25
Tue, Jun
548 New Articles

၆၉ ႏွစ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားေန ့မွသည္ ေတာက္ပေသာ အနာဂတ္ဆီသုိ ့

၆၉ ႏွစ္ေျမာက္ တရုတ္ႏုိင္ငံတည္ေထာင္ျခင္း အမ်ိဳးသားေန ့အလံတင္အခမ္းအနားအားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

ေပက်င္း ၊ ေအာက္တုိဘာ ၂ ရက္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ျပည္သူ ့သမၼတႏုိင္ငံ(PRC) ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့သည္မွာ ယခုအခါ ၆၉ ႏွစ္တုိင္တုိင္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ထုိသုိ ့တရုတ္ႏုိင္ငံတည္ေထာင္ျခင္း  ၆၉ ႏွစ္ေျမာက္အမ်ိဳးသားေန ့အလံတင္အခမ္းအနားကုိ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္တြင္ ေပက်င္းၿမိဳ ့လယ္ေခါင္ရွိ ထ်န္ယန္မင္ရင္ျပင္၌ က်င္းပခဲ့ရာ ဧည့္ပရိသတ္ ၁၄၅,ဝဝဝ ေက်ာ္ ခ်ီတက္အေလးျပဳခဲ့ၾကသည္။

ယင္းမွာ တရုတ္ႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံထူေထာင္ခ်ိန္မွစတင္၍  ၆၉ ႏွစ္တုိင္တုိင္ အတူတကြရပ္တည္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းစကားပါးလုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ယေန ့အခ်ိန္အခါတြင္ တရုတ္အမ်ိဳးသားအလံေတာ္အား ငြားငြား စြင့္စြင့္လႊင့္ထူႏုိင္ခဲ့ပါၿပီ။ ယင္းအတြက္ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ ေလးခုမွ စတင္ကာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ တံခါးဖြင့္ျခင္း ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းကုိ ေက်းဇူးတင္ရေပမည္။ ထုိ ့ျပင္ သမၼတရွီက်င့္ဖိန္၏ ခုိင္မာေသာ လမ္းျပညႊန္ၾကားမႈက ေခတ္သစ္တစ္ခုအတြက္ တရုတ္လူမ်ိဳးတုိ ့၏ သြင္ျပင္လကၡဏာႏွင့္အတူ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ကမာၻႀကီးသည္ ေျပာင္းလဲေနျခင္းႏွင့္အတူ ပုိမုိ မေရရာမႈ ႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖင့္ ၾကံဳေတြ ့ေနရသည္။ သုိ ့ေသာ္ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ခရီးရွည္အတြက္ ေရွ ့သုိ ့ဆက္လက္ခ်ီတက္ရန္ အခုိင္အမာဆံုးျဖတ္ထားသည္။ ထုိသုိ ့လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္လည္း စြမ္းေဆာင္ရည္ အျပည့္အဝ ရွိေနသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအင္အားသည္ကမာၻေပၚတြင္ ဒုတိယအႀကီးဆံုးျဖစ္ၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ ဖြံ ့ၿဖိဳးမႈအရွိန္အဟုန္ႏွင့္အတူ  တည္တည္ၿငိမ္ျငိမ္ျဖင့္ ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္လက္တုိးတက္ေနသည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈတန္ဖုိး(GDP) သည္ တရုတ္ယြမ္ ၈၂.၇ ထရီလီယံ(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂.၈ ထရီလီယံ) ျဖင့္ ၆.၉ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိးတက္ခဲ့ၿပီး ကမာၻ ့စုစုေပါင္းပမာဏ၏ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါး ရွိခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္ ပထမ ၈ လအတြင္း တရုတ္ႏုိင္ငံ၏အဓိက စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ အျမတ္ေငြသည္ ၁၆.၂ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္ခဲ့ၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏသည္ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္း ႏွင့္ စားသံုးသူေစ်းကြက္ကုိလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

၆၉ ႏွစ္ေျမာက္ တရုတ္ႏုိင္ငံတည္ေထာင္ျခင္း အမ်ိဳးသားေန ့အလံတင္အခမ္းအနားအားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

ဖြံ ့ၿဖိဳးေရး ေမာင္းႏွင္အားသစ္ ႏွင့္ စီးပြားေရးပံုစံသစ္မ်ားေပၚထြက္လာ ခဲ့သည္။ လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား ေကာင္းစြာ ထြက္ရွိခဲ့ၿပီး အလုပ္သမားမ်ားကလည္း ျမင့္မားေသာဝင္ေငြမ်ား ရရွိခဲ့သည္။

ေအာက္တုိဘာလတြင္ စတင္အသက္ဝင္မည့္ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္အရ  ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ အနည္းဆံုး ပမာဏ တစ္ဦးလွ်င္ တစ္လ ယြမ္ ၃၅ဝဝ (အေမရိကန္ေဒၚလာ) မွ ယြမ္ ၅ဝဝဝ ထိ တုိးျမႇင့္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

အၿငိမ္းစားယူခဲ့ၾကေသာ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းေဟာင္းမ်ားသည္ ပင္စင္လစာေငြကုိအခ်ိန္မီ အျပည့္အဝရရွိႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။နယ္ေျမေဒသကုိလုိက္၍ ပင္စင္လစာေငြခြဲေဝျခင္းသည္ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညီမွ်ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ခဲ့ျခင္း တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းအတြက္လည္း ေက်းဇူးတင္ထုိက္ေပသည္။

မိမိတုိ ့၏ ရင္ေသြးငယ္မ်ားကုိ ေက်ာင္းစာသင္ခန္းသုိ ့ပုိ ့ေဆာင္ရန္ ဖိအားႀကီးႀကီးမားမား ရွိခဲ့ၾကေသာ မိဘမ်ားသည္လည္း အသက္ရွဴေခ်ာင္ေတာ့မည္ လကၡဏာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အဓိက အေျခခံအေဆာက္အအံုစီမံကိန္းမ်ားကုိ အစီအစဥ္အတုိင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

ႏုိင္ငံ၏ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ မီးရထားလမ္း ကြန္ရက္ကုိ တုိးခ်ဲ ့ခဲ့ရာ စက္တင္ဘာလတြင္ ေဟာင္ေကာင္အထိ ေရာက္ရွိေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းရထားလမ္းပုိင္းသည္ ေဟာင္ေကာင္ ႏွင့္ ေပက်င္း အၾကား ခရီးအကြာအေဝးကုိ ၉ နာရီခန္ ့အထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ေဟာင္ေကာင္- က်ဴးဟုိင္-မကာအုိ လမ္းပုိင္းသည္ ပင္လယ္ျပင္ကုိ ျဖတ္၍ တည္ေဆာက္ထားေသာ ကမာၻ ့အရွည္ဆံုးတံတား ႏွင့္ ဥမင္လႈိဏ္ေခါင္းႀကီးမွာလည္း ဖြင့္လွစ္ရန္ အသင့္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ခရီးသည္အဝင္အထြက္မ်ားေသာ ေပက်င္းၿမိဳ ့အတြက္ ႏုိင္ငံတကာေလဆိပ္အသစ္တစ္ခုကုိ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ေလယာဥ္မ်ား ဆင္းသက္ႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းေလဆိပ္သည္ ေပက်င္းၿမိဳ ့၏ ေတာင္ဘက္ ဆင္ေျခဖံုးတြင္ တည္ရွိၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံ ၿမိဳ ့ေတာ္၏ ေနာက္ထပ္ ဗိသုကာျပရုပ္တစ္ခု ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။

အမွန္ဆုိရလွ်င္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ေရွ ့တြင္ ေစာင့္ႀကိဳလွ်က္ရွိေနပါေသးသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ျခင္း ၊ ဖြံ ့ၿဖိဳးမႈ မညီမွ်ျခင္း ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း စသည့္ အေရးကိစၥရပ္မ်ားအပါအဝင္ ကိစၥရပ္မ်ားစြာ ရွိေနသည္။

သုိ ့ေသာ္ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ အဆုိပါ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသြားရန္ ႏွင့္ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေျဖရွင္းသြားရန္ ယံုၾကည္မႈအျပည့္ရွိေနသည္။

၁၉၇၈ ခုႏွစ္ မွ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း တရုတ္လူဦးေရ ၁.၃ ဘီလီယံ အနက္ ျပည္သူ  သန္းေပါင္း ၇ဝဝ ေက်ာ္ကုိ ဆင္းရဲတြင္းမွ ဆြဲတင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ယင္းျဖစ္စဥ္ကုိ “ တရုတ္သြင္ျပင္လကၡဏာႏွင့္အတူ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး” ဟူ၍ လူသိမ်ားခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ မွ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း တရုတ္ႏုိင္ငံရွိေက်းလက္ေနျပည္သူ သန္း ၇ဝ ေက်ာ္ကုိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမွ ကင္းလြတ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈဦးေရသည္ ၁ဝ.၂ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၃.၁ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ တရုတ္လူမ်ိဳးတုိ ့၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံျပန္လည္ႏုပ်ိဳသစ္လြင္ျခင္း ပန္းတုိင္ကုိ ယခင္ေခတ္ကာလမ်ားထက္ အနီးစပ္ဆံုးအေနအထားသုိ ့ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံသမၼတရွီက်င့္ဖိန္၏ လမ္းညႊန္မႈမ်ား ႏွင့္အတူ တရုတ္ႏုိင္ငံကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(CPC) ဗဟုိေကာ္မတီ၏ ခုိင္မာေသာ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳျခင္းမ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ ဆြတ္ခူးႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံအတြက္ အထင္ကရျဖစ္ေစမည့္ ႏွစ္ ၃ ႏွစ္ ေရွ ့တြင္ ဆီးႀကိဳေနသည္။ ၂ဝ၁၉ ႏွစ္သည္ တရုတ္ျပည္သူ ့သမၼတႏုိင္ငံတည္ေထာင္ျခင္း (PRC) ႏွစ္ ၇ဝ ျပည့္ ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၌ နယ္ပယ္အားလံုးတြင္ အလယ္အလတ္အားျဖင့္ ေခတ္မီၾကြယ္ဝခ်မ္းသာေသာ လူမႈအသုိက္အဝန္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၂၁ ခုႏွစ္တြင္မူ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(CPC) ဖြဲ ့စည္းတည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ ၁ဝဝ ျပည့္ အခမ္းအနား ဆင္ႏႊဲရန္ ရွိေနသည္။

သမုိင္းတြင္မည့္ အကူးအေျပာင္းသည္ အစစ္အမွန္တစ္ခုျဖစ္လာပါေတာ့မည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးႏုိင္ဖြယ္ရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ိဳးကုိ မဆုိ ေရွာင္ရွားသြားရန္ ၊ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္း ေျခတစ္လွမ္းျခင္း ဆက္လွမ္းသြားရန္ ႏွင့္ ခုိင္မာေသာ ေျခလွမ္းမ်ား ႏွင့္အတူ ၄င္းတုိ ့လုပ္ငန္းေဆာင္တာကုိ ခ်ဥ္းကပ္ လုပ္ေဆာင္သြားၾကရန္ တုိ ့ျဖစ္ေတာ့သည္။(Xinhua)