ေစ်းကြက္ အတြင္း မွတ္ပုံတင္ထားျခင္း မရွိေသာ တရားမ၀င္ ေဆး၀ါးမ်ား စိစစ္ ေတြ ့ရွိေၾကာင္း အသိေပး ထုတ္ျပန္

က်န္းမာေရး ႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနမွ အမ်ားျပည္သူ သိရွိရန္ အသိေပး ႏႈိးေဆာ္ခ်က Education & Health

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္(ဆင္ဟြာ)

အစားအေသာက္ ႏွင့္ ေဆး၀ါး ကြပ္ကဲေရး ဦးစီး ဌာန အေနျဖင့္ ေစ်းကြက္ အတြင္းရွိ ေဆး၀ါးမ်ားကုိ စိစစ္ခဲ့ရာ ေဆး၀ါး ၁၀ မ်ဳိးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္း မရွိေသာ တရားမ၀င္ ေဆး၀ါးမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း စိစစ္ ေတြ ့ရွိေၾကာင္း က်န္းမာေရး ႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အမ်ားျပည္သူမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္း မရွိေသာ ေဆး၀ါးမ်ားကုိ ၀ယ္ယူ သုံးစြဲျခင္း မျပဳၾကရန္ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မွတ္ပုံတင္ ရရွိထားေသာ ေဆး၀ါးမ်ားကုိ ဆရာ၀န္ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ၀ယ္ယူ သုံးစြဲရန္ က်န္းမာေရး ႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနမွ အသိေပးခဲ့သည္။

ေဆး၀ါး တင္သြင္း ျဖန္ ့ျဖဴးသည့္ ကုမၸဏီ ၊ ေဆး၀ါး ေရာင္းခ်သည့္ ေဆးဆုိင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မွတ္ပုံတင္ ထားျခင္း မရွိေသာ ေဆး၀ါးမ်ား ၊ ေဆး၀ါး အတု ၊ စံမမီ ေဆး၀ါးမ်ားကုိ တင္သြင္း ျဖန္ ့ျဖဴး ေရာင္းခ်ျခင္း(လက္လီ/လက္ကား) လုံး၀ မျပဳရန္ ႏွင့္ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိပါက သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္ အဖြဲ ့အစည္းက အမ်ဳိးသား ေဆး၀ါး ဥပေဒ ပုဒ္မ(၁၈)အရ တရား စြဲဆုိ အေရးယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးခဲ့သည္။

ထုိ ့အျပင္ ျပည္သူ ့က်န္းမာေရး အတြက္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတုိ ့သုံးစြဲေနသည့္ ေဆး၀ါးမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံသယ ျဖစ္ဖြယ္ တစ္စုံတစ္ရာ ရွိပါက သတင္းေပးပုိ ့အေၾကာင္းၾကား ႏုိင္ေၾကာင္း အသိေပးခဲ့သည္။

စိစစ္ေတြ ့ရွိခဲ့ေသာ ေဆး၀ါး ၁၀ မ်ဳိး၏ ေဆးအမည္မ်ားမွာ Dano-TT Injection (Tetanus Vaccine (Adsorbed) IP) ၊ Diclo M Tablets (Diclofenac Sodium IP 50mg,Paracetamol IP 300mg, Magnesium Trisilicate IP 100mg) ၊ Oxypat Tablets (Diclofenac Sodium IP 50mg, Paracetamol IP 325mg) ၊ Chloramphenicol Palmitate Oral Suspension IP [Chloramphenicol 125mg (as Chloramphenicol Palmitate IP)]/5ml ၊ Anequin Tablet (Diclofenac Sodium IP 50mg) ၊ Stigmerase Injection(Neostigmine Methylsulphate IP 0.5mg)/ml ၊ Easycainne Jelly(Lignocaine Hydrochloride IP eq. to Lignocaine HCl Anhydrous 2%w/v) ၊ Dr-X 100 Tablet(Sildenafil Citrate IP eq. to Sildenafil 100mg) ၊ Mastigra 100 Tablet(Sildenafil Citrate IP eq. to Sildenafil 100mg) ၊ AARDEX Injection 

(Dexamethasone Sodium Phosphate IP eq. to Dexamethasone Phosphate 4mg)/ml တုိ ့ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)