ကမာၻ ့အင္အားအႀကီးဆံုး ပါတီကုိ တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ CPC ပါတီ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္က က်င္းပခဲ့သည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(CPC) အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ အခမ္းအနား၌ သမၼတရွီက်င့္ဖိန္ ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အတူတကြေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

ေပက်င္း ၊ ၾသဂုတ္ ၆ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံအတြက္ အခမ္းအနားမ်ားျဖစ္ ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ဟု ဆုိရေပမည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္ကဆုိလွ်င္ တရုတ္ျပည္သူ ့လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ တည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ ၉ဝ ျပည့္ အခမ္းအနားကုိ က်င္းပခဲ့ၿပီး မၾကာမီမွာပင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(CPC)၏ ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ ကုိလည္း က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္ရာ တရုတ္ႏုိင္ငံေရးျပကၡဒိန္ေပၚတြင္ ဂုဏ္ျပဳလႈပ္ရွားမႈ အခမ္းအနားမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္၍ေနေသာ ခုႏွစ္ဟု ဆုိရေပမည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံအေပၚ တစ္ကမာၻလံုးက တစ္ေက်ာ့ျပန္ အာရံုစုိက္လာမႈမ်ားမွာ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေပၚတြင္ ဗဟုိျပဳ၍ အာရံုစုိက္ေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံကုိ ႏုပ်ိဳသစ္လြင္ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳေနသလုိ  CPC သည္ ကမာၻ ့အင္အား အေတာင့္တင္းခုိင္မာဆံုး ပါတီတစ္ခုျဖစ္ရန္ ၄င္း၏ ကုိယ္ပုိင္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနသည္။

အဆုိပါ ရည္မွန္းခ်က္သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံ့အေျခအေနအရပ္ရပ္ေပၚတြင္ မူတည္၍ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရထူထပ္မႈ ႏွင့္ စီးပြားေရးခ်ိန္ခြင္လွ်ာ မညီမွ်မႈ ဖိအားႏွစ္ရပ္ကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ ေတာင့္တင္းခုိင္မာသည့္ CPC ၏ ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑ လုိအပ္ေနသည္။

၄င္းရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္တြင္ ႏိုင္ငံတကာအသုိက္အဝန္းတြင္ CPC ၏ တံု ့ျပန္မႈ အပုိင္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ရည္မွန္းခ်က္ျမင့္မားေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္ ပါတီအဖြဲ ့ဝင္မ်ား ႏွင့္ CPC ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏  လူမႈ ဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ပါတီက ေနရာအားလံုးတြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး ကမာၻ ့လႊမ္းျခံဳအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေဆာင္ရြက္ရန္လည္း တြန္းအားေပး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားက CPC သည္ ထိေရာက္ေသာ အဖြဲ ့အစည္းဆုိင္ရာ တည္ေဆာက္ပံု ႏွင့္ ရာစုႏွစ္တစ္ခုနီးပါး ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာလာမႈကုိ ဆက္လက္ သယ္ေဆာင္သြားရန္ ႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ား ႏွင့္ ေတာ္လွန္မႈမ်ားအၾကား ဆက္လက္ရွင္သန္ႏုိင္ရန္ တိက်ေသာ ပါတီစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကုိ ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

သုိ ့ေသာ္ ပါတီအေနျဖင့္ ၄င္း၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ မည္သည့္အခါမွ် ရပ္တန္ ့ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ပါတီကုိ အဓိကၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကုိ ေခါင္းေဆာင္မႈက လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္သတိေပး ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ CPC သည္ ျပည္သူတုိ ့အတြက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကုိ ေဆာင္က်ဥ္းေပးရမွာျဖစ္သလုိ ကမာၻ ့ဒုတိယအႀကီးဆံုးစီးပြားေရးကုိ ဦးေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္သည္။

၁၈ ႀကိမ္ေျမာက္ CPC အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ ကတည္းက ႏုိင္ငံအႏွွံ ့၌ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေအာက္တြင္ အနည္းဆံုး အႀကီးတန္းအစုိးရအရာရွိ ၂၄ဝ ကုိ ဆြဲထုတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

အဆုိပါ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာင္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ CPC တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအား ျပည္သူတုိ ့ယံုၾကည္ကုိးစားမႈကုိ ရရွိေစခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ Pew သုေတသန စင္တာမွ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စစ္တမ္းမ်ားအရ  လာမည့္ ၅ ႏွစ္ အေက်ာ္တြင္ အဂတိလုိက္စားမႈသည္ အားနည္းသြားလိမ့္မည္ဟု ေတြ ့ဆံုေမးျမန္းမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၆၄ ရာခုိင္ႏႈန္းက ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ေအာက္ေျခပါတီဝင္မ်ား ႏွင့္ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားသည္ ပါတီ ေရွ ့ဆက္တုိးတက္ေရးအတြက္ အသက္သမွ် အေရးပါသူမ်ားျဖစ္သည္။ CPC သည္ အဖြဲ ့အစည္းဆုိင္ရာ တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္  ပုိမုိလႈပ္ရွားမႈကုိ ခြင့္ျပဳေပးၿပီး ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ ပါတီယႏၱယားကုိ တည္ေဆာက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ ပါတီဝင္ ၈၉ သန္း အတြက္ ေတာက္ပေသာ အနာဂတ္ကုိ ပုိင္ဆုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိေနသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္ပုိင္းက ပါတီ၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ ျပည္သူမ်ားကုိ အလုပ္အေကြ်းျပဳရန္ “ မွန္ကန္စြာ ေနထုိင္ျခင္းျဖစ္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ ့ရည္မွန္းခ်က္ကုိ တည္ေဆာက္မည္” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။“ ျပည္သူတုိ ့ရဲ့ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ဘူးဆုိရင္ ျပည္သူေတြရဲ့ေထာင္ခံမႈကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့မရႏုိင္ပါဘူး” ဟူ၍ ၁၉၃၄ ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ျပည္သူ ့သမၼတႏုိင္ငံကုိ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ေမာ္စီတုန္းက ေျပာခဲ့ဖူးသည္။“ ျပည္သူတုိ ့ရဲ့ လုိအင္ဆႏၵကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးဖုိ ့က ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ရဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ပဲျဖစ္ပါတယ္” ဟူ၍ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ CPC ဗဟုိေကာ္မတီ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီးေနာက္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ရွီက်င့္ဖိန္ ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံကုိ ေအာင္ျမင္မႈရေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးရန္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ CPC က ၄င္း၏ ကတိကဝတ္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္။ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ျပည္သူ သန္းေပါင္း ၇ဝဝ ေက်ာ္ကုိ ဆင္းရဲတြင္းမွ ရုန္းထြက္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၄ ႏွစ္ေက်ာ္က တရုတ္ႏုိင္ငံ၌ ျပည္သူ ၅၅ သန္းေက်ာ္သည္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္သည့္ လူေနမႈဘဝကုိ ရရွိပုိင္ဆုိင္ခဲ့ၾကသည္။

ပါတီ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ၄င္း၏ စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ ျပည္သူတုိ ့အား မွ်ေဝေပးခဲ့သည္။ဂရိဒ႑ာရီလာ လူသန္ႀကီး Antaeus သည္ ကမာၻေျမႀကီးမွ စြမ္းအားမ်ားကုိ စုပ္ယူႏုိင္ေၾကာင္း အဆုိရွိခဲ့သည္။ အလားတူပင္ တရုတ္ကြန္ျမဴတစ္ပါတီ CPC သည္ ျပည္သူမ်ား ႏွင့္ နီးကပ္စြာ ေနထုိင္ရင္း ၄င္း၏ ခြန္အားမ်ားမွာ မည္သည့္အခါမွ် ကြယ္ေပ်ာက္သြားမည္မဟုတ္ေပ။

သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ CPC သည္ ပံုေသစိတ္ကူးမ်ား ႏွင့္ အာဃာတမႈမ်ားစြာေၾကာင့္ သိကၡာခ်ခံရျခင္း ႏွင့္ မွားယြင္းေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ခံရျခင္းမ်ားရွိခဲ့သည္။ ယခုအခါ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ၄င္း၏ ျပန္လည္ ရွင္သန္ ႏုိးထမႈအတြက္ အေရးႀကီးဆံုး အခ်က္ကုိ ၄င္းတုိ ့ကုိယ္တုိင္ ျပန္လည္ ရွာေဖြေတြ ့ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ CPC အေနျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ မည္သုိ ့မည္ပံု ဆက္လက္ခီ်တက္သြားမည္ကုိ ကမာၻက ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ ရွိေနပါေတာ့သည္။ (Xinhua)