾကးတစ္ခုအျဖစ္ ျပဳလုပ္မည္ဟု ကတိျပဳထားခဲ့သည့္ တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ တည္ၿငိမ္ေသာေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားျပဳရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ေငြေၾကးေဈးကြက္တံခါးဖြင့္ဝါဒက်င့္သံုးရန္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႐ိုး႐ိုးသာမန္ေငြေၾကးအျဖစ္မွ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ေငြေၾကးအ ျဖစ္္သို႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာတြင္၎၏ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္းပံုစံစနစ္အား ျမႇင့္တင္မႈႏွင့္ဘဏ္အခ်င္း ခ်င္းေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ႏွင့္ Forex ေငြေၾကးေဈးကြက္မ်ား ပြင့္လင္းမႈကဲ့သို႔ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ယြမ္အား ပိုမိုလြတ္လပ္စြာ အသံုးျပဳရန္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 

ဤတိုးတက္မႈအား အသိအမွတ္ျပဳမႈအျဖစ္ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕က အေမရိကန္ေဒၚလာ၊ ယူ႐ို၊ ဂ်ပန္ယန္းႏွင့္ ၿဗိတိ္န္ေပါင္စတာလင္ေငြတို႔ႏွင့္အတူ ယြမ္ေငြအား ငါးခုေျမာက္ ေငြေၾကးတစ္ခု      အျဖစ္ ၎၏ ႏိုင္ငံတကာအရန္ပိုင္ဆိုင္မႈ (Special Drawing Rights= SDR) ေငြေၾကးစနစ္သို႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ထည့္သြင္းျခင္းလည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။

SDR ဆိုသည္မွာ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ တရားဝင္ေငြေၾကးမ်ားတြင္ ျဖည့္စြက္သည့္ အသံုးႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎ေငြေၾကးျဖင့္ အစိုးရမ်ားအၾကား လိုအပ္ခ်ိန္တြင္ လြတ္လပ္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ဖလွယ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္သလို ယြမ္ေငြဝင္ေရာက္လာမႈက ကမာၻလံုးဆိုင္ရာခ်ီတက္ေရးတြင္ သမိုင္းမွတ္တိုင္ တစ္ခုျဖစ္ေပသည္။

ထိုအခ်ိန္မွစ၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ခြင့္ျပဳပမာဏ တိုးျမႇင့္ျခင္း၊ ရွန္ဟိုင္း-ေဟာင္ေကာင္၊ ရွန္းက်န္႔-ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ ရွန္ဟိုင္း-လန္ဒန္ စေတာ့ခ္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကဲ့သို႔ စေတာ့ခ္အိတ္ခ်ိန္းမ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္အစီအစဥ္မ်ား မိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္အတူ ယြမ္ေငြ၏ က်ယ္ျပန္႔စြာအသံုးျပဳမႈအတြက္ တြန္းအားေပးရန္ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ေငြေၾကးက ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ား၏ သံုးစြဲမႈအတိုင္းအတာေပၚမူတည္သည့္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးၾသဇာအာဏာႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိသည္ျဖစ္ေစ မရွိသည္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးလဲလွယ္မႈ ေဈးကြက္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝမ္က ဆိုသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ားအတြက္ စြန္႔စားမႈအား စီမံခန္႔ခြဲရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ယံုၾကည္မႈရရွိရန္ ထုတ္ကုန္မ်ားအား ကမ္းလွမ္းရန္ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးဆင့္ပြားမႈမ်ား တိုးတက္ေျပာင္းလဲရာတြင္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝမ္က မွတ္ခ်က္ျပဳလိုက္သည္။မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏွင့္အတူ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြက ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္း ႏုိင္ငံတကာက လက္ခံက်င့္သံုးေသာ ေငြေၾကးတစ္ခုအျဖစ္ လ်င္ျမန္စြာေရာက္ရွိလာခဲ့သည္ကို လံုးဝမျငင္းႏိုင္ဘဲ ေတြ႕ရွိရေပမည္။ (Xinhua)