တရုတ္ႏုိင္ငံ၌ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမ ၃၆ ခုကုိ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္

တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ နယ္ေျမတစ္ခုအားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Environment, Disasters & Accidents

ေပက်င္း ၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၄ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံ၌ အေရးပါသည့္ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမ ၃၆ ခုကုိ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္ ျပည္သူ ့ဥယ်ာဥ္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လုိက္ေၾကာင္း ၊ ယင္းမွာ အက်ယ္အဝန္းအားျဖင့္ စုစုေပါင္း ေျမဟက္တာ ၆၁ဝ,ဝဝဝ အထိ ရွိေၾကာင္း အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္စီမံခန္ ့ခြဲေရး(NCHA) က ဆုိသည္။

အျခား ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမ ၆၇ ခုကုိလည္း အဆုိပါ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းႏုိင္ရန္ ေလ့လာသံုးသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း NCHA ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။ျပည္သူ ့ဥယ်ာဥ္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လုိက္ျခင္းျဖင့္ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမမ်ားမွာ ယခုအခါ ေဒသခံလူမႈအဖြဲ ့အစည္းမ်ားႏွင့္ပုိမုိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားေကာင္းလာၿပီး ေဒသတြင္း အထိမ္းအမွတ္ေနရာမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ ေဒသခံမ်ား အားလပ္ရက္ အပန္းေျဖအနားယူရန္ ေနရာမ်ားျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္က ဆုိသည္။

 ထုိ ့ျပင္ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ ဥယ်ာဥ္ ၂၂  ခုမွာ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ေရွးေဟာင္းနယ္ေျမ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကုိ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး အသိပညာမ်ား တုိးပြားေစရန္လည္း အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။NCHA ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ မွ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္မ်ားသုိ ့ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကေသာ ဧည့္သည္အေရအတြက္မွာ သန္း ၈ဝ ေက်ာ္ခန္ ့ရွိၿပီး လည္ပတ္မႈထက္ဝက္ေက်ာ္ခန္ ့မွာ ဝင္ေၾကး အခမဲ့ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။(Xinhua)