တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြး

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခဲ့ခ်န္ ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Nguyen Xuan Phuc ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္ ၌ ေတြ႕ဆံုစဥ္(ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

ဘရပ္ဆဲလ္ ၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခဲ့ခ်န္ က ဘရပ္ဆဲလ္ ၿမိဳ႕ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အာရွ-ဥေရာပ ထိပ္သီး အစည္းအေဝး အား တက္ေရာက္ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္ ညေနပိုင္း အခ်ိန္ ၌ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Nguyen Xuan Phuc ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ တစ္ရပ္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ အတြင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခဲ့ခ်န္ က တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံ တို႕ က ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးသည့္ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ မိတ္ဖက္ ႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကေၾကာင္း ၊ ယခုႏွစ္သည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဘက္စံုမဟာဗ်ဴဟာ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္သည့္ ၁၀ ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး အရ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈ အဆက္မျပတ္ တိုးျမင့္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး အား တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္ၿပီး အျပန္အလွန္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းသည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အား နက္႐ႈိင္းစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္-ဗီယက္နမ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ ထူးျခားသည့္ အားသာခ်က္မ်ား တည္ရွိေနၿပီး တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံ ၏ စက္မႈလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားလိုေၾကာင္း ၊ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ အား တိုးခ်ဲ႕သြားၿပီး ညီမွ်သည့္ ေရရွည္ကုန္သြယ္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အတြက္ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္း ၊ က႑အသီးသီး အနီးကပ္ ဆက္ဆံမႈ ထားရွိၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ ျပည္သူလူထု အၾကား ခ်စ္ၾကည္ဆက္ဆံေရး ကို တိုးပြား ေဆာင္ရြက္သြားလိုေၾကာင္း ၊ ဘက္ေပါင္းစံု ႐ႈေထာင့္ျဖင့္ ေရေၾကာင္း ျပႆနာ မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ ကိုင္တြယ္သြားၿပီး ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ ႏွင့္ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ကို အတူတကြ ထိန္းသိမ္းသြားလိုေၾကာင္း တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

Nguyen Xuan Phuc က ဗီယက္နမ္-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ က ညီအကိုေကာင္း ႏွင့္ ဘက္စံုမဟာဗ်ဴဟာ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဆက္ဆံေရး တည္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံ ျဖစ္ၾကေၾကာင္း ၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိမ်ား အၾကား အနီးကပ္ ဆက္ဆံေရး တည္ရွိၿပီး က႑စံု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မွာလည္း အဆက္မျပတ္ တိုးတက္လာခဲ့ေၾကာင္း ၊ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ အတူတကြ ႏွစ္ပါတီ ႏွင့္ ႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ တို႕ ရရွိထားသည့္ သေဘာတူညီမႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားၿပီး ညီမွ်သည့္ ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ လြတ္လပ္သည့္ ကုန္သြယ္ေရး ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားလိုေၾကာင္း ၊ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ လုပ္ငန္း ကုမၸဏီ မ်ား စက္မႈဇံု မ်ား လာေရာက္တည္ေဆာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚၿပီး က႑အသီးသီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မ်ား ျပဳလုပ္သြား လိုေၾကာင္း ၊ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ႏွင့္ အတူတကြ ေရေၾကာင္း ဆိုင္ရာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ကို ထိန္းသိမ္းသြားလိုၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရး ပိုမို ခိုင္ျမဲေအာင္ ႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားလိုေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။(Xinhua)