တ႐ုတ္-ဥေရာပ ဆက္ဆံေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ အားသစ္ထပ္ေလာင္း

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ႏွင့္ အီတလီႏိုင္ငံ သမၼတ ဆာဂို မတ္တာရယ္လာ (Sergio Mattarella)တုိ႔ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေနၾကစဥ္(ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

ေပက်င္း၊ မတ္ ၂၆ ရက္(ဆင္ဟြာ)

စိမ္းလန္းစုိေျပသည့္ ပြင့္လင္းေႏြဦးႏွစ္သစ္ကာလ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္၏ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ပထမဦးဆုံး လည္ပတ္ေရးခရီးစဥ္သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ အီတလီ၊ မုိနာကုိ၊ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား လက္ေတြ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အရည္အေသြးကုိ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းျဖစ္သလုိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္အတူ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ တည္ေဆာက္သူ၊ ကမၻာ့ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ အက်ိဳးေဆာင္သူ၊ ႏုိင္ငံတကာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းသူ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ ျပသလုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

၄င္းမွာ တ႐ုတ္-ဥေရာပ ဆက္ဆံေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ အားသစ္ ထပ္ေလာင္းေပးျခင္းျဖစ္သလုိ ႏုိင္ငံေပါင္းစုံဘက္ေပါင္းစုံ၀ါဒကုိ အေပါင္းလကၡဏာ အျပဳသေဘာေဆာင္ ေသြးသစ္ေလာင္းေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 

သမၼတရွီ၏၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ပထမဆုံး ခရီးစဥ္သည္  တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ဥေရာပသုံးႏုိင္ငံအၾကား ဆက္ဆံေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ အနာဂတ္စီမံခ်က္မ်ားေရးဆြဲကာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အျပန္အလွန္ယုံႀကည္မႈႏွင့္ဘက္စုံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ထဲထဲ၀င္၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သလုိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံအသီးသီးႏွင့္ ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားလုိသည့္ သေဘာဆႏၵမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ျပသလ်က္ရွိရာ အစဥ္အလာ ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိ ထပ္မံတုိးပြားေစၿပီး ေခတ္သစ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအနက္အဓိပၸါယ္သစ္ကိုဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့ကာ  ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရး ေခတ္သစ္ေျခလွမ္းကုိ ထပ္မံေလွ်ာက္လွမ္းရန္ တြန္းအားျဖစ္ေစသည္။ 

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ႏွင့္ မိုနာကိုႏိုင္ငံ မင္းသားႀကီး အယ္လ္ဘတ္ ၂(Albert II)တို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေနၾကစဥ္ (ဆင္ဟြာ) 

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ႏွင့္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ သမၼတ အီမန္ႏ်ဴရယ္ မက္ခရြန္(Emmanuel Macron)တို႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးစဥ္(ဆင္ဟြာ)

သမၼတရွီ၏ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ပထမဆုံးခရီးစဥ္သည္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ တစ္ဆင့္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္လုိျခင္း၊တ႐ုတ္-ဥေရာပဆက္ဆံေရး တည္ၿငိမ္စြာတုိးတက္ေရးကုိ တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္လုိျခင္း သေဘာဆႏၵ ေဖာ္ျပသလုိ ႏုိင္ငံေပါင္းစုံဘက္ေပါင္းစုံ၀ါဒကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ တစ္ဖက္သတ္ကုိယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္မႈကုိ ဆန္႔က်င္ျခင္း အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ တူညီသည့္ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကုိလည္း ေဖာ္ျပရာ  တ႐ုတ္-ဥေရာပ ဘက္စုံမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရး အဆက္မျပတ္ နက္နဲလာေစရန္ ေလးနက္သည့္အဓိပၸါယ္ရွိသည္။ 

ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ အတူလုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ တ႐ုတ္-ဥေရာပ ဆက္ဆံေရးေရရွည္တည္ၿငိမ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာေရးရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကုိ လက္ေတြ႔တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

ကုန္သြယ္ေရးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ အတူလုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ တ႐ုတ္-ဥေရာပ ဆက္ဆံေရးေရရွည္တည္ၿငိမ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကုိ တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

တ႐ုတ္ႏွင့္ ဥေရာပ သုံးႏုိင္ငံတုိ႔၏မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရး ထဲထဲ၀င္၀င္ရွိေစရန္ အတူအားထားေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ တ႐ုတ္-ဥေရာပ ဆက္ဆံေရးေရရွည္တည္ၿငိမ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈအေျခခံအုတ္ျမစ္ကုိ တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

ႏုိင္ငံေပါင္းစုံဘက္ေပါင္းစုံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပလက္ေဖာင္းသစ္ အတူတည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ တ႐ုတ္-ဥေရာပ ဆက္ဆံေရးေရရွည္တည္ၿငိမ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔သည့္အနာဂတ္သစ္ကုိ တုိးခ်ဲ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ေခတ္သစ္ပုိးလမ္းမႀကီးသည္ တစ္ကမၻာလုံးတြင္အမ်ားလက္ခံႀကိဳဆုိသည့္ ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္-အီတလီ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ေခတ္သစ္ပုိးလမ္းမႀကီး အတူ တြန္းအားေပးတည္ေဆာက္ေရးဆုိင္ရာ နားလည္မႈ စာခြ်န္လႊာကုိ ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထုိးထားၿပီျဖစ္ၿပီး အျပန္အလွန္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္း ေစသည့္ က႑စုံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသလုိ ႏုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ယင္းစီမံကိန္းႀကီး တည္ေဆာက္တြင္ ေမာ္ရုိကုိပါ၀င္လာရန္  တရုတ္ႏုိင္ငံက ၾကိဳဆုိလ်က္ရွိသည္။ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေခတ္သစ္ပုိးလမ္းမႀကီး စီမံကိန္းကို အထူး အေလးထားကာ လက္ေတြ႔အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းလာေစရန္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းသတ္မွတ္ၿပီးသည့္ ပုိးလမ္းမစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ Third-party ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စီမံကိန္းကုိ အျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အားသြန္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

သမုိင္းေခတ္ေရစီးေၾကာင္း အေျပာင္းအလဲတြင္  အဆိုပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစြာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအခြင့္အလမ္းကုိ အမိအရ ဆုပ္ကိုင္ကာ အတူတကြသာယာ၀ေျပာေရး လမ္းစဥ္ကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္းသည္ လူထုအမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုိင္မည္ယုံၾကည္သလုိ သမၼတရွီ၏ ယခုခရီးစဥ္ သည္ ေခတ္သစ္ တ႐ုတ္-ဥေရာပ ဆက္ဆံေရး တည္ၿငိမ္စြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အားသစ္ေလာင္း တြန္းအားေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီး လွပသည့္ အနာဂတ္ႏွင့္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအတြက္ အက်ိဳးသစ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။ (Xinhua)