တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ပိုမိုဆြဲေဆာင္မႈရိွိေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးသြားမည္ဟု တရုတ္သမၼတ ရွီေျပာၾကား

အာရွႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံဆိုင္ရာ ဘိုးေအာက္ဖိုရမ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား ၌ ဧၿပီ ၁၀ ရက္က တရုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

ဘိုးေအာက္၊ ဧၿပီ ၁၀ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏိုင္ငံ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္က တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပတ္ဝန္းက်င္ကို တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဧၿပီ ၁၀ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အာရွႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံဆိုင္ရာ ဘိုးေအာက္ဖိုရမ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား ၌ တရုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ က အထက္ပါအတိုင္း မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၎က တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ အတိတ္ကာလတြင္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ေကာင္းမြန္သည့္မူဝါဒမ်ား ေထာက္ပ့ံေပးျခင္းအေပၚ အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း ယခုအခါ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပတ္ဝန္းက်င္ တိုးတက္ေအာင္ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရွီက တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ပထမႏွစ္ဝက္အတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူပါဝင္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း ထိန္းညိွျခင္း (Foreign Investment Negative List) အား ျပန္လည္သံုးသပ္မႈကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ႀကိဳတင္ျပဌာန္းထားသည့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား တန္းတူ အခြင့္အေရးေပးေသာ ဥပေဒျဖစ္သည့္ National Treatment ႏွင့္ Negative List တုိ႕ကို အေျခခံေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ သာတူညီမွ်စြာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎က တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရး ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ဥပေဒမ်ား အေပၚ သေဘာတူညီမႈအား တုိးျမွင့္ျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ျမွင့္တင္ျခင္း၊ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရး ပိုမိုအားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို ေထာက္ပ့ံျခင္း၊ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို အားေပးျခင္း ႏွင့္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို ဆန္႕က်င္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အဓိကျပန္လည္ခ်ိန္ညိွမႈ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ေစ်းကြက္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန ကဲ့သုိ႔ေသာ ဌာနသစ္မ်ားကို မတ္လတြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တရုတ္သမၼတ ရွီက ယင္းျပန္လည္ခ်ိန္ညွိမႈ ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ရင္းျမစ္မ်ား ခြဲေဝေနရာခ်ထားမႈ ဆိုင္ရာ အခန္းက႑ တြင္ ေစ်းကြက္၏ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈကို ပိတ္ပင္ေစသည့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ အတားအဆီးမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္ ႏွင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ၎၏ အခန္းက႑တြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ (Xinhua)