ဆင္ဟြာ သတင္းဌာန ဥကၠ႒ က တ႐ုတ္-လက္တင္အေမရိက မီဒီယာ ဖိုရမ္ ကို တက္ေရာက္ မိန္႕ခြန္းေျပာၾကား

ဆင္ဟြာ သတင္းဌာန ဥကၠ႒ ခ်ိဳင့္မင္ေက်ာက္ က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္-လက္တင္အေမရိက မီဒီယာ ဖိုရမ္ တြင္ မိန္႕ခြန္းေျပာၾကားစဥ္(ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

ဗ်ဴ႐ိုေအရီးစ္ ၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ဆင္ဟြာ သတင္းဌာန ႏွင့္ အာဂ်င္တီးနား ႏိုင္ငံ အမ်ားျပည္သူ မီဒီယာ ဝန္ႀကီးဌာန တို႕မွ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္-လက္တင္အေမရိက မီဒီယာ ဖိုရမ္ အား ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္ တြင္ အာဂ်င္တီးနား ႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ ေတာ္ ဗ်ဴ႐ိုေအရီးစ္ တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ ခဲ့ရာ ဆင္ဟြာ သတင္းဌာန ဥကၠ႒ ခ်ိဳင့္မင္ေက်ာက္ (Cai Mingzhao) က တက္ေရာက္၍ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ဆင္ဟြာ သတင္းဌာန ဥကၠ႒ ခ်ိဳင့္မင္ေက်ာက္ က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ တ႐ုတ္-လက္တင္အေမရိက မီဒီယာ မ်ားအေနျဖင့္ တူညီခ်က္မ်ားအား စုစည္း ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ကို နက္႐ႈိင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ကာ အတူတကြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ သတင္းမီဒီယာ လုပ္ငန္း သည္ မတူညီသည့္ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အၾကား ဖလွယ္မႈ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အတြက္ ေပါင္းကူးတံတား ျဖစ္ေစၿပီး တ႐ုတ္-လက္တင္အေမရိက ဆက္ဆံေရး တြင္လည္း မီဒီယာ က အေရးပါသည့္ အခန္းက႑တြင္ တည္ရွိေၾကာင္း ၊ လတ္တေလာ ႏွစ္ပိုင္း အတြင္း တ႐ုတ္-လက္တင္အေမရိက မီဒီယာ ဖလွယ္မႈ က အရွိန္အဟုန္ျမင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာ ခဲ့ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပိုမို တိုးပြား လာကာ တ႐ုတ္-လက္တင္အေမရိက ဘက္စံုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံေရး အတြက္ မ်ားစြာ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ထို႕ျပင္ ခ်ိဳင့္မင္ေက်ာက္ က တ႐ုတ္-လက္တင္အေမရိက ဆက္ဆံေရး သည္ ကမာၻေပၚတြင္ အေရးပါဆံုးေသာ ဆက္ဆံေရး တစ္ခု အပါအဝင္ ျဖစ္ၿပီး ဘက္စံုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဆက္ဆံေရး အား ပိုမိုနက္႐ႈိင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ဘံုအက်ိဳးစီးပြား ႏွင့္လည္း ကိုက္ညီမႈ ရွိေၾကာင္း ၊ ယင္း ျဖစ္စဥ္အတြင္း မီဒီယာ က ပိုမို အေရးပါသည့္ အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ေပးသြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ဆင္ဟြာ သတင္းဌာန အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ သတင္း ေရးသားေဖာ္ျပ ရာတြင္ ဘက္စံုစစ္မွန္မႈရွိျခင္း ၊ ဘက္မလိုက္ျခင္း ၊ တရားမွ်တျခင္း ၊ တိုးတက္ေအာင္ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္ျခင္း ၊ လူထု ကို အဓိက ထားျခင္း ႏွင့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ အျမင္ရွိျခင္း စသည့္ ခံယူခ်က္ မ်ားအား ခိုင္ျမဲစြာ ဆုတ္ကိုင္ကာ လက္တင္အေမရိက ႏွင့္ အတူတကြ တ႐ုတ္-လက္တင္အေမရိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဆိုင္ရာ သတင္းေရးသားေဖာ္ျပမႈမ်ားအား တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္သြားလိုေၾကာင္း ၊ ႏွစ္ဖက္ျပည္သူလူထု တို႕အား အျပန္အလွန္ စစ္မွန္သည့္ ပံုရိပ္မ်ား သိရွိေအာင္ ေဖာ္ျပသြားၿပီး ႏွစ္ဘက္ ျပည္သူလူထု အၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ကို အဆက္မျပတ္ တိုးပြား ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ကာ  အတူတကြ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္သြား လိုေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္-လက္တင္အေမရိက မီဒီယာ ဖိုရမ္ သို႕ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ မွ မီဒီယာ ၁၃ ခု ၊ လက္တင္အေမရိက ႏွင့္ ကာရစ္ဘီယံ ေဒသ ရွိ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ မွ မီဒီယာေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ တို႕ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကၿပီး ဖိုရမ္ က်င္းပစဥ္ အတြင္း သေဘာတူညီခ်က္ မ်ားစြာ ရရွိႏိုင္ခဲ့ကာ အခမ္းအနား အၿပီးတြင္ “ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္-လက္တင္အေမရိက မီဒီယာ ဖိုရမ္ ေၾကညာခ်က္” အား ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။(Xinhua)