25
Sat, May
588 New Articles

ဂ်ီ-၂၀ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ကမာၻ႕ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္သေဘာတူညီခ်က္ ရယူရန္လို

Politics, Law & Military

ေပက်င္း၊ဒီဇင္ဘာ ၁(ဆင္ဟြာ)

အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံ၊ဗ်ဴႏိုေအးရိစ္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပလ်က္ရွိေသာ ဂ်ီ-၂၀ ကမာၻ႕ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၏ထိပ္သီးမ်ား အစည္းအေဝး၌  ဂ်ီ-၂၀ ကမာၻ႕စီးပြားေရးအဓိကႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္း၎တို႔အ ၾကား သေဘာတူညီမႈႏွင့္ယံုၾကည္မႈတို႔ကိုတည္ေဆာက္ရန္လိုသည္ဟု ကမာၻ႕ႏိုင္ငံမ်ား၏ျမင့္မားေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ စုေဝးေရာက္ရွိေနၾကသည္ဟုဆိုရေပမည္။

ဂ်ီ-၂၀ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကိုလြန္ခဲ့သည့္ဆယ္ႏွစ္ ကမာၻႀကီးအားရင္ဆိုင္ေနရသည့္ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္းအေျခအေနမွလြတ္ေျမာက္ေစေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္အဆိုျဖင့္စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအၾကာတြင္မူဂ်ီ-၂၀ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး က ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ၏ ဗဟိုအဆင့္သိုေရာက္ရွိလာရသည္ဟုလည္းဆိုရေပမည္။

ဗ်ဴႏိုေအးရိစ္ၿမိဳ႕၊ဂ်ီ-၂၀ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကို “မွ်တ၍အဓြန္႔ရွည္ၾကာေသာဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ သေဘာတူညီမႈ ရယူၾက“ ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္က်င္းပသြားမည္လည္းျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္လည္းထိပ္ သီးအစည္းအေဝးတြင္ ကမာၻ႕စီးပြားေရး၊ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၊ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရး၊ၾကာရွည္ တည္တံ့မည့္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈစသည့္အေၾကာင္းအ ရာမ်ားကိုအဓိကထားေဆြးေႏြးၾကမည္ဟုလည္းယူဆရသည္။ သို႔ေသာ္သံသယျဖစ္စရာမရွိသည္မွာအ ဆိုပါထိပ္သီးအစည္းအေဝး၌ မွ်တ၍အဓြန္႔ရွည္ၾကာေသာဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုထိန္းသိမ္းရယူႏိုင္ရန္ေဆြး ေႏြး ၾကမည္ဟူေသာအခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

မွ်တေသာဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရွိမွသာလွ်င္ လူမႈျပႆနာမ်ားျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲမဲြေတမႈ၊ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ မႈ၊ဝင္ေငြမညီမွ်မႈႀကီးမားျခင္း စသည္တို႔ကိုေျဖရွင္းႏိုင္ေပမည္။အဓြန္႔ရွည္ၾကာစြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရွိပါမွ လည္း ကမာၻလံုးလႊမ္းၿခံဳသည့္စီးပြားေရးစနစ္လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ လြတ္ လပ္စြာကုန္သြယ္မႈအပါအဝင္ အဓိကတြန္းအားမ်ာကိုအရယူေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရံပံုေငြအဖဲြ႕၏ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး မစၥက္ခရစၥတင္းလာဂါဒီ ကလည္း ဂ်ီ-၂၀ အဖဲြ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအားကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရးစနစ္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္အမ်ားအတြက္အက်ိဳးရွိေစမည့္ေျဖ ရွင္းမႈမ်ားကို ေဆာငိရြက္ၾကရန္တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ မကၠဆီကို ဂ်ီ-၂၀ အစည္းအေဝး ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကိုစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ မီဂြယ္မက္စ္မာခ်ာ ကလည္း ယခုဂ်ီ-၂၀ အစည္းအေဝးတြင္အ ဖဲြ႕ဝင္ႏိုင္ငံအမ်ားစုမွာ အမ်ားအက်ိဳးရွိေစမည့္မူဝါဒကိုေထာက္ခံၾကကာႏိုင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို လိုလားၾကေၾကာင္း၊လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း ဂ်ီ-၂၀ ယႏၱရားကဖံြ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ဖံြ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ား အၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ေပါင္းကူးတံတားကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ကာ စိတ္ဝမ္းကဲြမႈမ်ား ထက္ သေဘာတူညီမႈမ်ားကိုရႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းေျပာခဲ့သည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံလက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Zhang Jun ကလည္း တရုတ္ႏိုင္ငံအေနႏွင ့္ဂ်ီ-၂၀ အ စည္းအေဝးအိမ္ရွင္ အာဂ်င္တီးနားအား အစည္းအေဝးေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္အကူအညီ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဂ်ီ-၂၀ အစည္းအေဝးမွရလဒ္ေကာင္းမ်ားရရွိရန္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း၊ဂ်ီ-၂၀ႏိုင္ငံမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈစြမ္းအားသစ္ကိုရယူႏိုင္မည္ဟု အေကာင္းဘက္မွရႈျမင္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ဂ်ီ-၂၀ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးႏွင့္အတူထြက္ေပၚလာေသာအဆိုပါအသံမ်ားက ကမာၻ႕စီးပြားေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈကိုဦးေဆာင္ေနေသာ ဂ်ီ-၂၀ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကားသေဘာတူညီမႈရယူကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက ႏိုင္္ ၾကေရးကမာၻ႕ႏိုင္ငံမ်ား၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အသံမ်ားဟုသာဆိုရေပမည္။(Xinhua)