တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ BeiDou ၿဂိဳဟ္တုသစ္ ၁၀လံုးအား လႊတ္တင္မည္

တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ BeiDouၿဂိဳဟ္တု ၂လံုးအား လႊတ္တင္စဥ္ (ဆင္ဟြာ) Science & Technology

ေပက်င္း၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ BeiDou တည္ေနရာျပၿဂိဳဟ္တုစနစ္ (BDS) အား ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္း သီးျခားစီလႊတ္တင္မႈ ၇ခုျဖင့္ ၿဂိဳဟ္တု ၁၀ခုကို လႊတ္တင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္ႏုိင္ငံ ေလေၾကာင္းအာကာသသိပံၸ ႏွင့္ နည္းပညာ ေကာ္ပိုေရးရွင္း (CASC) က ဇန္နဝါရီ ၂၉ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

အဆိုပါ လႊတ္တင္မႈမ်ားသည္ ၂၀၂၀ခုႏွစ္မတိုင္မီ BDS ကမာၻ႔ကြန္ရက္အား ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ကူညီေဆာင္ရြက္သြားနုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း CASC ၏ အာကာသဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခု၌ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၄၀အတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ အေရးပါေသာ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုအျဖစ္ BDS စနစ္အား တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အတြက္ က်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံ အေရွ႕ပိုင္း က်ဲ႕က်န္းျပည္နယ္ ရွိ ငါးဖမ္းေလွ ၆,၀၀၀ေက်ာ္တြင္ BDS သေဘၤာေရြ႕လ်ားမႈ ေစာင့္ၾကည့္မႈစနစ္ အား တပ္ဆင္ၿပီးျဖစ္ကာ တည္ေနရာတိက်မႈ ႏွင့္ မွန္ကန္လ်င္ျမန္မႈကို တိုးတက္ရန္ ကူညီေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ အဓိကက်ေသာ ၿမိဳ႕ ၃၆ၿမိဳ႕ ရွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၆.၁၇သန္းခန္႕၊ စာပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ အျခားပို႔ေဆာင္ေရး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ ဘတ္စ္ကား အစီး၈၀,၀၀၀ တြင္ BDS စနစ္အား တြဲဖက္တပ္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္ကာ ယင္းစနစ္အား ျပည္တြင္းလုပ္အရပ္ဖက္ေလယာဥ္မ်ားတြင္လည္း တပ္ဆင္အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ (Xinhua)