ယခုႏွစ္ Grade-1 ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ကေလးငယ္မ်ားအားလံုး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ Grade-2 သင္ရိုးသစ္ျဖင့္ သင္ယူရမည္

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီးအားေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု--ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန) Education & Health

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၀ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

 ၂၀၁၇-၂၀၁၈ပညာသင္ႏွစ္တြင္ (၆)ႏွစ္အရြယ္ကေလးမ်ား Grade-1 သင္ရိုးသစ္ တြင္ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံခ့ဲပါေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ Grade-1 ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ကေလးငယ္မ်ားအားလံုး သည္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ တြင္ Grade-2 သင္ရိုးသစ္ျဖင့္ သင္ယူရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ က်န္ ေက်ာင္းသံုးဖတ္စာအုပ္မ်ားႏွင့္ ဆရာ ဆရာမလက္စြဲ သင္ရိုး ညႊန္းတမ္းမ်ားအားလံုးကို ၂၀၂၂-၂၀၂၃ တြင္ အၿပီးေရးဆြဲမည္ျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးႏွင့္ ဘာသာရပ္သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေရးဆြဲေရး အဖြဲ႕မ်ားေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

ထို႔ျပင္ ၁၁ တန္းပညာေရးမွ KG +12 ပညာေရးကိုေျပာင္းလဲ ရာတြင္ လက္ရွိ ၂တန္းတုိးလာေသာ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ဆရာ ဆရာမ တိုးျမႇင့္ခန္႔ထားေပးရန္ လိုအပ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ Grade-2 ဖတ္စာအုပ္သစ္မ်ားအတြက္ မူလတန္းျပ ဆရာ ဆရာမမ်ား အားလံုး ကို သင္တန္းမ်ားေပးရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ အေျခခံပညာေက်ာင္း မ်ားတြင္ ဆရာ ေက်ာင္းသား အခ်ိဳးမွ်တေရး၊ စာသင္ခန္းလိုအပ္ခ်က္ မ်ားျဖည့္ဆည္းေရးတို႔ကို စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲျပဳစု၍ အေလးထားေဆာင္ရြက္ သြားရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ေက်ာင္းသံုးဖတ္စာအုပ္ မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအား လူသားေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေအာင္၊ အမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္တတ္ေစရန္၊ တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံေဆာင္ ရြက္တတ္ေစရန္၊ တီထြင္ ႀကံဆႏုိင္စြမ္းရွိသည့္ လူငယ္မ်ားျဖစ္ေစရန္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးႏိုင္ေရး ထည့္သြင္းေရးဆြဲရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိသင္ရိုးညႊန္းတမ္း ေရးဆြဲသူမ်ားအေန ျဖင့္ လက္ရွိအေျခအေန မ်ားႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္၍ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ား ေရးဆြဲရန္ အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ ပါေၾကာင္းႏွင့္ ဘာသာရပ္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေကာ္မတီဝင္ မ်ား၊ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေရးဆြဲေရးအဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္ အားလံုးဝိုင္းဝန္း ကူညီျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကေစ လိုေၾကာင္းျဖင့္ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီး ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းျမင့္မားျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ သင္ယူမႈအခြင့္ အလမ္းပိုမိုရရွိေစေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီျပီး သြား လာေရး ခက္ခဲေသာေနရာမ်ားတြင္ ေက်ာင္းအဆင့္ တိုးျခင္းမ်ားကို တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ေပးခ့ဲပါေၾကာင္း၊ သင္ရိုး ညႊန္းတမ္းျပဳစုေရးဆြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသံုးဖတ္စာအုပ္မ်ားကိုေရး ဆြဲရာတြင္ ေျမျပင္ေပၚတြင္ၾကံဳ ေတြ႕ေန ရသည့္ ဆရာ၊ စာသင္ခန္း၊ စာသင္ခ်ိန္ စသည္တို႔ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ပါ ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးက႑တြင္ အေျခခံပညာက႑ မူလတန္းပညာေရးသည္ အေရးအႀကီးဆံုး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ Grade1, Grade2, Grade3 ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအားလံုးကို ဆရာ ဆရာမမ်ားက စာဖတ္ႏိုင္ရန္၊ စာေရးႏိုင္ရန္၊ အေျခခံသခ်ၤာတြက္ႏိုင္ရန္ သင္ၾကားသင္ယူေလ့က်င့္ေပးပါက တစ္သက္လံုး အတြက္ စာေရးႏိုင္ စာဖတ္ႏိုင္ တြက္ခ်က္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဘာသာရပ္သင္ၾကား ပို႔ခ်သူမ်ားအေနျဖင့္ အထူးျပဳဘာသာရပ္ႏွင့္ သင္ၾကားသည့္ ဘာသာရပ္ကိုက္ညီမႈရွိရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ ဆရာ ဆရာမ မ်ားအား အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ သင္ၾကားသင္ယူမႈနည္းစနစ္ သင္တန္းမ်ားေပးရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ထည္႔သြင္းေျပာၾကားခဲ႔သည္။  (Xinhua)