တရုတ္ႏုိင္ငံတကာ သြင္းကုန္ျပပြဲဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ တရုတ္ႏုိင္ငံ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္၏ အဓိကမိန္႔ခြန္းေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

တရုတ္ႏုိင္ငံ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္က တရုတ္ႏုိင္ငံတကာ သြင္းကုန္ျပပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

ရွန္ဟုိင္း ၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၅ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ႏုိ၀င္ဘာလ ၅ ရက္ နံနက္ပုိင္းက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ပထမအႀကိမ္ တရုတ္ႏုိင္ငံတကာ သြင္းကုန္ျပပြဲဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။သမၼတရွီ၏ အဖိုးတန္လွသည့္အဓိကမိန္႔ခြန္းထဲမွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပရလွ်င္ -

၁။ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ျပပြဲႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 

- တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတကာသြင္းကုန္ျပပြဲသည္ ကမၻာတြင္ ယေန႔အထိ ပထမဆုံး “သြင္းကုန္” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္က်င္းပသည့္ ျပပြဲၾကီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသမုိင္း၏ စြန္႔ဦးေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ 

- တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတကာ သြင္းကုန္ျပပြဲကုိ ႏွစ္စဥ္က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ အရည္ေသြးျပည့္ေအာင္၊ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္မႈရွိေအာင္၊ ပုိ၍ ေကာင္းမြန္လာေအာင္ က်င္းပေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

- တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတကာ သြင္းကုန္ျပပြဲသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ႀကီးမွဴးက်င္းပၿပီး ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႔(WTO)စသည့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေပါင္းမ်ားစြာက အတူပါ၀င္ၾကသည့္ျပပြဲႀကီးျဖစ္ရာ တ႐ုတ္တစ္ႏုိင္ငံတည္း၏ တစ္ပင္တုိင္ ျပပြဲမဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံေပါင္းစုံပါ၀င္ျပသသည့္ ျပပြဲႀကီးျဖစ္သည္။ 

 

၂။ တံခါးဖြင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ -

- သမုိင္းကုိ ျပန္ေျပာင္းေအာက္ေမ့ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ တံခါးဖြင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္စီးပြားေရး ေကာင္းမြန္ေအာင္ႏုိးၾကားလာေစသည့္ အဓိက အင္အား ျဖစ္သည္။

- ယေန႔ေခတ္ယေန႔အခါ လက္ရွိအခ်ိန္ကုိ ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ တံခါးဖြင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ သည္ ကမၻာ့စီးပြားေရး တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ျပန္လည္နလန္ထူလာေရးအတြက္ လက္ေတြ႔က်သည့္ လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။

- အနာဂတ္ကုိ ေမွ်ာ္မွန္းၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ တံခါးဖြင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ လူမႈအသုိက္အ၀န္းအဆက္မျပတ္တုိးတက္လာမႈကုိ တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္မည့္  ေခတ္၏လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။

- ႏုိင္ငံအသီးသီးက တံခါးဖြင့္အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈကုိ လက္ကုိင္ထားကာ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမည့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အလားအလာမ်ားကို တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

- ႏုိင္ငံအသီးသီးက ဆန္းသစ္ဖန္တီးဦးေဆာင္မႈကုိ လက္ကုိင္ထားကာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ အရွိန္ျမွင့္တင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

- ႏုိင္ငံအသီးသီးက အမ်ားအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစလုိေသာ သေဘာထားကုိ လက္ကုိင္ထားကာ ႏုိင္ငံအသီးသီး အတူဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကုိ တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။

 

 

၃။ တံခါးဖြင့္စနစ္သည္ ယေန႔တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ထင္ရွားသည့္ ျပယုဂ္ျဖစ္သည္ -

- တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အရည္အေသြးျမင့္ တံခါးဖြင့္စနစ္ေဆာင္ရြက္မႈ ေျခလွမ္းမ်ားမွာ ရပ္တန္႔သြားမည္ မဟုတ္။

- တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ကမၻာ့စီးပြားေရးတံခါးဖြင့္စနစ္ တည္ေဆာက္ျခင္း ေျခလွမ္းမ်ားမွာ ရပ္တန္႔သြားမည္ မဟုတ္။

- တရုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္မ်ား၏ကံၾကမၼာတူအက်ိဳးတူအသုိက္အ၀န္း တည္ေဆာက္မႈ ေျခလွမ္းမ်ားမွာ ရပ္တန္႔သြားမည္ မဟုတ္။

- တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ကမၻာ့တံခါးဖြင့္စနစ္ကုိ အဓိကတြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္သည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္သလုိ ကမၻာ့စီးပြားေရးတုိးတက္မႈကုိ တည္ျငိမ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္သည့္ အဓိက အင္အားလည္းျဖစ္သည္။ထို႔အျပင္ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီး၏ ကုန္သြယ္ေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားတုိးခ်ဲ႕ရာ ေစ်းကြက္ၾကီးလည္းျဖစ္သလုိ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေပးဆပ္သူလည္းျဖစ္သည္။ 

၄။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ တံခါးဖြင့္စနစ္ကုိ ထပ္မံတစ္ဆင့္တိုး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္သြားမည္- 

- သြင္းကုန္အလားအလာမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေပးသြားမည္။

- ေစ်းကြက္အတြင္း ၀င္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ဆက္လက္တံခါးဖြင့္လက္ခံသြားမည္။

- ႏုိင္ငံတကာ ပထမတန္းစား ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္း တည္ေဆာက္သြားမည္။

- တံခါးဖြင့္စနစ္ ေအာင္ျမင္မႈသစ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

- ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သုိ႔မဟုတ္ ဘက္ေပါင္းစုံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပုိမုိဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္လာေအာင္ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

၅။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ အလားအလာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍- 

- တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအလားအလာကုိ အားလုံးက အေပါင္းလကၡဏာအျမင္ျဖင့္ လုံး၀ ႐ႈျမင္ႏုိင္သည္။ 

- တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ေကာင္းမြန္တည္ၿငိမ္သည့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အေျခခံအုတ္ျမစ္မွာ ေျပာင္းလဲမည္မဟုတ္သလုိ အရည္ေသြးျမင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအေျခအေနမွာလည္း ေျပာင္းလဲမည္မဟုတ္ပါ။

- တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ကမၻာတြင္ ဒုတိယအႀကီးဆုံး စီးပြားေရအသုိက္အ၀န္းျဖစ္ရာ လူဦးေရ သန္းေပါင္း ၁၃၀၀ ရွိသလုိ ၊ စတုရန္းကီလုိမီတာေပါင္း (၉.၆)သန္း က်ယ္ေျပာသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ ပင္လယ္ႀကီးျဖစ္ၿပီး ေရကန္ငယ္ေလးတစ္ခု မဟုတ္ပါ။ 

၆။ တံခါးဖြင့္စနစ္က်င့္သုံးရာတြင္ ရွန္ဟုိင္းစသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္စြာ အသုံးခ် ေဆာင္ရြက္သြားမည္-

       တရုတ္ႏုိင္ငံ ရွန္ဟုိင္းတြင္ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္သစ္မ်ား ထားရွိသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးလြတ္လပ္မႈ အဆင္ေျပလြယ္ကူမႈ မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေထာက္ခံအားေပး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

ရွန္ဟုိင္း စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းအတြက္ သိပံၸႏွင့္နည္းပညာဖန္းတီမႈအပုိင္းမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ျပီး စာရင္းေပးသြင္း စနစ္မ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ရွန္ဟုိင္းႏုိင္ငံတကာဘ႑ာေရးစင္တာႏွင့္ သိပံၸနည္းပညာဆန္းသစ္တီထြင္ေရးစင္တာတည္ေဆာက္မႈမ်ားကုိ အားေပးေဆာင္ရြက္သြားၿပီး အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္(capital market)၏အေျခခံစနစ္မ်ားကို အဆက္မျပတ္ ေကာင္းမြႏ္ျပည့္စုံေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

ယန္ဇီျမစ္ ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚေဒသ ဘက္ေပါင္းစုံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ မဟာဗ်ဴဟာ အျဖစ္ အဆင့္ျမွင့္တင္ အားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။  ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအေတြးအျမင္သစ္မ်ားျဖင့္ ေခတ္သစ္ စီးပြားေရးစနစ္ကုိ တည္ေဆာက္ကာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္တံခါးဖြင့္စနစ္က်င့္သုံးမႈမႈမ်ားကုိ တစ္ဆင့္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ကာ ေခတ္သစ္ပုိးလမ္းမႀကီး တည္ေဆာက္ေရး

၊ ေပက်င္း-ထ်န္က်င္း-ဟုိေပ အတူဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ၊ ယန္ဇီျမစ္၀ွမ္းတစ္ေလွ်ာက္စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ၊ မာကာအုိ-ေဟာင္ေကာင္ Greater Bay Area တည္ေဆာက္ေရးတုိ႔ႏွင့္အတူ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္တံခါးဖြင့္စနစ္ အစီအမံမ်ားကုိ ၿပီးျပည့္စုံေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ (Xinhua)