ေခတ္သစ္ပုိးလမ္းမႀကီးမွ ကမၻာ့အက်ိဳးစီးပြားသုိ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းမည္

ေခတ္သစ္ပုိးလမ္းမႀကီး ႏုိင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဖုိရမ္ က်င္းပမည့္ ေပက်င္းၿမိဳ႕ႀကီးအား ေတြ႔ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

ေပက်င္း၊ ဧၿပီ ၂၄ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ေခတ္သစ္ပုိးလမ္းမႀကီး ႏုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဖုိရမ္ကုိ ဧၿပီ ၂၅ ရက္ မွ ၂၇ ရက္အထိ ေပက်င္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ရာ  တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ဖိတ္ၾကားထားေသာ ႏုိင္ငံ ေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္၊ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၉၀ ေက်ာ္ႏွင့္အတူ ပုိးလမ္းမ အရည္အေသြးျမင့္ လက္တြဲေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အတူေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့စီးပြားေရးအား အားသစ္မာန္သစ္ေသြးသစ္ေလာင္းေပးမည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ယုံၾကည္မႈျဖင့္ ကမၻာ့သုိ႔ ပြင့္လင္းစြာ တံခါးဖြင့္ထားျခင္း၊ ႏုိင္ငံအသီးသီးႏွင့္ အက်ိဳးတူျဖစ္ထြန္းရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကုိ ေခတ္ကာလအခ်ိန္အခါက ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္ မ်က္ျမင္သက္ေသထူႏုိင္ခဲ့သည္။ 

တံခါးဖြင့္စနစ္သည့္ ယေန႔ေခတ္တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏  ထင္ရွားသည့္ ျပယုဂ္ျဖစ္သည္။  အစ ေျခလွမ္းသစ္ တြင္ ပုိမုိအရည္အေသြးျမင့္သည့္ ျပည္ပတံခါးဖြင့္စနစ္ကုိ မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ၊ ကမၻာ့ႏုိင္ငံ အသီးသီးႏွင့္ အက်ိဳးတူျဖစ္ထြန္းေအာင္ မည္သုိ႔မည္ပုံ ပုိမုိေကာင္းမြန္စြာ အတူလက္တြဲေရွ႕ဆက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဆုိရာတြင္ ေခတ္သစ္ပုိးလမ္းမႀကီးေဖာ္ေဆာင္မႈကုိ မူ၀ါဒ ၊ အေျခခံ အေဆာက္အဦ ၊ ကုန္သြယ္ေရး  ၊ ဘ႑ာေရး ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား စိတ္ႏွလုံးခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း ျဖင့္ အဓိကေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းမွာ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ပုိးလမ္းမတစ္ေလွ်ာက္ႏုိင္ငံမ်ား အတြက္ လက္ေတြ႔က်သည့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ 

ပုိးလမ္းမ ေဖာ္ေဆာင္မႈသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံကုိ  ျပည္ပတံခါးဖြင့္ ပုံစံသစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္-ဥေရာပ ရထားလမ္း၊ ကုန္းေၾကာင္းလမ္း ပင္လယ္ေရေၾကာင္းလမ္းသစ္စသည့္ ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းက ယခင္ တံခါးဖြင့္စနစ္က်င့္သုံးရာတြင္ အစြန္အဖ်ား၌ရွိေသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အလယ္ပုိင္းႏွင့္ အေနာက္ပုိင္းေဒသမ်ားကုိ ေရွ႕ေဆာင္ျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ 

ေခတ္သစ္ပုိးလမ္းမႀကီး ႏုိင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဖုိရမ္ က်င္းပမည့္ ေပက်င္းၿမိဳ႕ႀကီးအား ေတြ႔ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) 

အေျခခံအေဆာက္အဦ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၊ အင္ဂ်င္နီယာသုံးကိရိယာမ်ား စသည့္ ႏုိင္ငံတကာထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကုိ ျပည္ပ ေစ်းကြက္၊ ေငြေၾကး၊ နည္းပညာခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကုိ ပုိမုိ နက္႐ႈိင္းေစမည္ျဖစ္သည္။ ပုိးလမ္းမ အတူလက္တြဲ ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ား က်ယ္ျပန္႔နက္နဲလာသည္ႏွင့္အမွ် ကုန္းေၾကာင္းလမ္းႏွင့္ေရေၾကာင္းလမ္း၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ျပည္ပ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ၊ အျပန္အလွန္အမွီသဟဲျပဳႏုိင္မႈပုံစံသစ္မ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ပုိးလမ္းမေဖာ္ေဆာင္မႈက ေဒသ သာမက ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီး၏ တံခါးဖြင့္ပြင့္လင္းမႈကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ပုိးလမ္းမ မူေဘာင္ေအာက္တြင္ စၾကၤန္ႀကီး ၆ သြယ္ ၊လမ္းေၾကာင္းႀကီး ၆ သြယ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပုိးလမ္းမ အတူလက္တြဲေဖာ္ေဆာင္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဆိပ္ကမ္းမ်ား ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ Hard Unicom ႏုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ထဲထဲ၀င္၀င္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သလုိ မူ၀ါဒ၊စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းစံခ်ိန္စံညႊန္းဆုိင္ရာ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားအပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ Soft Unicom ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိလည္း အဆက္မျပတ္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားသည္ ေဒသစီးပြားေရးကုိ တစ္သားတည္းျဖစ္ရန္ အင္အားျဖစ္ေစၿပီး ကမၻာ့စီးပြားေရးေရစီးေၾကာင္းကုိ ပုိမုိ ရွင္သန္ေစရန္ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ဘဏ္စသည့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သုေတသနရလဒ္သစ္မ်ားအရ ပုိးလမ္းမပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရး ကုန္က်စရိတ္ကုိ ၁.၁ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၂.၂ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေလ်ာ့က်ေစႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ကမၻာ့စီးပြားေရး တုိးတက္မႈ ႏႈန္းကုိ ၀.၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ပုိးလမ္းမေဖာ္ေဆာင္မႈသည္ တံခါးဖြင့္ပြင့္လင္းစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အသီးအပြင့္ကုိ ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ ျပည္သူအမ်ားအတြက္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ပုိးလမ္းမပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ပါ၀င္ျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕၌ ပထမဆုံး အျမန္လမ္းမႀကီး ၊ ပထမဆုံး ေခတ္မီရထားလမ္းမ်ား တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံမ်ား၌ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပထမဆုံးဖြံ႔ၿဖိဳးလာသလုိ အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံမ်ား၌လည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခက္ႀကဳံေတြ႔ေနရ သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လုိအပ္ခ်က္ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ပုိးလမ္းမတစ္ေလွ်ာက္ ႏုိင္ငံမ်ား အတူလက္တြဲ၍ ျပည္ပပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဥယ်ာဥ္ဇုန္ ၈၂ ခု တည္ေဆာက္ထားရာ ၄င္းေဒသမ်ား အတြက္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၃ သိန္းနီးပါး ဖန္တီးႏုိင္ခဲ့သည္။ 

အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းက အတူဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သလုိ အျပန္အလွန္ပိတ္ဆုိ႔ျခင္းမ်ားက ဘက္ေပါင္းစုံကုိ ဆုတ္ယုတ္ေစႏုိင္မည္မွာ ႏုိင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၏နိယာမပင္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕၏ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းေျပာင္းျပန္ ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ နံရံတံတုိင္းကာ ခြဲထြက္မႈမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ႀကဳံေတြ႔ရာတြင္လည္းေကာင္း ၊ တစ္ဖက္သတ္ကုိယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္မႈမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ႀကဳံေတြ႔ရာတြင္ ပုိးလမ္းမေဖာ္ေဆာင္မႈသည္ ဘက္ေပါင္းစုံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ႏႈိးေဆာ္အားေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ၄င္းမွာ ႏုိင္ငံအသီးသီး၏ စီးပြားေရးဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကုိ တြန္းအားျဖစ္ေစၿပီး ကမၻာ့လုံးဆုိင္ရာစီးပြားေရးအတြက္ လမ္းတံတားေဆာက္လုပ္မႈမ်ားႏွင့္ မေသခ်ာမေရရာသည့္ ကမၻာ့စီးပြားေရးကုိ ေသခ်ာေရရာသည့္အက်ိဳးေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးလ်က္ရွိသည္။ 

တံခါးဖြင့္စနစ္ေရစီးေၾကာင္းကုိ လမ္းေဆာင္ျခင္းသည္ ယုံၾကည္ခ်က္ျဖစ္သလုိ တာ၀န္သိ၊ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ေခတ္သစ္ပုိးလမ္းမႀကီး ႏုိင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဖုိရမ္မွ တရုတ္ႏုိင္ငံတကာ သြင္းကုန္ျပပြဲအထိေသာ္လည္းေကာင္း ၊ လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္ တည္ေဆာက္ျခင္းမွ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ ေဖာ္ေဆာင္ေသာ္လည္း တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ တံခါးဖြင့္စနစ္ကုိ တစ္ဆင့္တုိးပုိမုိက်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ ခုိင္မာသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ အဆက္မျပတ္ လက္ေတြ႔သက္ေသျပေနျခင္းျဖစ္သည္။  ပုိးလမ္းမ အတူလက္တြဲေဖာ္ေဆာင္မႈသည္ လွပသည့္အနာဂတ္ကုိ ဖန္တီးေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ယခုက်င္းပေသာ ပုိးလမ္းမဖုိရမ္သည္ တံခါးဖြင့္ ပြင့္လင္းမႈရွိေသာ ကမၻာ့စီးပြားေရးကုိ အတူေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ကုိ ျပသျခင္းျဖစ္ရာ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမည့္ ဘုံအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ လွပသည့္အနာဂတ္ကုိ အတူေဖာ္ေဆာင္ေရးဆြဲႏုိင္မည္ဟု ယုံၾကည္ရေပသည္။(Xinhua)