တရုတ္ျပည္သူ ့လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ တည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ ၉ဝျပည့္ ဂုဏ္ျပဳ ပန္းပုရုပ္တု ပလာဇာ ဖြင့္လွစ္

တရုတ္ျပည္သူ ့လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ တည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ ၉ဝ ျပည့္ ဂုဏ္ျပဳသည့္ ပန္းပုရုပ္တုပလာဇာအား ျမင္ေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

Jiangxi ၊ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ျပည္သူ ့လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ တည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ ၉ဝ ျပည့္ ကုိ ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆုိေသာအားျဖင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ အေရွ ့ပိုင္း Jiangxi ျပည္နယ္ Nanchang ၿမိဳ ့ရွိ ပလာဇာတစ္ခုတြင္ ပန္းပုရုပ္တုမ်ားကုိ ခင္းက်င္းျပသထားေၾကာင္း သိရသည္။

တရုတ္ျပည္သူ ့လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ တည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ ၉ဝ ျပည့္ ဂုဏ္ျပဳသည့္ ပန္းပုရုပ္တုပလာဇာအား ျမင္ေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ျပည္သူ ့လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ တည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ ၉ဝ ျပည့္ ဂုဏ္ျပဳသည့္ ပန္းပုရုပ္တုပလာဇာအား ျမင္ေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ျပည္သူ ့လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ တည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ ၉ဝ ျပည့္ ဂုဏ္ျပဳသည့္ ပန္းပုရုပ္တုပလာဇာအား ျမင္ေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ျပည္သူ ့လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ တည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ ၉ဝ ျပည့္ ဂုဏ္ျပဳသည့္ ပန္းပုရုပ္တုပလာဇာအား ျမင္ေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ျပည္သူ ့လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ တည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ ၉ဝ ျပည့္ ဂုဏ္ျပဳသည့္ ပန္းပုရုပ္တုပလာဇာအား ျမင္ေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ျပည္သူ ့လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ တည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ ၉ဝ ျပည့္ ဂုဏ္ျပဳသည့္ ပန္းပုရုပ္တုပလာဇာအား ျမင္ေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ျပည္သူ ့လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ တည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ ၉ဝ ျပည့္ ဂုဏ္ျပဳသည့္ ပန္းပုရုပ္တုပလာဇာအား ျမင္ေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ျပည္သူ ့လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ တည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ ၉ဝ ျပည့္ ဂုဏ္ျပဳသည့္ ပန္းပုရုပ္တုပလာဇာအား ျမင္ေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

အက်ယ္အဝန္း ၁၆ဝဝဝ စတုရန္းမီတာ ေက်ာ္ က်ယ္ဝန္းသည့္ ပန္းပုရုပ္တု ပလာဇာကုိ ယေန ့( ၾသဂုတ္ ၁ ရက္) တြင္အမ်ားျပည္သူတုိ ့အား ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)