လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရးအေပၚ အာရွ ႏွင့္ ဥေရာပတို႔၏ တူညီေသာ စိတ္သေဘာထားအျမင္

တရုတ္ႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လီခဲ့ခ်န္ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္ကျပဳလုပ္ေသာ တရုတ္-နယ္သာလန္ စီးပြားေရးဖုိရမ္၌ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

ေပက်င္း၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၉ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားကာကြယ္မႈ ႏွင့္ တစ္ဖက္သတ္အယူဝါဒမ်ား ႀကီးထြားလာေသာ ကမာၻႀကီးတြင္ အာရွ ႏွင့္ ဥေရာပတို႔သည္ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရး အေပၚ တူညီေသာစိတ္သေဘာထားအျမင္မ်ားကို မွ်ေဝခဲ့ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျမွင့္တင္ရန္ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ လမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ္လည္း အေမရိကန္ႏုိ္င္ငံ သည္ အခြန္အတားအဆီးမ်ားကို နည္းဗ်ဴဟာအျဖစ္အသံုးျပဳကာ ၎၏ ကုန္သြယ္ေရးမိတ္ဖက္မ်ား ကို စတင္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ တာဝန္ခံမႈကင္းမဲ့ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ စီးပြားေရးကို ကေမာက္ကမျဖစ္ေစသလို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အေျခခံထားေသာ ကုန္သြယ္ေရးစနစ္ကို ထိခိုက္ေစၿပီး ကမာၻ႔စီးပြားေရးျပန္ထူေထာင္လာမႈကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ယင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵ ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ၿပီး အနာဂါတ္အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ထြန္းမႈကို ပိတ္ဆို႔တားဆီးျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ျဖစ္ရပ္မ်ဳိးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းအေနျဖင့္ စဥ္းစားဆင္ျခင္မႈ ႏွင့္ လက္ေတြ႕က်သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္လာသည္။

ကမာၻ႔ ေျမဧရိယာအမ်ားဆံုးကို ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ကမာၻ႔လူဦးေရ၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုေက်ာ္ရွိေသာ အာရွတုိက္ ႏွင့္ ဥေရာပတိုက္ တုိ႔သည္ အဓိကက်ေသာ ကမာၻ႕စီးပြားေရးအုတ္ခ်ပ္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈအတြက္ တြန္းအားမ်ားျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားရွာေဖြမႈတြင္  လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္မႈ၊ ႏုိင္ငံေပါင္းစံုပါဝင္ႏိုင္မႈကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ႏွင့္ ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး စုစည္းမႈရွိသည့္ ကမာၻတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။

ဥေရာပေကာင္စီမွ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ဥေရာပအာရွ မိတ္ဖက္မ်ားသည္ လက္ရွိ ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရး၏ ၅၅ရာခိုင္ႏႈန္းကို လုပ္ေဆာင္ေနၾကသလို ကမာၻ႔စီးပြားေရး၏ ၆၅ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ ပါဝင္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ၎တို႔အတြက္ မ်ားစြာေသာ ႀကီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြေတြ႕ရွိရန္ က်န္ရစ္ေနေသးသည္မွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။

အာရွ ႏွင့္ ဥေရာပ တို႔သည္ သဘာဝမိတ္ဖက္မ်ားျဖစ္ၿပီး ပထဝီတည္ရွိမႈအရ ဥေရာပ ႏွင့္ အာရွတိုက္ႏွစ္ခု အစပ္ရွိႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ခ်စ္ၾကည္ေရးတည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကသည္။ ဥေရာပအာရွသားမ်ား အျပင္ဘက္ကမာၻေလာကသို႔ ေရာက္ရွိေစရန္ ေရွးေဟာင္းပိုးလမ္းမႀကီးသည္ အေရးႀကီးေသာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။

ကမာၻ႔စီးပြားေရးတြင္ ဖိအားမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္အတြက္ အာရွ ႏွင့္ ဥေရာပတိုက္ ႏွစ္ခုစလံုးသည္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ႏွင့္ ႀကီးပြားမႈကို ထိန္းသိမ္းထားရန္ တြန္းအားမ်ား ပိုမိုလိုအပ္ေနသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္မႈ ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ တို႕ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ကုိယ္ပိုင္ပန္းတိုင္သုိ႔ ေရာက္ရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အက်ဳိးရွိသည့္ နည္းလမ္းမ်ား အနက္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

ဥေရာပအာရွတြင္ အစိုးရအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္သည့္ အႀကီးဆံုး ပလက္ေဖာင္းျဖစ္ေသာ အာရွ-ဥေရာပ အစည္းအေဝးပြဲ (ASEM) သည္ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္မႈ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေပါင္းစံုပါဝင္မႈတို႔တြင္ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ပိုမိုနီးကပ္စြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ မိတ္ဖက္ႏုိင္ငံမ်ားအား အခြင့္အလမ္းတစ္ခုကို ျဖည့္ဆည္းေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

၉ရက္တာ ဥေရာပအာရွခရီးစဥ္ ေရာက္ရွိေနေသာ တရုတ္ႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လီခဲ့ခ်န္ သည္ ဥေရာပသမဂၢရံုးခ်ဳပ္တည္ရွိရာ ဘရပ္ဆဲလ္ၿမိဳ႕တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ မွ ၁၉ရက္ အထိ ျပဳလုပ္မည့္ အစည္းအေဝးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ လီ၏ ခရီးစဥ္သည္ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား အကာအရံ အတားအဆီးမ်ားကို ခ်ဳိးဖ်က္ၿပီး ခ်ိတ္ဆက္မႈကို ျမွင့္တင္ကာ ကမာၻ႕တုိက္ႀကီးမ်ားတစ္ေလွ်ာက္ တည္ၿငိမ္မႈရရွိရန္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တို႕ အတိအက်ေဖာ္ျပလိုျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္မႈကို အခိုင္အမာ ေထာက္ခံသူမ်ား ႏွင့္ ၎မွ အက်ဳိးအျမတ္ခံစားရရွိသူမ်ား ရွိေနသလို အာရွ ႏွင့္ ဥေရာပ တို႔သည္လည္း ႏိုင္ငံေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ ကမာၻတစ္ခုဝါဒကို ကာကြယ္ရန္ ခိုင္မာေသာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတြက္ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏုိင္ေသာ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုကို ၾကံဳေတြ႕ေနၿပီး ေဒသတြင္း စုစည္းမႈ ႏွင့္ ကမာၻ႔လံုးဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အဓိက်ေသာ အခန္းက႑တြင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ (Xinhua)