ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သမၼတရွီ၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားအား အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္ဘာသာမ်ားျဖင့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝ

Politics, Law & Military

ေပက်င္း၊ ဧၿပီ ၂၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တရုတ္ႏုိင္ငံ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ ၏ ေဟာေျပာခ်က္မိန္႔ခြန္းမ်ား စုစည္းထားမႈကို အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္ဘာသာမ်ားျဖင့္ ဧၿပီ ၂၄ရက္က ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ စာအုပ္တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံဗဟိုေကာ္မတီ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္သည့္ တရုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္၏ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ မွ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ အထိ ေဟာေျပာခ်က္အေၾကာင္းအရာ ၄၂ခု ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသုိ႔ ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ထုတ္ေဝမႈအား တရုတ္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားဘာသာစကားပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈ ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားဘာသာစကား သတင္းစာဌာနက ဘာသာျပန္ထုတ္ေဝခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua)