တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ က စင္ကာပူ ႏုိင္ငံ ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျပဳလုပ္သည့္ ႀကိဳဆိုပြဲ တက္ေရာက္ ၍ မိန္႕ခြန္းေျပာၾကား

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ က စင္ကာပူ ႏုိင္ငံ ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျပဳလုပ္သည့္ ႀကိဳဆိုပြဲတြင္ မိန္႕ခြန္းေျပာၾကားေနစဥ္(ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

စင္ကာပူ ၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခဲ့ခ်န္ က ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္ ညပိုင္းအခ်ိန္တြင္ စင္ကာပူ ႏုိင္ငံ ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ ႏွင့္ တ႐ုတ္ ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ တို႕ ပူးေပါင္း ျပဳလုပ္သည့္ ႀကိဳဆိုပြဲ သို႕ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး မိန္႕ခြန္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ က ႀကိဳဆိုပြဲ တက္ေရာက္စဥ္ အတြင္း တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ အတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ကာ သိသာထင္ရွားသည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေၾကာင္း ၊ စင္ကာပူ ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္လည္း ေအာင္ျမင္မႈသစ္ မ်ားအား အဆက္မျပတ္ ရရွိႏိုင္ခဲ့ၿပီး “စင္ကာပူအံ့ဖြယ္” ကို ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ၊ စင္ကာပူ ႏုိင္ငံ ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား မွ တစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ က တန္ဖိုးရွိေသာ နမူနာမ်ား ရရွိႏုိင္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ကလည္း စင္ကာပူ ႏိုင္ငံ အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ဖန္တီးေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္-စင္ကာပူ ႏွစ္ႏုိင္ငံ တြင္ ထူးျခားသည့္ ခ်စ္ၾကည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဆက္ဆံေရး တည္ရွိၿပီး တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ စင္ကာပူ ႏုိင္ငံ ႏွင့္ အတူတကြ အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္္ဆက္မႈ ၊ ေငြေၾကး ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး က႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တို႕အား အဆက္မျပတ္ ပိုမို နက္႐ႈိင္းေအာင္ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္ကာ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အား ပိုမိုျမင့္မားသည့္ အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားလိုေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ထို႕ျပင္ လီခဲ့ခ်န္ က တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ႏွင့္ တံခါးဖြင့္မႈ တို႕အား ပိုမို တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး အရည္အေသြး ျမင့္မားစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ေရရွည္ မက္ခ႐ိုမူဝါဒ တည္ၿငိမ္မႈ ရရွိေအာင္ ထိန္းသိမ္းသြားၿပီး တန္းတူညီမွ် သည့္ စီးပြားေရး ပတ္ဝန္းက်င္ အား ဖန္တီးေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ စင္ကာပူ ႏုိင္ငံ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံ အသီးသီး မွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား မွ အခြင့္အေရး ကို ဆုပ္ကိုင္ၿပီး တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ တြင္ ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တို႕အား တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ကာ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ စီးပြားေရး အေနျဖင့္ အလံုးစံု တည္ၿငိမ္မႈ ရွိၿပီး အနာဂတ္ တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အတြက္ အလားအလာ မ်ားစြာ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။(Xinhua)